SFS 1965:247

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1965:247
650247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 247

Lag

om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319);

given Stockholms slott den 3 Juni 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott för ordna, dels att 3, 6, 23. 30, 31, 40 och 53 §§ skoUagen den 6 juni 1962

skola er halla andrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i lagen skola in­

föras Ire nya paragrafer, betecknade 2 a §, 28 a § och 39 a §, av nedan angi-

ven lyde lse.

2 a §.

Staten sörjer tor undervisningen i specialskola av barn som på grund av

syn-, liör.sel- e ller talskada icke kunna följa undervisningen i grundskolan.

3 §. ^

I varje

en skolchef.

Då skolväsendet

skall finnas.

För specialskolan finnas särskilda lokala styrelser enligt bestämmelser

som Kon ungen meddelar.

6 §.

Med skola avses i denna lag skola, som sägs i 2 § a) eller b) eller i 2 a §,

om ej annat är särskilt angivet.

^md i

barnet står.

Beträffande undervisningen av \issa psykiskt efterblivna gäller vad där­

om ar särskilt stadgat.

v ⬢ u

23 §.

\arjc barn, � � � i grundskolan.

^ -Kolpliktigt barn som på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan

undervisningen i grundskolan äger rätt till under\dsning i special-

TPI r-

om barns rätt till sådan undervisning prövas av lokal sty-

se för specialskolan, sedan föräldrarna fått tillfälle att yttra sig.

o . ,

28 a §.

o^f^Uar tio årskurser, betecknade 1�10 och fördelade på

öS adium, mellanstadium och högstadium enligt bestämmelser som Ko-

'^uyn meddelar.

cj.jl"^^^^^".^^Iserna i 24 § andra och tredje styckena om studievägar, spe-

, ^'"^'^suing och särskild undervisning äga motsvarande tillämpning pä

I'^malskolan.

.

19155: 1 18; L »u 53; Rskr 318.

⬢''-658000. Soensk författningssamling 1965, Nr 24r�249

¬

background image

19G5 . Nr 247

510

För elev i specialskolan som icke kan följa undervisning enligt försU

läinpning

lokala styrelsen.

30 §.

För Larn,

� gäller skolplikL

Skolplikt inträder � � � sexton år.

För barn som pä grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan följa uj.

(Jcvisningcn i grundskolan upphör dock skolplikten senast vid atgångcji

av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sjutton år,

31 §.

Skolplikliga harn

kapitel sägs.

Skolpliktiga barn som pä grund av syn-, hörsel- eller talskada ickekunm

följa undervisningen i grundskolan skola dellaga i undervisningen i s pt-

cialskolan, om cj annat följer av 39 a §.

39 a §.

Bestämmelserna i 32�39 §§ äga inots%-arande tillämpning pä barn s om

på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan följa undervisningen i

grundskolan. Bestämmelserna 1 36 och 37 §§ om årskurs 9 i gnindskoian

skola avse årskurs 10 i s pecialskolan eller i fråga ora elev som anges i 58 a §

tredje stycket där avsedd, undervisning.

Fråga huruvida skolplikt enligt 30 § tredje stycket gäller for barn efter

utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sexton år ocbfrija

om barn enligt 31 § andra stycket skall deltaga i undervisningen i special­

skolan prövas av lokal styrelse för specialskolan. Innan heslut meådclas

skola föräldrarna ha fåll tillfälle all yttra sig.

På lokal styrelse för specialskolan ankommer att besluta i frågor s on)

avses i 32 o ch 34�37 §§.

För varje skola som anges i 2 § a) eller b) skall finnas elcvoniräde.Onisl

erfordras, må särskilt elevområde finnas for del av sådan skola.

Elevområde skall

delar därav.

53 §.

över beslut

hos länsskolnämndcn.

Om besvär

finnes stadgat.

I öv rigt

för Stockholm.

,.

�ver beslut enligt donna lag av lokal styrelse för specialskolan ma

⬢anföras hos länsskolnämndcn.

� vcrgån gsbestämmclser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965.

_

fnr

2. Genom lagen upphävas blindskolestadgan den 13 maj

dövskolestadgan den 13 maj 1960 (nr 509) och reglementet den la J

(nr 337) för vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat }

avser anstaltens skola.

_ crsi"-

3. Förekommer i lag eller eljest hånvisning till stadgande

genom bestämmelse i denna Ing, gäller i stället den senare

fee

T

.I'l,.

STA nnniin sc'' f.it-

¬

background image

1965 . Nr 247 och 248

uwi

j^iirs 7, 1967/68 årskurs 8, 1968/6<) 3T,<^l

mO/7I ärslcurs n.

9, 1969/70 årskurs 10 och

6. De y llerligarc föreskrifler som tordr,» ⬢

denna Juij me ddelas av Konungen.

^ Sa mband med införandet av

Del aJJ a som vederbör hava sia hörc^,, T-

//"f/Tår/

»nders£"vifLh'"''!''?-

yftermora

bekräfta låtif.

Mcrivit och med Vårl kungl. sigjff

Stockholms slott den 3 juai 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Eck]e,siastikdepartenientet)

RAGNAR EDENMAN

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.