SFS 1983:1117

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1983:1117
831117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:1117

om ändring i skollagen (1962:319);

Utkom från trycket

den 4 januari 1984

Utfärdad den 22 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i skollagen (1962:319)' skall

införas en ny para graf, 52 b §, av nedan angivna lydelse.

52 b § Den kommun i vilken en elev i specialskolan är kyrkobokförd
skall betala ersättning till sta ten för kostnader för undervisningen. Detta
gäller dock inte om elev en undervisas i en sådan särskild klass av special­
skolan som är förlagd till grundskolan i den kommun där eleven är kyrko­

bokförd.

Ersättningen skall uppgå till samma belopp för elev och läsår som av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställs för

' Prop. 1983/84:27, UbU 8. rskr 112.

Lagen omtryckt 1970:1026.

2929

184-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983:1117

grundskolans elever i årskurs med samma nummer med stöd av 46 § 2

mom. andra stycket. För elever i år skurs 10 i specialskolan skall därvid

gälla samma belopp som för elever i årskurs 9 i grundskolan .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Anders Holmstrand

(Utbildningsdepartementet)

P

a

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.