SFS 1979:212

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1979:212
790212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979: 212 Lag

Utkom från trycket

den 15 maj 1979

472

om ändring i skollagen (1962:319);

utfärdad den 26 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3. 20a, 29. 33 och 53 §§ skollagen

(1962: 319)^ skall ha nedan angivna lydelse.

3 §" I varje kommun skall finnas en skol styrelse och en skolchef.

För specialskolan finnas särskilda lokala s tyrelser enligt bestämmelser

som regeringen meddelar.

I varje landstingsk ommun, som anordnat gymnasieskola, skall finnas en

utbildningsnämnd.

Landstingskommun får tillsätta särskild utbildningsnämnd eller uppdra­

ga å t annan nämnd att vara utbildningsnämnd. Har så ej skett är förvalt­
ningsutskottet utbildningsnämnd.

20 a §'' Utbildningsnämnden ä r styrelse för landstingskommunens gym­

nasieskola och därtill hörande verksamhet.

På framställning av landstinget må regeringen besluta, att utbildnings­

nämnden skall vara styrelse även för annan skola.

29

Ungdomar, som äro bosatta i riket och som fylla föreskrivna intr ä­

desfordringar, äga i mån av tillgång på plats få undervisning i gymnasiesko­

lan. Inträdesfordringar må betingas endas t av utbildningens syfte. Om yt-

' Prop. 1978/79; 100 (bil, 12p. Cll). UbU 28. rskr246.

Lagen omtryckt 1970:1026.

" Senaste lydelse 1977:194. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

^ Sen aste lydelse 1975:159.
⬢' Se naste lydelse 1975; 159.

ji'i

r-ri

Tji

!>>

is.",

¬

background image

terligare villkor för rätt till undervisning i gymnasieskolan gälla föreskrifter

SFS 1979:212

som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, annan myndighet

meddelar.

Om undervisningen och verksamheten i övrigt skola bestämmelserna i

26, 27 och 28 §§ äga motsvarand e tillämpning,

Gymnasieskolan omfattar skolhälsovård för eleverna på studieväg som

omfattar minst ett läsår. Sådan elev skall läkarundersökas en gång u nder
första läsåret och därefter högst v artannat år enligt bestämmelser som re­
geringen eller, efter regeringens bemyndigande, annan myndighet medde­
lar. 1 övrigt äga 25 a § and ra, fjärde, sjätte och sjunde styckena motsvaran­
de tillämpning.

33 § ® Skolplikt må fullgöras i annan offentlig skola än grundskolan eller i

enskild statsunderstödd skola enligt bestämmelser, som utfärdas av rege­

ringen eller den myndighet regeringen fö rordnar.

Skola som avse s i första stycket omfattar skolhälsovård för skolpliktig

elev. I fråga om skolhälsovården äger 25 a § andra-sjätte styckena mot­
svarande tillämpning.

Regeringen kan medge un dantag från vad som gäller enligt andra styc­

ket.

53 § �ver beslut av skolstyrelsen eller utbildningsnämnden i fa ll, som

sägs i 10 § första och andra styckena eller 20 d §, må besvär anföras hos

länsskolnämnden.

Om besvär över skolstyrelsens eller utbildningsnämndens beslut i såda­

na mål och ärenden, vilka styrelsen eller nämnden eljest har att handlägga

på grund av föreskrifter i särskilda författningar, gäller vad i dess a författ­
ningar för vaije fall finnes stadgat.

Om besvär över annat beslut av skolstyrelsen eller utbildningsnämnden

gäller vad som stadgas i kommunallagen (1977:179).

�ver beslut enligt denna lag av lokal styrelse för specialskolan må be­

svär anföras hos länsskolnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

BIRGIT RODHE

Arvid Sanmark
(Utbildningsdepartementet)

" Senaste lydelse 1975:159.

473

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.