SFS 1967:940

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1967:940
670940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1967 ⬢ Nr 940�950

Vöcom fräö trycket den 31 f

jnn. 1968

Nr 940

Lag

angäende omsorger om rissa psykiskt ntverklingsstörda;

given Stockholms sloU den 15 december 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriaes Göt os nni

Vendes Konung g ö r a v e t e r J i g t: att Vi, medVkkageai. funn^

i:olt forord na som följer.

.

^

AUmäima Les tämmelser

Denna lag avser psykiskt utvecklingsstörda, som på grund av liåmtnad

förståndsutveckling for sin utbildning eller anpassning i samhället eller i

övrigt behöver särskilda omsorger genom det allmänna.

2 §.

Landstingskommun skall bereda psykiskt utvecklingsstörda som a j bo-

safta inom landslingskommimcn undervisning, vård och omsorger i öwigt

enligt denna lag, i den mån annan icke drar försorg härom.

Staten sörjer för undervisning av psykiskt utvecklingsstörda som avs es

i 3 § fjär de stycket. I samband därmed bereder staten dem omso rger en

Lagens bestämmelser om landstingskommun äger

"'ng på stad som icke tillhör landstingskommun, om a nnat ej

Uiulervisning av psykiskt utvecklingsstörda

n^edicinska om-

Itand därmed skall eleverna beredas den

för grundunder-

^fdnad som behoves. Särskola

"av dessa skolformer,

^'snin

"

.

1 -1- -x

p .

Dsning i specialsärskola.

, rfmnd av rörelsebinder, långvarig

Hr psykiskt utvecklingsstörda, som Pi» »

deltaga i särskolans va ni g

I'lLdom eller liknande omständighet

/ ^ervisning.

a av svn-

stc, anordnas särskild för dem ^^^^Lijj^frsstörda som på

^,^;;^ning av sådana psykiskt utvccklm.ss

'

lOfiT: 142; L=U 67; Rskr 300. ^

o4�'95<)

678���. Svensk /'ör/affninffssamtmff

¬

background image

2046

�~llnr liörselskada icke kan följa undervisningen i särskola meddelas i si,c-

dalskrsom avses i 2 a § skollagen den O j uni 1962 (nr 319).,

'

4 §.

För vård av psykiskt utvecklingsstörda skall finnas vårdhem, special-

siiikhus,' daghem för barn och sysselsättningshem. För utvecklingsstörda

som behöver vård i vårdhem med särskilda anordningar skall finnas spe­
cial vårdhem.

,

T r J

,

Psykiskt ulvecklingsstörd, som behöver vard enligt denna lag men ej bör

erhåfla den i inrättning som avses i första stycket, skall tillhandahållas
vård i hemmet.

5 §⬢

Psykiskt utvecklingsstörda, som ej kan bo i eget hem men icke behöver

bo i vårdhem eller specialsjuldius, skall beredas bostad i annat enskilt hem,

inackorderingsheni eller elevhem.

Organisation m. m.

6 §.

Ledningen av landstingskommuns verksamhet enligt denna lag utövas av

en styrelse för omsorger om psjdciskt utvecklingsstörda. Till sådan styrelse

får utses nämnd som handhar andra landstingskommunens förvaltnings­

uppgifter.

Landstingskommun äger överlåta ledningen av särskola på skolstjTclsen

i den kommun där särskolan är belägen.

Landstingskommun äger besluta att ledningen av special sjukhus skall

utövas av landstingskommunens sjukvårdsstyrelse.

Drives inrättning för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda av lands­

tingskommuner gemensamt, får särskild styrelse utses att för inrättningen
fullgöra de uppgifter som annars ankommer på styrelse för omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda.

För vissa uppgifter som anges särskilt i denna lag finnes i landstingskom­

mun en beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda eller, om Konungen

bestämmer det, flera sådana nämnder.

7 §.

Hos styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda skall finnas

tjänster som särskolchef, vårdchef och överläkare.

8 §.

Landstingskonnnun skall upprätta plan för ordnandet av omsorgerna om

psj'kiskt utvecklingsstörda. I plan skall upptagas de inrättningar för psy-

^is ct utvecklingsstörda som behöves. Plan kan vara gemensam för flera

landstingskommuner.

Plan fastställes av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

1-

fastställas även om behovet av platser för vissa psykiskt utveck-

ingsstorda i landstingskommunen tills vidare tillgodoses i enskild inrätt-

ing, som ej upptagils i planen men som godkänts enligt 10 §.

T ,

�~

9 §.

mun !v

tillhandahålles på annat sätt, skall landstingskom-

av aiin-fn^"

^^ostmaderna för sådan i plan upptagen inrättning som

för landstfn^gskommm^^^^^^^^

'

utsträckning platserna är avsec a

' 2 .T § tilla gd genom 1965; 247.

¬

background image

1967 . N,. 94Q

10 §.

2047

Jl U S

/

Annan än sLnlen får driva inrättning för

,

(last om den ar godkänd i den ordning KoniS ?

störda

.odkännande får annan än staten eller la^rif? fUtan såd^i

ö,Tigt driva verksamhet, som innefattar �S

hehe?^

iingsstörda for yrkesmässigt bedriven undervisS eL?

^^veck-

ddas enligt avtal med landstingskommun

^

ej med-

Drives godkänd inrättning eller verksamhet icke n5 rm- .

eller föreligger annat uppenbart missförhållande oK ^, ^'"^'^^ställande sått

godkännandet återkallas. Beslut härom går omedp?W ^ V

kan

iinnat ej förordnas.

^ verkställighet, om

§⬢

Särskola skall stå under ledning av en rektnr TTS,. V A JI

syssclsätlningshcm. inackorderingshem och elevhem skall �

�ä";

'vid de inräliningar som anges i forsla stycket skall finnas en läkare som

är ansvarig for den medicinska vården.

12 §.

I fråga om special sjukhus gäller 11�13, 16, 17, 20�23, 33 och 34 §§

sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242) i tillämpliga delar. Därvid anses

sjiikluiset som lasarett samt styrelsen för omsorger om psykiskt utveck­

lingsstörda som sjukvårdsstjTclse, om icke ledningen av sjukhuset på

gnmd av beslut enligt 6 § tredje stycket utövas av sjukvårdsstyrelsen, och

som dire ktion, om icke sjuk-\'årdsst;sTelsen utövar ledningen av sjukhuset

eilcr särskild direktion finnes.

Särskilt utsedd direktion kan vara gemensara för specialsjukhus och

annat sjukhus.

13 §.

Högsta iiilsynen över den verksainhet som bedrives enligt denna lag

utövas av skolöverstyTclsen och socialstyrelsen med^^ den fördelning av

uppgiflerna som Konungen bestämmer. För varje inrättning for

utvecklingsslörda skall en av dessa myndigheter vara huvudtillsynsmyn-

Under skolöverstjTcIsen har länsskolnämnden inseende o'^er

samhet som överstyrelsen har högsta tillsynen över.

StjTcIsc fot omsorger om psy kiskt uwckltogsstötde m.".

Ledamöter och suppleanter i särskild ®[y^^t^®Afuiimäktige till det antal

utvecklingsstörda väljes av 1 andstinget_eller s

ledamöter får dock

landstinget eller stadsfullmäktige ^'^stammer. A

^

av

vara under fem. Valet skall vara P^opo^.

erhålles, om sam -

så många väljande som

valet avser,

'

'ga vä ljandes antal delas med det

^ i gäller särskilda

�m förf arandet vid sådant propo^t^onel val

bestämmas den ord

val av suppleanter icke proP°^^^°® lin tiänstgöring-

, -pg,,

i Vilken suppleanterna skall inkalla^

^

. j or särskild styrelse for omsorge

54 § ^smmelserna

j ^m^dslingskoinmu n bestämmelserna i

Stockholm bes

^

^ndsUngslagen den 14 maj 1954 (nr 319^

957 (nr 50) och ^

' § ko mnuinallagen för Stociaiolm den 1 ^

¬

background image

/⬢

-i

20JS

sl-ul som ej tillhur landstingskommun bestämmelserna i 32�42 §§ och

{⬢i S hi ndra och tredje styckena kommunallagen den 18 december 1953

fnr^753) motsvarande tillämpning. I protokoll beboyer dock upptagas en­

dast förteckning över närvarande ledamöter och beslutet i varje ärende.

För stvrelsen för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda i Stockholm

gäller dc"ssutom vad stadsfullmäktige föreskriver med iakttagande av be-

slämmclserna i kommunallagen för Stockholm.

15 §.

Till sammanträde med styrelse för omsorger om psykiskt utvecldings-

slörda skall särskolchefen, vm-dchefen och styrelsens överläkare kallas.

Till sammanträde med skolstyrelse, sjukvm-dsstyrelse eller styrelse som

avses i O § fjärde stycket skall särskolcbef, värdclief ocli överläkare bos

styrelse föV omsorger om psykiskt utvecklingsstörda kallas, om vid sam­

manträdet avses skola förekomma ärende som rör inrättning inom tjänste-

uiannens vorksanihetsomräde.

När särskolcbef, värdchef eller överläkare hos styrelsen för omsorger

om psykiskt utvecklingsstörda är närvarande vid sammanträde, äger han

deltaga i överläggningarna men ej i besluten och få sin mening antecknad

i protokollet.

36 §.

Styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda skall

verka för att p.sykiskt utvecklingsstörda inom landstingskommunen får

de omsorger som de behöver,

planlägga och samordna landstingskommunens verksamhet enligt denna

lag samt verka för att den utvecklas på tillfredsställande sätt,

handha ledningen av de inrättningar för utvecklingsstörda som drives

och den verksamhet i övrigt för dem som utövas av landstingskommunen,

om annat ej följer av beslut enligt G § andra, tredje eller fjärde stycket,

utöva lokal tillsyn över andra inrättningar för utvecklingsstörda enligt

de närmare föreskrifter Konungen meddelar,

för landstinget framlägga de förslag angående omsorgerna om de utveck­

lingsstörda som finnes påkallade.

Beslulsnämnd för ps3Kiskt uts ccklingsstörda

»mc*.

CllCl MippiCailLV::! 1

om ]nsykiskt utvecklingsstörda, om Konungen ej medger annat. Särskolcbei,

yardchef eller överläkare hos styrelsen för omsorger om psykiskt utveck-

Imgsslorda får ej vara ledamot av nämnden.

Imr ledamot cw b eslutsnämnd finnes en eller flera suppleanter,

n hinder för både ordförande och supiileant för honom kan tilUdll'ti

ersättare utses.

Bestämmelserna om ledamot gäller även suppleant och tillfällig ersättare.

§⬢

^ B eslulsnämnd och suppleant för honom förordnas a\ Ih'

relsP^n"/'!"^.-

^ s änder. Tillfällig ersättare förordnas av laussl}-

"^Mga led amöter och suppleanter för dem utses av landstinget.

h n.

¬

background image

1967 . Nr 94Q

Iniiaa l edamot börjar tjänstgöra, skall

T,

siikran enligt 4 kap, 11 § räUegångsbaJken

domared eller för

Läkare s om tjänstgör vid specialsjukhns får ' i

j^ndläggningen av äpnde som gäller inskrhiiinfi'^^

^^^taga i

Ijänstgor e ller som ror podent på sjokhnset. Ora®1i^v

"ä-- h»"

iffigl bestämmelserna i 4 kap. rätlegängsbalken om k ? 1'?"°'

'

jav mot dom are

19 §>

Vid s ammanträde med beslutsnämnd skall dm

.

närvarande, om särskilda skäl icke föranleder annat

oadsha^⬢^re eller förmyndare, skall den som för^alaa W.d

rärrara. om sSrskilda skäl icke föranleder annat

Vid sammantradc med nämnden skall särskolchefen, vårdchefen, över-

läkaren lios styrelsen for omsorger om psykiskt utvecklingsstörda oih om

ärendet ror specmlsjuklius, överläkaren vid sinkhusei närvara, om'sä?

skilda s käl icke föranleder annat. Detsamma gäller annan tjänsteman som

med stöd av bestämmelse i denna lag begärt nämndens prövning av ären­

det.

20 §.

1 ärende hos beslutsnämnd äger den som for talan anlita biträde. Visar

biträde oskickligliet eller oförständ eller är han olämplig av annan orsak,

skall n ämnden a-\^isa honom.

21 §.

I äremle h os heslutsnämnd får förhör anordnas med den som kan ant agas

ha up plysningar av betydelse att lämna.

Vid fö rhöret skall den som ärendet avser vara närvarande, om särsk ilda

skäl icke föranleder annat.

,

-

u

I fråga om ersättning till den med vilken förhör anordnas ager

melserna om ersättning av allmänna medel till ^'ittnen motsvaran e
ning. E rsättningen skall stanna på statsverket.

22 §.

Besliitsnämnd får avgöra ärende endast om ordföranden och m'

andra ledamöter är närvarande.

oTtiT-n>;tnine i overratt

�~ Be stämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omrostnmg

äger motsvarande tillämpning på avgörande a\

avgörandet grundas, i

Nämnden!; beslut skall innehålla de skal pä vUKa s

den mån det icke är obehövligt.

Kan prövning av beslulsnämnd

Beslut so m ordföranden fattat me

\ väntan på

från

^nrt till efterrättelse och galler ti

^5? små I oc h senas

0

f^'ng. Nämndens prövning skall ske

dagen för ordförandens beslut.

Hllaodogöra

är särskol-

. Psykiskt utvecklingsstörd,

allmänna skolvase

kan följa undervisningen mom

¬

background image

1967 ⬢ Nr 940

2050

TOikti" f rAn och med hösllcrminen det luilcnderar, da lian fyller sju år, så

han hcliöver undervisning, dock längst till och med vårterminen det

;\knderår då han fyller 21 år. Föreligger synnerliga skal, kan särskolpuu.

förläimas till och med vårterminen det kalenderår, da lian fyller 23 år.

1

1

ten

25 §.

y'irskolpliklig psykiskt utvecklingsstörd skall inskrivas i sårskola, om

lit ci fölier av 26 eller 33 §. Med inskrivningen får dock anstå under ett

Si

annat ej följ(

ar. om sårskilda skäl föreligger.

_

Utvecklingsstört barn som icke uppnatt skolpliktig ålder far inskrivas i

särskola, oin vårdnadshavaren samtycker till det eller om barnet är oni-
liänderlaget för samhällsvård.

26 s

S-

Får psykiskt utvecklingsstörd enskild undervisning, som väsentligen mot­

svarar den undcriisuing han skulle ha fått i särskola, skall han befrias från
skolgång.

Har psykiskt utvecklingsstörd befriats från skolgång, skall prövas om

an får tillfredsställande undervisning. Uteblir han frå

eodlaubar orsak eller finnes undervisningen otillfredsställande och mnnes

ö

O

ej rättelse, skall han inskrivas i särskola.

27 §.

Om inskrivning i särslcola, förlängning av särskolplikten och befrielse

från skolgången besliitaa- särskolchefen efter samråd med överläkaren hos

styrelsen för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt, i fråga om in­

skrivning i specialsärskola, med skolans rektor. På begäran av särskolche­

fen eller överläkaren eller, i fråga om inskrivning i specialsärskola, skolans

rektor eller när vårdnadshavaren, förmyndaren eller den psykiskt utveck­

lingsstörde, om han fyllt 15 år, icke är ense med särskolchefen, prövas dock

frågan av besluLsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda. Därvid prövas fråga

om inskrivning i specialsärskoia av beslutsnämnd i den landstingskommun,

där skolan är belägen.

Vad som sägs i första stycket om särskolclief, överläkare och heshils-

nämnd skall i fråga om förlängning av särskolplikten för elev i specialsår-

skola avse skolans rektor och läkare samt beslutsnämnd i den landstings­

kommun där skolan är belägen.

28 §.

�i det med hänsyn till svårigheter att dagligen färdas mellan hemmet

och skolan eller annat förhållande påkallat att den som är inskriven i sär-

s vola bor i annat enskilt hem än det egna, i inackorderingshem eller i elev-

lem, fåi i samband med inskrivningen eller senare beslutas att han skall

ho 1 sådant hem.

.i-em

I fråpi om beslut som avses i första stycket äger bestämmelserna i 27 §

Fri,j;

om^msviivning i sårskola motsvarande tillämpning om annat ej följer a^

^afyi

,,

,

icjviur.

\ai UHUU�HH

,

docl- Vt-Afr ^

eleven, om han fyllt 15 år, icke ense med rektor, pro^''"^-

gan a\ beslutsnåmnd för psykiskt utvecklingsstörda. För cle\

.kl 01

'yller

29 §.

specialundervisning eller hänvisning till annan skol

särskola beslutar skolans rektor. �r vårdnadshavaren, for-

Vki.

¬

background image

1967 . Nr 940

,..<ialsärsl;oI.a priiv.-is friigan av bestatsnämnd i H.n , .

30 §.

El,, i särsko la tår ulskrivaa på försök för prövnina av on, w ,

,»io?öra 5, g utidervisEingen mom dot allmänna skolvisind?, S

"""

fj försök får ske ayon , annat fall, om särskilda skäl föreWer

' l-[skrivniiig jia forsok skall avse viss tid. högst sex itiAn!a

^.jängas med högst sex månader åt gången. Elefen får

foreskrifter och ställas nnder tillsyn a^SpTgS;

Undervisningen i särskola får återupptagas, om förhållanHpnn rv^i i,

|jf[. Därvid får fattas beslut i fråga som avses i 28 §.

Påkallar

J

31 S.

! ö

i

1

'

i.

t

t

v

?

i

' ⬢ i

Elev i särslvola skall utskrivas slutligt, nar särskolplikten imphör Med

f.et samtycke far dock elev beredas tillfälle att efter nämnda tidpunkt slut­

föra påbörjad jTlcesutbildning.

Barn som icke uppnått skolpliktig ålder och ej är omhändertaget för

sanihäIIsvärd skal l utskrivas slutligt, nar vårdnadshavaren begär det.

32 §.

Brslut i frå ga som avses i 30 § meddelas av särskolans rektor efter sam­

råd med skolans läkare.

Om slutlig utskrivning från särskola beslutar särskolchefen efter sam-

rM med öve rläkaren hos styrelsen för omsorger om psykiskt utvecldings-

slörda, I fråga om elev i special särskola beslutar dock skolans rektor efter

samråd med skolans lalvare. StjTelsen for omsorger om psykiskt utveck-

lingsslörda äger uppdraga åt rektor för särskola att efter samråd med

d-;olans läkare besluta om slutlig utskrivning.

⬢ ^

Fråga so m avses i 30 § första eller andra stycket eller i 31 § prövas dock

av beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda, om

^

1

i

särskolchefen, överläkaren hos stynelsen för omsorger om .psykiskt ut-

v^ckli^g.sstörda, re ktorn för särskolan eller skolans lälcare begär det,

memngsskiljaktighet i frågan uppstått mellan den som enligt första eller

sndra stycket ä ger besluta och vårdnadshavaren, förmjmdaren eller eleven,

öDi han fyllt 15 år,

nämnden i andra fall finner att den bör prova frågan.

.

n^d.ils-

J fråga om sp ecialsärskola avser bestämmelserna i tre je }

"^anind i den landstingskommun där skolan är belägen.

33 §

För särskojpliktig psykiskt utvecklingsstörd, som avses

^

yjgnjug

Säller i tillämpliga delar bestämmelserna i skollagen om

^Pecialslvola i stallet för 26�32 g§.

f^rminen det kalenderår då

fl-srirskolplikt efter utgången av^J'^pgcial skolenhet en. Upp-

fjller 17 ål - pr övas av den lokala

°

^Mn-elsen och vårdnads-

bl^.l^^'^i^osskiljaktighet i denna fråga

'beslutsnämnd för psy-

kidt

^'^'I'myndaren. eller eleven, provas Fråg

.^pecialskolenheten ar

"Ivccklingsstörda i den landstingskommun dar .p

."A elev i specialskolan

1,

samtycke får psy^kiskt "tvecldingsstor

tJHfälle att slutföra påbörjad yrkesutbddmng

!

i

upphört.

¬

background image

2052

Liskrivning i vårdhem eller specialsjiildius oeh iilskrivning därifrån m. ni.

34 §.

Vård i vårdhem eller spccialsjiikhus skall beredas psykiskt ulvecl<Iin..s

slörd som cär i behov därav, efter hans eget samtycke om han är myndig och

annars efter samtycke av vårdnadshavaren eller förmyndaren. Den sonUvlu

15 år och nått sådan mognad att hans vilja bör beaktas får dock beredas

vård endast efter eget samtycke.

Psykiskt utvecklingsstörd som är omhändertagen för samhällsvård skall

om lian behöver vård i värdhem eller specialsjnklms beredas sådan vård.'

35 §.

Psykiskt utvecklingsstörd som fyllt 15 år får oberoende av samtycke som

avses i 34 § första stycket beredas vård i våi-dliem eller specialsjuklius, om
vården är oundgängligen påkallad med hänsyn till ntvecklingsstörnin"ens

grad och till att han till följd av utvecklingsstörningen

a) är farlig för annans personliga säkerhet eller fj'siska eller psykiska

hälsa eller för eget liv,

b) är ur stånd att taga vård om sig själv,

c) är ur stånd att skydda sig själv mot att bli sexuellt utn^dtjacl eller

d) har ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt.
Vård i specialsjukhus oberoende av samtycke får beredas även när vården

-'4^'

är oundgängligen påkallad med hänsyn till, förutom utvecklingsstörningens
grad, att den utvecklingsstörde till följd av utvecklingsstörningen är farlig

för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyddat intresse som icke

avses i första stycket under a. Vården får dock beredas endast med stöd av

Iwga i

domstols förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

:.iav 1

38 §.

Om inskrivning i vårdhem beslutar vårdchefen efter samråd med över­

läkaren hos styrelsen för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och, när

det gäller specialvardhem, med vårdhemmets föreståndare.

Om inskrivning i specialsjukhus beslutar överläkaren vid sjukhuset.

Pä begäran av vardelicfen, överläkaren hos styrelsen för omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda, föreståndaren för specialvårdhemmet eller över­

läkaren vid speciaksjukhuset eller när vårdnadshavaren, förmyndaren eller

den psykiskt utvecklingsslörde, om han fyllt 15 år, icke är ense med den
som enligt lörsla eller andra stycket äger besluta, prövas dock frågan av

les ulsnämnd lör psykiskt utvecklingsstörda. Därvid prövas fråga om

ms^rnning i spccialvårdhem eller specialsjuklius av beslutsnämnd i den

landstingskommun, där inrättningen är belägen.

37 §.

om överlämnats ti

"röj sm

ri'psykiskt utvecklingsslörde redai

-'JlUCllUS, skall lian i forisnllninof»n -meoe n^ol.-iMTror»

men.

"

Ingakraftvunnen dom överlämnats till viird i special-

i

⬢ 1

föranstalta om att han utan dröjsmål inskrivcs

rl.ni T ni'" "f*

psykiskt utvecklingsslörde redan inskriven i

mon

^^^^11 ban i fortsättningen anses inskriven på grund av do-

skrivas^m"

^ v ärdhem eller specialsiukhus enligt 34 § skall id

ulskrivV*;

omhändertagen för samhällsvård skall han ocK-s.

^as nar det hegäres av vårdnadshavaren, förmyndaren eller patienb»

n-nii

.1 äije

⬢-/yll

åttlt

Ifrj!

4n

or

⬢oirtii

¬

background image

1967 . Nr 940

2053

om iK Hi är nivtidig eller fyllt 15 år och nått såd«n ^

t, i.-ir heiildas.

^^^^n mognad att hans

'

. . - �~

39 §.

n.in sdiii iuslvi'i\'i{s i vårdhem eller sDecial<;iiii-'nii�~

j

,..lcriv^is pä f(3rs('.]<, om särskilda skäl föreligger och det

^

personliga säkerhet eller hans egetfv.

^

nskrivning pä forsok skall avse ^iss tid, högst sex månader som V.n r

med h ögst sex manadcr åt gången. Patienten får åläggis aU laiaiaJä

förcskriflcr och stallas under tillsyn av lämplig persL.

^ -

Den som ut skrivits pa forsok får återintagas i vårdhemmet eller nå sne

(.⬢jl^jiikhuscl, om iorhallaudena påkallar det,

^

40 §.

Don so m insl^rivils i vårdhem eller specialsjukhus med stöd av 35 § skall

nPiniröjligcn 11 (skrivas slutligt, om förutsättningar enligt nämnda paragraf

för :i tl bereda honom vård icke längre föreligger. Den omständigheten att

paiieuton är farlig för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyd­

dat intresse, som icke avses i 35 § första stycket under a, får icke utgöra

OTitnd för k varliällande i annat fall än när patienten beretts vård på grund

⬢n do mstols förordnande.

41 §.

Fråga som avses i 38�40 §§ och som rör patient i vårdhem provas av

vårdchefen efter samråd med överläkaren hos stjTclsen för omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda eller, i fråga om patient i specialvårdhem, av

fijrcslåndaren efter samråd med hemmets läkare.

Fråga som av.scs i 38 §, 39 § första eller andra stycket eller i 40 § prövas

dock av beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda, om

vårdcliefen, överläkaren hos styrelsen för omsorger om psykiskt utveck-

[inpisstörda e ller föreståndaren eller läkaren vid vårdhemmet begär det,

meningsskiljaktighet i frågan uppstått mellan den som enligt första s yc-

ket åger besluta och vårdnadshavaren, förmyndaren eller patienten, om
kan fyl lt 15 år,

nämnden i andra fal! finner att den bör pröva frågan,

I fr åga om spccialvårdhein avser bestämmelserna 1

^ ^

nämnd i den landstingskommun där vårdhemmet ar beläget,

Fräja son, avses i 3S-40 §§ och som rör

y överläkaren vid sjuldluseL

^

sjukhuset ail he-

ren betr äffande viss piatient överlåta pa annan la

^kila om å terinlagning enligt 39 § tredje stycke .

eller i 40 § prövas

^ Fr åga som avsc^ i 38 §, 39 § första

-"'^^^..f�enTandstingsko^

ay b eslulsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda 1 cteni

miin där sjukhuset är beläget, om

överläkaren hos styrel-

overlfikarcn vid sjukhuset eller vardchefen

landstingskommun

för omsorger om p.sykiskt utvecklingsstörda 1 den

'^r patie nten är bosalt begär det,

överläkaren vid sjukhuse

"icningsskiljaktighet i frågan uppstått

han fyUt lo år,

1 vardnadshavarcn, föimiyndaren

fj-ågan-

^kmnden i andra fall finner att den

pyo^a J

''flutsnämnd prövar alltid fråga som av ses ^

Mel

5 40 V on, Wgau gäller paheut. soju

; speeds,ukhus

^ard i spccialsjukhus eller som 1 annat la

⬢^h-^8000. Svensk /ör/aHninffSsamhnff 156/. A'J"

I

k

I

i I

S

¬

background image

� �

19G7 ⬢ Nr 9^0

v o ch som under inflylande av psykisk uU^Winpslörning

j�~ed stod av oa § och p

säkcrhel, ior vdkcl atal icke väckts,

l-W

],ei4åll brott luot

i-ri�~avardsanslalt för undergående av påföljd för

cllcr -som vant

\^^,''^taltsvården eller i samband med att denna

b,-oil och "Oder tiden

35 g ^ch icke skall åter-

uppiiört insKriNus 1-1

föras till anstalten.

slyeket ger till känna att han icke vill

Kär patient

,,är anledning föreligger till utskrivning av

mpsiy

,;\llniisst

:fan

43

ftl beskf

, . fjgrtits!

om

h

kalla tillstånd.

Besvär m. ra.

44 §.

klot beslut varigenom

_

⬢ i ⬢ n �~c i nnmf

någon inskrivits i särskola eller vårdhem eller 1 specialsjnkhus 1 annat

fall än som avses i 37 §,

särskolplikt eljest ålagts,

. .

särskolclev ålagts alt ho i annat enskilt hem än det egna, 1 maclvorae

ringshem eller i elevhem,

ansölian om befrielse från skolgången i särskola avslagits,

.r,.ri1ipin

begäran om tillstånd att vistas på egen hand ntoni elevhmn, ^a

eller specialsjnkhus avslagils helt eller delvis eller sadaiit tills an
kallats,

⬢ 1 ⬢ VI iq av-

ansökan om iiiskrivning från särskola, vårdhem eller speczalsju mi

slagits,

_

⬢ - 11

pller

undervisning i särskola återupptagits eller äterintaguing i vardlieiii

specialsjukhus slcelt efter utskrivning på försök,

_

.. ,

någon i samband med utskrivning på försök ålagts att iakttaga särs v

föreskrifter eller ställts under tillsyn

[

får talan föras genom besvär hos den jisvdvialriska nämnd soin m

lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiapsv

i vissa fall. Mot heslut som avses i 23 § första stycket får dock ta au

föras.

^

klot beslut varigenom omsorg enligt denna lag vägrats eller någon u

till s])ccialimdcrvisniug eller hänvisats till annan skolform i samma

^ ⬢

-

^

besvär, om annat ej

... J-

w.

. U» .⬢ * V*v-1

V-I Hw 1 llcl 11 v I Otl LO IJll tllHItill

far talan föras hos hnvudlillsynsmyndighctcn g

framgår av tredje styckel.

enom

uis I

1;:,våren s

lillslånd alt

antal dygn. Sådant tillstånd får meddelas

"rfan enli

dygnet eller ^^

vistelse utom sjiikhusområdel icke medför fara för

Kalid.

s"å;åiof ålå par.eilens egeP liv. Tills,ånd tär törWndss

viss pslicn, Svor,äta pä övoviäUaven vid sjuiv

''))TCHäVmva

'"fPf g'°'"

mr-det om förhållandena påkallar del. Om särskilda skal forehper,

r

i n iga öm viss patient övcrläla på annan läkare vid sjukhuset att ater-

¬

background image

1967 . Nf 940

^(ot beslut av lokal stjTelse för specialskolan får talm f-

-⬢

gcnoiu besvär.

^

^

foras hos lansskol-

r övTigl fur talan icke föras mot beslut i frArrn n-m

ilcnna l ag.

^

omsorger om någon

^5 §.

Mot p sykiatriska nämndens beslut eller liuvudtilkvnQmT.r,a; i

iBlifi 41 § far talan icke föras.

y^^^yodighetens beslut

' ,W irm-sskolnämndens hesl«t fär talan töras hos Konungen genom besvär

46 §.

Talnn e nligt 44 § eller 45 § andra stycket får föras av vårdn«ri«n �~

fftrmvudarcn ell er den som beslutet ror, om han fyllt 15 år

a4sha^aren,

Mot beslut varigenom inskrhming i särskola, vårdhem eller specialsiuk-

hus vagrats, far talan också foras av skolstyrelsen, barnavårdsnämnden

dier socialnämnden.

Tiilan enligt 44 § första eller andra stycket får foras utan inskränknine

ill! viss tid.

Besvären skall inges lill den som meddelat beslutet.

47 §.

Talan mot beslut, varigenom beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda

anisat bithide eller utlåtit sig om ersättning som avses i 21 § tredje stycket,

föres hos i isykialriska nämnden genom besvär.

Besvären skall inges till beslutsnämnden.

48 g.

Beslut som avses i 30 § tredje stycket eller 39 § tredje stycket samt beslut

av beslutsnfimnd för psykiskt utvecklingsstörda länder omedelbart till

efterrättelse. Myndighet som har att pröva besvär äger dock i awaktan på

silL slutliga avgörande förbjuda eller avbrjda verkställighet av beslut, som
överklagats hos myndigheten.

49 g.

Mr psykiatriska nämnden bandlägger ärende, som rör särskolplikt eller

i annat avseende elev i sär.skola, skall en av läkarna i nämnden ersattas med

ledamot som har särskild erfarenhet av undervisning av psyluskt utvecic-

lingsstörda.

i-

j i

oq

Vid handläggning infor nämnden gäller i öwigt i tillämpliga debm

och 31-34 §§' iagen om beredande av sluten psykiatrisk värd i \assa fal.

�vriga bestämmelser

50 g.

. I

. Vid bedö mning av träga om inskrivning i

K^unmn^'ftoeskrivcr

skall ifkarintyl och de andra

nSgon tiU

'fä lillgängliRa. Delia gäller dock icke, när domstol överlämnat

g

"'P^^^'^fsjukhus.

,

..^TTtfvrvke a v våi*dnadsha-

f or inskrivning i särskola eller

om han fyllt 15 är,

får k l

eller den psykiskt

överläkaren hos styrelsen

godtagas läkarintyg som ar utfärdat

inskrivning i special-

;""sorgcr om psykiskt utvecldingssiorda. F

_

utfärdat

4 'khus utan sådant samtycke får icke godtag

lik a re som tjänstgör vid sjukhuset.

efTTclsen för omsorger om psy-

vårdchef och överläkare hos st;^TeIsen

¬

background image

2056

1907 . Nr 940

l-iskl iilvccidingsslörda äger ombesörja imdersökning som behoves för alt

bedöma fraga om inskrivning som avses i första stycket.

51 §.

Frägan om utskrivning frän särskola, värdhem eller specialsjukhus skall

prövas fortlöpande.

Värdnadsbavaren. förmyndaren eller den psykiskt utvccklingsstördc, om

lian fyllt 15 är, fär göra ansökan om utskrivning.

Beslutsnämnd är icke skyldig alt pröva ansökan om utskrivning, förrän

tre mänader förflutit frän prövningen av tidigare ansökan.

52 §.

1 saml)and med utskrivning frän särskola, värdhem eller specialsjukluis

skall prövas om andra omsorger som avses i denna lag bör beredas eleven
eller iialientcn efter utskrivningen.

53 §.

Skolstyrelse skall vidtaga ätgärder för att den som är i särskolplikti"

älder och kan antagas behöva undervisning i särskola erhåller sådan under­
visning.

Barnavårdsnämnd skall, utöver vad som följer av barnavårdslagen den

29 april 1960 (nr 97), vidtaga åtgärder för att den som ej fyllt 18 år och

som kan antagas behöva vård enligt denna lag heredes sådan vård.

Socialnämnd skall, om del ej ankommer på barnavårdsnämnden, vidtaga

åtgärder för att den som fyllt 18 är och kan antagas behöva vård enligt

denna lag heredes sådan vård.

Skolstyrelse, barnavårdsnämnd och socialnämnd äger ombesörja under­

sökning, som behöves för att vidtaga åtgärd enligt denna paragraf.

"54 §.

Polismyndighet skall lämna handräckning på begäran av

1) särskolchef eller rektor för särskola, om den som är i särskolpliktig

ålder och inskrivits i särskola icke inställer sig i skolan eller i elevhem

där han skall bo eller icke återvänder, sedan beslut fattats enligt 30 § tredje

stycket,

2) vardchef eller föreståndare för vårdhem, om den som inskrivits i hem­

met icke inställer sig där eller icke återvänder, sedan beslut fattats enligt

39 g t redje stycket,

3) överläkare vid speciaksjukhus, om den som inskrivits i sjukhuset icke

inst.äller sig där eller icke återvänder, sedan beslut fattats enligt 39 § tredje

⬢stycket,

4) särskolchef, vårdcbcf, rektor för särskola, föreståndare för vårdhem

eller oyeidakare vid specialsjukhus för att återföra inskriven, som avvikit

Iran sarskola, elevhem, vårdhem eller specialsjukhus eller som icke åter­

vänder till elevhem, vårdhem eller specialsiukhus sedan tid för tillstånd

amnda lagrum.

stycket 1, 2 eller 3 får lämnas endast om det

oinedellvul

'^^&årda handräckningen avser skall lända till efterrätlcisc

fai?d"e^

föreligger får öveidäkare vid specialsjukhus bctråf-

räekning

överlåta på annan läkare vid sjukhuset att begära hand-

Ml

¬

background image

1967 . Nr 940

�~

55 §.

som sn^s i donna lag om overlälmre vid snocim^i^Tu

j,i,r.:idniKie öv erläkare som anförtrotts särskild sjilmvdXtTg"'

56

l,:,r mKomsi in ogei aumie lar aock uttagas skälig ersättninT

^,1, för bos lad. som tillhandahålles honom.

^ ersättning

Vid tiUäm[.ning av 10 kap. 3 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän

förslkritig anses specialsjukhus som annan anstalt än sjukhus.

57 §.

Den som driver enskild inrättning eller verksamhet i strid mot bestam-

tiielsermi i 10

första stycket, dömes till böter eller fängelse i bögst ses

nuiiisöer.

Den som lijälper någon som är inskriven i specialsjukhus med stöd av

T) § alt a^v⬢ika f rån sjukhuset, dömes till böter eller fängelse 1 högst två år.

För fur Slik d ömes till ansA-ar enligt 23 kap. brottsbalken.

58 §.

Drii som är eller varit verksam inom den A*erksamhet för omsorger om

psykiskt iilvecklingsstörda .som aA'ses i denna lag får ej ohehörigen yppa

vad li an dnrv id erfarit om enskilds personliga förhållanden.

Dvn som liryter mot första stycket dömes, om gärningen ej är belagd

med si raff i liroUsbalken, till böter eller fängelse i bögst ett är.

59 §.

Närmrii e föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konung­

en ell er, c fler Konungens bemyndigande, av huvudtillsynsmyndigheten.

Denna

luni anses ii i skriven på försök enligt nya lagen.

Har psykiskt utvecklingsstörd gcjiom

^"nsvkiatrisk vård, äger

"^dals före ilerafltriidandet, overlänmats liH slu

PFattas så-

S'leialslyrolsen besliila alt han skall vårdas i

j .^fpyunnen dom

'J=»t hcslul ; ,nscs som om jialienten av domstol genom lagakiall

^Jverläiiinnls l ill vård i specialsjukhus.

..

är intagen i särskola

Psykiskt utvecklingsstörd, som vid

bestämmelser i nya lagen

dier v ardanslalt. skall anses inskriven dar en

eller anstalten.

¬

background image

2058

1967 . Nr 940

utföra slyrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, om landstinget

eller stadsfullmäktige ej beslutar annal.

Landstingskommuner som vid ikraftträdandet bar gemensam cenlral-

slvrclse får lia gemensam styrelse för omsorger om psykiskt utvecklings-

slörda och gemensam beslulsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda.

Plan som avses i 8 § inges för fastställelse senast den dag Konungen be­

st ämmer.

Godkännande enligt äldre bestämmelser av inrättning för psykiskt ut­

vecklingsstörda skall gälla tills annat föreskrives av Konungen eller myn­

dighet som Konungen bestämmer eller följer av beslut som fattats enligt

10 § andra stycket.

Den som intill den 1 juli 1968 mottagit psykiskt efterblivna för yrkes­

mässigt bedriven undervisning eller vård utan att verksamheten varit upp­

tagen i plan eller godkänd enligt 2 § fjärde stycket lagen om undervisning

och värd av vissa psykiskt efterblivna skall anses ha fått godkännande en­

ligt 10 § nya lagen till och med december månad 1968, om myndighet som

har att meddela sådant godkännande icke heslutar annat.

Så länge Vipeholms sjukhus drives av staten får plan som avses i 8 §

fastställas, även om den icke upptager platser för sådana psykiskt utveck­

lingsstörda som kan beredas plats i nämnda sjukhus. Under samma tid

skall Vipeholms sjukhus anses som specialsjukhus vid tillämpning av nya
lagen, i den män annat icke följer av hestämmelser som Konungen med­

delar.

I fråga om besvär i ärende vari beslut meddelats före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer äger meddela de

ö\Tiga föreskrifter, som behöves i samband med ikraftträdandet av denna

Förekommer i lag eller författning hänvisning till stadgande, som ersatts

genom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamhgen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.