SFS 1978:294

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1978:294
780294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:294

Lag

Utkom från trycket

den 6 juni 1 978

498

om ändring i skollagen (1962:319);

utfärdad den 18 maj 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24, 25 a, 32, 38 och 39 § § skolla­

gen (1962: 319)^ skall ha nedan angivna lydelse.

24 § Grundskolan omfattar nio årskurser, betecknade I -9 och fördelade

på lågstadium, mellanstadium och högstadium, vart och e tt om tre årskur­

ser.

Inom grundskolan anordnas dels olika studievägar, avpassade efter bar­

nens studieinriktning, dels ock specialundervisning för sådana barn, vilka

ha svårt att följa den vanliga undervisningen.

För barn. som på grund av handikapp, långvarig sjukdom eller sjukdom

som t vingar till upprepad kortare frånvaro ej kunna deltaga i vanligt sko l­
arbete, anordnas särskild för dem lämpad undervisning.

25 a §⬢' Grundskolan omfattar skolhälsovård.

Skolhälsovården har till ändamål att följa el evemas utveckling, bevara

och förb ättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda lev­
nadsvanor hos dem. Den skall främst vara av förebyggande natur.

Nyinskriven elev i grundskolan skall läkarundersökas i början av läsåret

och därefter fram till och med årskurs 8 minst två gånger.

Utöver vad som följer av tredje stycket skall s ådan elev i grundskolan

som företer bri. ter i hälsotillståndet läkarundersökas så ofta skolläkaren
finner det behövligt. Undersökning skall även ske av elev som personal vid

grundskolan eller föräldrarna särskilt hänvisat till skolläkaren.

Det åligger elev i grundskolan att låta sig undersökas i fal l som avses i

tredje och fjärd e styckena.

' Prop. 1977/78:85, UbU 21. rskr 260.

^ Lagen omtryckt 1970:1026.

Senaste lydelse 1975:159,

¬

background image

Elev i grundskolan har rätt att bli läkarundersökt, om han begär det hos

SFS 1978:294

skolläkare eller skolsköterska. Elev har även i övrigt rätt att anlita skolhäl-
sovården. All skolhälsovård skall vara kostnadsfri för eleven.

Kommun får besluta att uppgifter som enligt denna paragraf ankomma

på kommunen i stället skola fullgöras av landstingskommun. Detta får
dock ske, endast om landstingskommunen har åtagit sig att fullgöra uppgif­

terna.

32 §⬢' Barn, som ej uppnått skolpliktsåldern men som finnes ha för skol­

gång erforderlig mognad, må tillåtas att börja skolgång i grundskolan höst­
terminen det kalenderår, då barnet fyller sex år.

Har skolpliktigt barn ej nått den mognad som fordras för att deltaga i un­

dervisningen i grundsk olan, må dess skolgång med föräldrarnas medgivan­
de uppskjutas ett år. Barn vars skolgång uppskjutits skall deltaga i förskola.

Skyldigheten att deltaga i fö rskola skall omfatta högst 525 timmar.

Om intagning i vissa fall vartannat år av elever i grundskolan gäller vad

regeringen därom förordnar.

38 § Föräldrar till skolpliktigt barn skola övervaka, att barnet fullgör sin
skolgång eller deltager i för skola.

39 § Fullgör skolpliktig elev i grundskolan ej sin skolgång eller deltager
skolpliktigt barn, vars skolgång uppskjutits, ej i förskola och beror under­
låtenheten på tredska av föräldrarna, äger länsskolnämnden vid v ite före­
lägga föräldrarna att hålla barnet i skolan eller förskolan. Beslut härom går i
verkställighet utan hinder av besvär. Följes ej föreläggandet, må nämnden

utdöma vitet. Detta må ej förvandlas till frihetsstraff.

Har åtgärd enligt första stycket ej åsyftad verkan eller äro eljest synner­

liga skäl därtill, äger länsskolnämnden förordna, att elev i grundskolan
skall hämtas till skolan med biträ de av polismyndighet. Beslut härom går i

verkställighet utan hinder av besvär.

Vad i denna paragraf sägs skall ej äga tillämpning beträffande deltagande

i undervisning, som a vses i 24 § tredje s tycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

BRITT MOG�&RD

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

" Senaste lydelse 1975:159.

499

⬢'Ml

I'/.. -

i

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.