SFS 1981:1113

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1981:1113
811113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1113 Lag

Utkom från trycket

den 15 december 1981

2200

om ändring i skollagen (1962:319);

utfärdad den 12 november 1981.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 22 § skollagen (1962: 319)^ skall

ha nedan a ngivna lydelse.

22 §" Länsskolnämnden utgörs av nio ledamöter, som utses för tre år,

räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket till lands­

ting och kommunfullmäktige har ägt rum. Av ledamöterna skall två utses
av regeringen, varav en bland företrädare for arbetsgivare och en bland fö­
reträdare för arbetstagare inom länet, samt en av skolöverstyrelsen och en

av länsstyrelsen, Fem ledamöter skall väljas av landstinget. I Gotlands lan

skall fem ledamöter utses av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

' Prop. 1980/81: 185, KU 1981/82:2, rskr 198 1/82: 1.

^ La gen omtryckt 1970: 1026.
^ Senaste lydel.se 197 5: 159.

¬

background image

Omfattar annat län kommun, som ej tillhör landstingskommun, skall tre le-

SFS 1981:1113

damöter utses av landstinget och två ledamöter av kommunfullmäktige.

För var och en av de ledamöter som utses av regeringen, skolöverstyrel­

sen och länsstyrelsen skall en suppleant utses. För de ledamöter som väljs
av lan dstinget eller kommunfullmäktige skall lika många suppleanter väl­
jas. Suppleanterna skall utses för samma tid som l edamöterna.

Ledamöterna och suppleanterna skall vara bosatta inom l änet. Om vill­

kor i övngt gäller vad regeringen föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. De nya bestämmelserna om

val av ledamöter och suppleanter tillämpas dock dessförinnan vid val som

avser tid efter utgången av år 1982.

På regeringens vägnar

ULLA TILL�NDER

Anders Holmstrand

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.