SFS 1977:194

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1977:194
770194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:194

Lag

Ulkom frän trycket
Jen 12 maj 1977

om ändring i skollagen (1962:319);

utfärdad den 21 april 1977 .

Enligt riks dagens beslut' föreskrives i fråga om skollagen (1962: 319)'^

dels att 12. 14- 16, 18 och 47

skall upphöra att gälla.

' Prop. 1976/77:1. KU 25. rskr 148.

- Lagen omtryckt 1970:1026.

Senaste lydelse av

14 ti 1971: 630

514

18 t) 1971:6.30.

¬

background image

dels all 3. 8. 9. 13. 19. 20 b. 20 c och 20 f S S skall ha ne dan angivna lydel-

SFS 1977:194

se.

3 S' I varje kommun skall finnas en skolstyrelse och en skolchef.

Då skol väsendel i kommunen omfattar mindre än sju klasser eller eljest

särskilda skäl äro därtill, må skolöverstyrelsen på framställning av kom­

munfullmäktige besluta, att skolchef ej skall finnas.

För specialskolan finnas särskilda lokala styrelser enligt bestämmelser

som regeringen meddelar.

I varje land stingskommun, som anordnat gymnasieskola, skall I mnas en

utbildningsnämnd.

L.andstingskommun får tillsätta särskild utbildningsnämnd eller uppdra­

ga åt annan nämnd att vara utbildningsnämnd. Har så ej skett är förvalt­

ningsutskottet utbildningsnämnd.

8 §' På frams tällning av kommunfullmäktige må regeringen besluta, att
särskild styrelse skall finnas fördel av kommunens gymnasieskola.

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som meddelas

iiv regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

9 §⬢' Skolstyrelsen skall beakta den allmänna utvecklingen på skolväsen­

dets område, följa skolväsendets tillstånd inom kom munen och taga erfor­

derliga initiativ för att bereda barn och ungdom i ko mmunen tillfredsstäl­

lande utbildning.

Skolstyrelsen skall vidare

a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelser som rege­

ringen meddelar eller enligt beslut som avses i 3 kap. 14 i ? kommunallagen

{1977:179), ombesörja de angelägenheter avseende skolväsendet i kommu ­

nen, vilka äro att hänföra till förvaltnin g och verkställighet,

b) tillse, att verksttmheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrif­

ter. och sö rja för samordning av och enhetlighet i verk samheten.

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt
d) verka för samarbete mellan hem och skola.

13 S 1 fråga om skolstyrelse tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 S. 3 ^

lörsta stycket. 4 §. 5 § tredje stycket. 7 och 8 ijS. 9 i; första stycket och

10-12 §§ ko mmunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I an nan kom­

mun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 §

första stycket och 6 S nämnda lag på motsvarande sätt.

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977:179) får ej omfatta befogenhet att meddela eller återkalla godkännan­

de enligt 34 § denna lag.

Utan hinder av 2 § 2 förval tningslagen (1971:290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 5 §§ nämnda lag i samtliga ä renden hos skolstyrelse.

' Senaste lydelse 1975; 1.59.

' Senaste lydelse 1975; 159. � ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

⬢' S enaste lydelse 1975: 159.

515

¬

background image

SFS 1977:194

19 § Skolchefen i kommiincn åligger

a) att hitråda skolstyrelsen i dess verksamhet och nä rmast under styrel­

sen vara ledare av skolväsendet i komm unen.

b) att. i den mån sadant enligt 3 kap . 12 S andra stycket kommunallagen

11977; 179) uppdrages ät honom, fatta beslut å styrelsens vägnar samt

c) att taga befattning med de ärenden och i ö vrigt fullgöra de uppgifter,

vilka enligt s ärskilda författningar eller skolstyrelsens beslut ankomma pa

honom.

20 b

På framställning av landstinget må regeringen be sluta, att särskild

styrelse skall finnas fördel av landstingskommunens gymnasieskola.

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som meddelas

av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

20 c §' Utbildningsnämnden skall beakta den allmänna utvecklingen på

skolväsendets område, följa t illståndet i lands tingskommunens gymnasie­
skola och taga erforderliga initiativ för att bereda ungdom i landst ingskom­

munen tillfredsställande utbildning i gymnasiesk olan.

Utbildningsnämnden skall vidare

a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelse som rege­

ringen m eddelar eller enligt beslut som avses i 3 kap. 14 § kom munallagen

(1977:179), ombesöija de angelägenheter avseende landstingskommunens

gymnasieskola, vilka äro att hänföra till förvaltning och verkställighet,

b) tillse, att verksamheten vid landstingskommunens gymnasieskola

fortgår enligt gäl lande föreskrifter och sörja för samordning av och enhet­
lighet i ve rksamheten,

c) främja pedagogiska försök och läramas fortbildning samt

d) verka för samarbete mellan hem och skola.

, vin;

20 f §** I fråga om särskild utbildningsnämnd tillämpas bestämmelserna i

13 och 17 § § på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

På regerin gens vägnar

BRITT MOG�&RD

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

⬢va.

516

'⬢ .Senaste lydelse 1975:159. �n dringen inne bär att tredj e stycket upphävs.

^ Senaste lydelse 1975: l.'^9.
" Senaste lyde lse 19 71:630. �ndringen inneb är bl. a. att and ra och tre dje st yckena

upphävs.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.