SFS 1969:776

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1969:776
690776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 776

Lag

om ändring i skollagen (1962:319);

f/ivcn Slo ckholms sloll den 1 0 december 1969,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n a d e, Sveriges, Götes och

V c n d e s Konung, g o r a v e t c r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^ lunm

goU alt i fråga om skollagen (1962; 319)- forordna,

dels att i 18 och 53 §§ ordet i>slaclj> skall bytas ut mot 2>konimunj>,

deh att 22 § skall ha nedan angivna lydelse-

Länsskolnärand utg�res av nio ledamöter, som äro bosatta inom

och som utses för tre år, rfiknade från och med den 1 januari året e

del, då allmänna val av landstingsman och kommunfullmåktigo ug

Av ledamöterna ntses l\u a\ Konungen, varav en bland företrädare

hetsgivare och en hland företrädare för arbetstagare inom länet,

gg

av skoloverstjTelsen, en av länsstyrelsen och fem av landstinget,

inom hinet två landstingskommuner, utser vartdera landstinget tv

moler och la ndstingen i samråd en ledamot. Omfattar länet kommun»

^ Prop. 19G9.129, KU 49, rskr "407.

Senaste lydelse av 53 § 19G5.247.

' Senaste l>delse 1967: ROO �ndringen Innehar bl. a , alt andra stycket upphäva.

¬

background image

1969 - Nr 776 och 777

1999

⬢ ir tillhör lancisl ingskoinmun, ulses tre ledamöter nv

.⬢

kon,m.mfallmäilige.

landsl.ngel �~d, tvi

Dc leti.miötcr,

angivna viltkor.

5

För-i-Jirjc

en suppleant.

|

Ing IrSder i kraftden 1 jimuari 1971. De nya bestämmelserna till

^

lämpas dock redan dcssronnnan i fräga om ulseende av ledamöter och

i

⬢⬢

.mppleanler i lansskolnamnd tor l,d efter ntgängen av ér 1970.

:

liänstgöringst.der for ledamöter och suppleanter i länsskolnämnd uKr

I

i

lidulgiingcn av ar 19/0.

uppoor

.

i.

Del alla som ved erhör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till vttermera

^

visso hava V i dctla med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigitl

!

Stockholms slott den 19 december 1969.

I

GUSTAF ADOLF

I

(L. S.)

I

I

(Ulbildningsdepartementet)

CABLSSON

!

i

I

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.