SFS 1988:631

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1988:631
880631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:631

Utkom från trycket

den 20 juni 1988

1308

Lag

om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 17 och 19 §§, 8 kap. 1 §

samt 9 kap. 1, 7 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

3 kap,

17 § Om en elev i grundskolan, när skolplikten upphör, inte tillfredsstäl­

lande har slutfört sista årskursen men bedöms ha förmåga alt fullfölja
utbildningen, skall eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år

efter det att skolplikten upphörde. Detsamma gäller sådana elever i spe­
cialskolan som inte är psykiskt utvecklingsstörda.

�renden enligt denna paragraf prövas av den lokala styrelsen. Dess

beslut fär överklagas hos skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsens beslut får

inte överklagas.

19 § Ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de är psy­

kiskt utvecklingsstörda har rätt att efter skolpliktens upphörande få annan

utbildning inom det offentliga skolväsendet intill utgången av vårterminen

' Prop. 1987/88; 100 (bil. 10 p. B 12), UbU 14, rskr, 304.

/ ⬢. ⬢

¬

background image

det kalenderår då de fyller 21 år. Om de inte bereds utbildning i spec ial-

SFS 1988:631

skolan, skall de tas emot i särskolan.

Om en elev i särskolan där har påbörjat yrkesutbildning eller motsvaran­

de före utgången av vårterminen det kalenderår då eleven fyller 21 år, skall

eleven beredas möjlighet att fortsätta i särskolan till utgången av vårtermi­

nen det kalenderår då eleven fyller 23 år, om det behövs för att slutföra
utbildningen.

Om den lokala styrelsen för särskolan vägrat att ta emot en person som

elev där på grund av att denne bedömts kunna gå i gymnasieskolan trots
sin utvecklingsstörning, får beslutet överklagas hos skolöverstyrelsen.
Skolöverstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

8 kap.

1 § Utbildningen i sameskolan skall ha en samisk inriktning men i övrigt

vara densamma som utbildningen upp till och med årskurs 6 i grundskolan.

9 kap.

I § Vanlig skolplikt far fullgöras i en fristående skola, om skolan är

godkänd för ändamålet.

Godkännande skall meddelas, om skolans utbildning ger kunskaper och

färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och
färdigheter som grundskolan förmedlar och skolan även i övrigt väsentli­

gen svarar mot grundskolans allmänna mål.

I �renden om godkännande skall prövas av länsskolnämnden.

7 § Om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för godkännande
och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen, skall god­

kännandet återkallas.

�&terkallande beslutas i fråga om internationella skolor av regeringen och

i fråga om andra skolor av den myndighet som beslutar om godkännande.

II § Beslut av en länsskolnämnd eller en lokal styrelse i ärenden om

godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola
enligt 1, 3 eller 7 § eller i ärenden som avses i 4 § får överklagas hos
skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsens beslut får överklagas hos rege­

ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

1309

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.