SFS 1990:68

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1990:68
900068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:68 Lag

Utkom från try cket

den 20 mars 1990

om ändring i skollagen (1985:1100);

utfardad den 8 mars 1990.

I,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100);

skall ha följande lydelse.

10 kap.

2 § Under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga skall skolpliktiga barn, som inte ^

lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på annat sätt, fullgöra den genom att i.
delta i utbildning vid hemmet. Sådan utbildning skall anordnas genom

huvudmannens försorg. Den skall med nödvändiga avvikelser motsvara

utbildningen i grundskolan.

Inte längre skolpliktiga som vistas i hem som avses i första stycket skall

genom huvudmannens försorg ges möjlighet att få sådan utbildning som

de behöver och inte lämpligen kan få på an nat sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om utbildningens närmare innehåll, dess organisation och

tillsynen över den.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

Prop. 1989/90:28. SoUl 5, rskr. 112.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.