SFS 1992:710

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1992:710
920710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:710 Lag

Utkom från trycket

0111

ändring i skollagen (1985:1100);

den 24 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1 100)^

dels att 9 kap. 2, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 9 kap. 4 a §, samt närmast

fore 9 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

2 § Godkännande for vanlig skolplikt skall meddelas, om skolans utbild­
ning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar
mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar och skolan

även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. Härvid
skall särskilt beaktas de krav som anges i 1 kap. 2 § andra och tredje
styckena.

Godkännande for särskild skolplikt skall meddelas, om skolan ger ele­

verna en utbildning som väsentligen svarar mot den som de skulle få i

särskolan eller specialskolan. En ytte rligare förutsättning är att eleverna i
samband med utbildningen bereds erforderliga omsorger.

1 godkännandet för särskild skolplikt skall anges om det avser särskole­

utbildning eller specialskoleutbildning eller båda dessa skolformer samt

for vilka handika ppgrupper utbildningen godkänns.

Tilldelning av medel

4a § En fristående skola, som är godkänd for elever som har vanlig

skolplikt, skall tilldelas medel for verksamheten av den kommun där
skolan är belägen. För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar
den genomsnittliga kostnaden per elev i kom munens grundskola det när­

mast föregående kalenderåret. Vid tilldelningen får kommunen göra ett

avdrag som uppgår till högst 15 procent av den framräknade genomsnitts­
kostnaden. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
medge ett större avdrag, om det finns särskilda skäl.

Tilldelningen beräknas for ett bidragsår i sänder. Vaije bidragsår börjar

den 1 juli. Tilldelningen gru ndas på antalet elever i den fristående skolan

den 15 september under bidragsåret. Medlen skall u tbetalas med en tolfte­
del varje månad. Utbetalningarna i juli �september avpassas efter ett
beräknat antal elever och reglering görs vid utbetalning i oktob er. För en

skola som är nystartad, får bidrag, som avser tiden juli-september må­

nad, betalas ut samlat i septembe r.

Om en fristående skola, som har tilldelats medel enligt första stycket,

har tagit in en elev som in te är hemmahörande i kom munen, har kommu­
nen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från

elevens hemkommun.

1466

' Prop. 1991/92:95. UbU22, rskr. 346.

' Lagen omtryckt 1991: 1111.

¬

background image

Vad som sägs i F örsta, andra och tredje styckena gäller inte de fristående

SFS 1992:710

skolor för vilka regeringen har beslutat om statsbidr ag geno m särsk ilda

föreskrifter eller andra särskilda beslut och inte heller skol or, för vilka

huvudmannen skriftligen avstått från medelstilldelning.

5 § Fristående skolor som avses i 1 o ch 4 §§ skall i fråg a om si n utbild ­

ning för skolpliktiga elever stå under tillsyn av Statens skolverk. Skolorna

är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som
genomförs av Statens skolverk.

Den omedelbara tillsynen över sådan utbildning ankommer på den

styrelse som finns för grundskolan respektive särskolan eller specialskolan

för den kommun där skolan är belägen.

6 § Om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för godkännande

och bristerna inte av hjälps efter påpek ande för huvudmannen, skall god­
kännandet återkallas. Detsamma gäller om en fristående skola trots påpe­

kande inte iakttar sin skyldighet enligt 5 § första stycket att delta i u ppfölj­
ning och utvärdering.

�&terkallande beslutas av den myndighet som beslutar om godkännande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.