SFS 1989:120

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1989:120
890120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i.

Lag

SFS 1989:120

, om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från tr> 'cket

den 18 april 1989

Utfärdad d en 30 mars 1989.

. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 k ap. 9 § skollagen (1985:1100)

skall ha följande lydelse.

'Prop, 1988/89:66, KU26. rskr. 134.

165

¬

background image

SFS 1989:120

12 kap.

9 § I fråga om personal med statligt reglerad anställning inom utbild­

ningsverksamhet, som motsvarar det offentliga skolväsendets men bedrivs
med enskilt huvudmannaskap, får beslut som avser myndighetsutövning

fattas av huvudmannen eller av ett särskilt organ for verksamheten, om så
foreskrivs av regeringen.

Om ett sådant beslut får �verklagas, tillämpas bestämmelserna i 23� 25

och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har

meddelats fore ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.