SFS 1991:532

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1991:532
910532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:532

om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skolla gen (1985:1100)

dels att i 3 ka p. 13 §, 4 kap. 9 § samt 5 kap. 6 § ordet " kyrkobokförd" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "folkbokford" i motsvarande
form,

dels att 1 kap. 15 § skall ha följa nde lydelse.

1 kap.

15

För den som är bosatt i landet avses i lage n med hemkommun den

kommun i vilken han är folkbokford. �r han inte folkbokford i landet eller

är han kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokforingslagen

(1991:481) avses med hemkommun den kommun i vilken han vistas
stadigvarande eller, om han saknar stadigvai;ande vistelseort, den kom­

mun i vi lken han for tillfället uppehåller sig.

Med hemlandstingskommun avses den landstingskommun till vilken

hemkommunen hör.

den 11 juni 1991

'Prop, 1990/91; 153, SkU28, rskr. 320 .

Senaste lydelse 1990:1477.

825

¬

background image

SFS 1991; S32

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.