SFS 1990:495

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1990:495
900495.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:495 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 sk oliagen (1985:1100);

den 15 jun i 1990

utfärdad den 7 juni 1990,

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 6 kap. 2 § skollagen (1985:1100)

skall ha följande lydelse.

6 kap.

2 § En landstingskommun får till en kommun som ingår i landstings­

kommunen �verlåta att anordna särskola för barn och ungdomar som är

bosatta i k ommunen, om kommunen medger det och regeringen lämnar

sitt tillstånd.

Om en överlåtelse enligt första stycket har skett får landstingskommu­

nen lämna ekonomiskt bidrag till kommunen. Har en överlåtelse skett till
samtliga kommuner i lan dstingskommunen får kommunerna lämna eko­

nomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mel­
lan kommunerna.

846

' Prop. 1989/90:132. SoU25, rskr. 31 5.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 90.

SFS 1990:495

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.