SFS 1970:50

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1970:50
700050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

106

1970 . Nr 50

Nr 50

Lag

om ändring i skollagen (1962: 319);

given Stockholms slott den 27 februari 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 22 § skollagen (1962:319) skall ha nedan angivna ly­

delse.

22 §.2

Länsskolnämnd utgöres av nio ledamöter, som äro bosatta inom länet

och som utses för tre år, räknade från och med den 1 januari året efter det,

då allmänna val av landstingsmän och kommunfullmäktige ägt rum. Av le­

damöterna utses två av Konungen, varav en bland företrädare för arbets­

givare och en bland företrädare för arbetstagare inom länet, samt en av

skolöverstyrelsen, en av länsstyrelsen och fem av landstinget. I Gotlands

län utses fem ledamöter av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Om­

fattar annat län kommun, som icke tillhör landstingskommun, utses tre

ledamöter av landstinget och två ledamöter av kommunfullmäktige.

De ledamöter,

angivna villkor.

För varje

en suppleant.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. De nya bestämmelserna till-

lämpas dock redan dessförinnan i fråga om utseende av ledamöter och

suppleanter i länsskolnämnd för tid efter utgången av år 1970. Löpande

tjänstgöringstider för ledamöter och suppleanter i länsskolnämnd upphör

vid utgången av år 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢\dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 27 februari 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Utbildningsdepartementet)

SVEN M OBERG

' Prop. 1970:14, KU 5, rskr 72.

« Senaste lydelse 1969: 776.

Nr 49 och 50, Vi ark. Stocliholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.