SFS 1967:319

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1967:319
670319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 319

Lag

om ändrad lydelse av 15 § skollagen den 6 jimi 1962 (nr 319);

gwen Siockholms sloU d en 2 S maj 19G7.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nå de, Sveriges, Götes och

"f

^^onung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

H j mrordna, att 15 § skollagen den 6 juni 1962 skall erhålla andrad ly-

pä sålt nedan anges.

O

1

16 §.

'kommunens fullmäktige så besluta, äger skolstyrelsen uppdraga ät

^arskjjg avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i styrelsen,

ej] ^ 'Il ledamot eller suppleant eller ål skolchefen eller annan skolledare

tjänsteman hos kommunen att å styrelsens vagnar fatta beslut i vissa

' Prop. 1967; 28; KU 32; Rskr 285.

-

¬

background image

1967 ⬢ Nr 319 och 320

754
grupper av ai-i

ronden, vilkas beskaffenhet skall angivas i fullniäuij,,. t

^r7''i{i'nk[ATelsen mfi dock ej annorledes an genom samfällt besluK ^

slut.

^^^eiande eller återkallande av godkännande enligt 34 / f,''

�

eller avgiva yllrande im fultoäUtige.

"

^

" Beslut, vilket

"ästa samrnantrade.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.
DcL alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till ytter,ner�~

;tla med egen hand underskrhit och med Våi-t ku ngl. sigill

JyCl itllil OV/lil ^

11

T

visso hava Vi d etta med egen hand underskrmt och med Våid kun gl. sigin
belo-äfta l åtit.

Stockholms slott den 25 maj 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Ecklesiastikdepartementet)

RAGNAR E DENMAN

Trf" 1

. . T�

.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.