SFS 1990:294

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1990:294
900294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:294 Lag

<

utkom frän trycket

oiH ändring I skoUagcii (1985:1100);

den 7 juni 1990

⬢ ^

utfärdad den 23 maj 1990.

ii.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1985; 1100)

dels att 1 kap. 7 § och 5 kap . 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall in föras sex nya paragrafer, 1 kap. 5 a §, 3 kap i

19 a §, 5 kap. 5 a §, 12 a § och 14 a §samt 12 kap. 10 §, av följande lydelse.

1 kap.

5 a § För svårt rörelsehindrade ungdomar får de kommuner, som rege­

ringen bestämmer, i sin gymnasieskola anordna speciellt anpassad utbild- ^
ning (gymnasieskola med Rh-a npassad utbildning).

7 § 1 denna lag avses med

del offentliga skolväsendet grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, spe-'

cialskolan och sames kolan,

fristående skola en skola för vilken en fysisk eller enskild juridisk person

är huvudman,

svårt rörelsehindrad den som på grund av ett rörelsehinder eller, om

även annat funktionshinder föreligger, sitt samlade handikapp inte kan /

följa reguljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna genomfö­
ra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh-

anpassad utbildning och särskilda omvårdnadsinsatser i form av boende i |
elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering.

7

3 kap.

19 a § Ungdomar som är svårt rörelsehindrade har rätt att efter fullgjord
skolplikt få utb ildning i en sådan gymnasieskola med Rh-anpassad utbild­

ning som avses i 1 kap. 5 a § intill utgången av vå rterminen det kalenderår

då eleven fyller 21 år.

Om en elev har påbörjat utbildning i en gymnasiesko la med Rh-anpas-

sad utbildning före utgången av vårterminen det kalenderår då han fyller

21 år, skall han beredas möjlighet at t fortsätta utbildningen till utgån gen

av vårterminen det kalenderår då han fyller 23 å r, om det behövs för att
slutföra utbildningen.

5 kap.

5 a § 1 fråga om gymnasieskola med Rh-an passad utbildning som avses i

1 kap. 5 a § ska ll för den speciellt anpa ssade utbildningen hela riket ut göra

elevområde.

7 § Den som ä r bosatt i riket och uppfyller föreskrivna behörighetsvill­

kor har rätt att i mån av plats få utbildning i gy mnasieskolan, om inte

456

' Prop. 1989/90:92, SoU20, rskr. 271,

¬

background image

aiiiiat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndig-

SFS 1990:294

het som regeringen bestämmer.

Föreskrifter om behörighetsvillkor och om urval bland inträdessökande

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Föreskrifter om svårt rörelsehindrade ungdomars rätt till utbildning i

gymnasieskolan finns i 3 kap. 19 a §.

12 a § Frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymna­
sieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 3 kap. 19 a §

prövas av en särskild nämnd, gemensam for sådana gymnasieskolor.

Nämnden skall ha minst sju och högst elva ledamöter. Bland dessa skall

finnas företrädare for gymnasieskolan och grundskolan, for skolöverstyrel­

sen, för sådana länsskolnämnder som svarar for regional samverkan i fråga
om undervisning för elever med handikapp, for nämnden för vårdartjänst
samt för de rörelsehindrade. Ledamöterna utses av skolöverstyrelsen.

Nämndens beslut i fråga om intagning eller i övrigt om rätt till utbild­

ning får överklagas endast av den som begärt utbildningen. Beslutet över­
klagas hos kammarrätten. Ett beslut får dock inte överklagas såvitt det

gäller placering vid viss gymnasieskola.

14 a § Avgifter får inte tas ut för insatser för omvårdnad i boend et och

habilitering som tillhandahålls av staten, kommun eller landstingskom­
mun i a nslutning till gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning. Rege­

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före­

skrifter om avgifter f�r kost och logi.

12 kap.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om svårt rörelsehindrade elevers utbildning i gymna­

sieskola med Rh-anpassad utbildning som avses i 1 kap. 5 a §. I så dana

föreskrifter får undantag göras från de allmänna regler om gymnasieskola

som finns i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas i fråga om den

som sökt eller tas in till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskola från och

med höstterminen 1991.

På regeringens vägna r

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

457

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.