SFS 1982:598

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1982:598
820598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:598

om ändring i skollagen (1962:319);

Utkom från trycket

den 24 juni 1982

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1962: 319)^
dels att 50 § skall upphöra att gälla,

dels att 24, 25, 28 a, 53 och 54 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall in föras tre nya paragrafer, 6 a, 54 a och 54 b §§, av

nedan angivna lydelse.

6a § Under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1980: 621)

med särsk ilda bestämmelser om vård av unga skall skolpliktiga barn som

inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på något av de sätt som anges ne­

dan i 6 kap. i ställe t fullgöra skolplikten genom att delta i undervisn ing vid

hemmet. Sådan undervisning skall anordnas genom huvudmannens för-
' Prop. 1981/82: 167, Ub U 32, rskr438.

^ Lagen omtryckt 19 70; 1026.

Senaste lydelse av 50 § 1975:159.

U97

¬

background image

SFS 1982:598

sorg. Den skall med nödvändiga avvikelser motsvara undervisningen i

grundskolan.

Inte längre skolpliktiga unga som vistas i hem som avses i första styck et

skall genom huvudmannens försorg ges möjlighet att fä undervisning som
de behöver och inte lämpligen kan få på annat s ätt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före­

skrifter om undervisningens närmare innehåll, dess organisation och tillsy­

nen över den.

24 §⬢' Grundskolan omfattar nio årskurser, betecknade 1-9 och fördela­
de på lågstadium, mellanstadium och högstadium, vart och ett om tre års­

kurser.

Utöver den för alla elever gemensamma undervisningen anordnas på

grundskolans högstadium olika kurser med hänsyn till skilda intressein­

riktningar hos eleverna. På samtliga stadier anordnas undervisning för ele­
ver med behov av särskilt stöd.

För barn. som på grund av handikapp, långvarig sjukdom eller sjukdom

som tvingar till upprepad kortare frånvaro ej kunna deltaga i vanl igt skolar­

bete. anordnas särskild för dem lämpad undervisning.

25

Alternativ i fråga om kurser i grundskolan väljs av elevens föräld­

rar efter samråd med eleven och sedan upplysningar lämnats av skolan.

Uttagning till s ådan undervisning för elever med behov av särskilt stöd

som avses i 24 § andra stycket andra meningen sker genom skolans för­

sorg.

28 a

Specialskolan omfattar tio årskurser, betecknade I - 10 och för­

delade på lågstadium, mellanstadium och högstadium enligt bestämmelser
som regeringen meddelar.

Inom spec ialskolan anordnas olika studievägar avpassade efter elever­

nas studieinriktning. Bestämmelserna i 24 § andra st ycket andra meningen

och tredje stycket gäller även för specialskolan.

För elev i specialskolan som icke kan följa undervisning enligt första och

andra styckena meddelas undervisning anpassad efter hans utveckling.

Studieväg för elev i specialskolan väljs av föräldrarna efter samråd med

eleven och sedan upplysningar lämnats av skolan. Bestämmelserna i 25 §

andra stycket och 26-28 §§ gäller även för specialskolan. Fråga om att

förvägra elev befrielse enligt 27 § prövas av den lokala styrelsen.

53

Skolstyrelsens beslut enligt 35 § överklagas hos k ammarrätten ge­

nom besvär. Skolstyrelsens beslut i andra fall som av ses i 10 § första styc­

ket eller i fa ll som avses i 10 § andra stycket överklagas hos skolöversty­

relsen genom besvär.

Utbildningsnämndens beslut i fall som avses i 20 d § överklagas hos

skolöverstyrelsen genom besvär.

1198

⬢' Se naste lydelse 1978:294.

' Senaste lydelse 1971:630.

^ Sena ste lydelse 1975:159.

'⬢ Senaste lydelse 1979:212.

¬

background image

Andra beslui av skolstyrelsen eller utbildningsnämnden enligt denna lag

får överklagas endast genom kommunalbesvär enligt föreskrifter i kommu­
nallagen (1977; 179).

Beslut av lokal styrelse för specialskolan enligt 39 a § jämfört med 35 §

överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut av lokal styrel­
se för specialskolan enligt denna lag överklagas hos skolöverstyrelsen ge­

nom besvär.

54

Länsskolnämndens beslut enligt 39 § eller 39 a § jämfört med 39 §

överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut av länsskol-

nämnden enligt denna lag överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

Beslut som avses i 51 § andra stycket överklagas hos kammarrätten ge­

nom besvär .

SFS 1982:598

54 a § Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna lag har fattat såsom

första instans överklagas hos regeringen genom besvär, om inte annat föl­

jer av 54 § andra stycket.

Följande beslut som skolöverstyrelsen har fattat såsom andra instans

överklagas hos regeringen genom besvär, nämligen

1. beslut enligt 34 § eller 39 a § jämfört med 34 §,

2. beslut enligt 27 § eller 28 a eller 29 § jämfört med 27 §,
3. beslut med anledning av besvär över länsskolnämndens beslut om

elevområde enligt 41 § första stycket eller 47 a § tredje stycket.

�vriga beslut som skolöverstyrelsen har fattat enligt denna lag såsom

andra instans får inte överklagas.

54 b § Enskilda får inte föra talan mot beslut enligt denna lag om vilken
eller vilka kommuner eller landstingskommuner eller delar därav som skall

ingå i elevområde.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1982. 1 fråga om överklagande tilläm­

pas de äldre bestämmelserna, om beslut i första instans har meddelats före

den I ju li 1982.

På regeringens vägnar

ULLA TILL�NDER

Anders Holmstrand
(Utbildningsdepartementet)

^Senaste lydelse I97.'i: I.'i9.

199

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar