SFS 1979:721

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1979:721
790721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979: 721

om ändring i skollagen (1962:319);

utkom Mn trycket

den 24 juli 1979

utfärdad den 28 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 20 c §§ s kollagen (1962:

319)^ skall ha nedan angivna lydelse.

9

Skolstyrelsen skall beakta den allmänna utvecklingen på skolväsen­

dets område, följa skolväsendets tillstånd inom kommunen och taga erfor­
derliga initiativ för att bereda barn och ungdom i kom munen tillfredsstäl­
lande utbildning.

Skolstyrelsen skall vidare

a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelser som rege­

ringen meddelar eller enligt beslut som avses i 3 k ap. 14 § kommunallagen
(1977:179), ombesörja de angelägenheter avseende skolväsendet i kommu ­
nen, vilka äro att hänföra till förvaltning och verkställighet,

b) tillse, att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrif­

ter, och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten,

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning,
d) verka för samarbete mellan hem och skola samt
e) verka for jämställdhet mellan kvinnor och män.

20 c §" Utbildningsnämnden skall beakta den allmänna utvecklingen på
skolväsendets område, följa tillståndet i lan dstingskommunens gymnasie­
skola och taga e rforderliga initiativ för att bereda ungdom i landstingskom­

munen tillfredsställande utbildning i gymna sieskolan.

' Prop. 1978/79:180, UbU 45, rskr422.

^ Lagen omtryckt 1970:1026.

^Senaste lydelse 1977:194.

^ Senaste lydelse 1977:194.

1965

¬

background image

SFS 1979:721

Utbildningsnämnden skall vidare

a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelse som rege­

ringen meddelar eller enligt beslut som avses i 3 kap . 14 § kommu nallagen
(1977; 179), ombesörja de angelägenheter avseende landstingskommunens

gymnasieskola, vilka äro att hänföra till förvaltning och verkställighet,

b) tillse, att verksamheten vid landstingskommunens gymnasieskola

fortgår enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och enhet­
lighet i ve rksamheten,

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning,

d) verka för samarbete mellan hem och skola samt
e) verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

BIRGIT RODHE

Arvid Sanmark
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.