SFS 1964:341

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1964:341
640341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 341

Lag

om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319);

given Slockholms slolt den d juni 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

golt förordna, alt 4, 5, 22, 52, 54 och 59 §§ s kollagen den 6 juni 1962 skola

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

I var je �

en länsskolnämnd.

För Slockholms stad och Stockholms lan utövas länsskolnämndens upp­

gifter av en gemensam skolnämnd. Vad i denna lag stadgas om länsskol-

nrimnd skall i tillämpliga delar gälla skolnämnden.

5 §.

Kärinast iindcr Konungen utövas högsta inseendet över skolorna och däi'-

lill hörande verksamhet av skolöverstyrelsen.

22 §.

�~

-

Länsskolnämnd utgöres av nio för fyra år utsedda ledamöter, som aio

bosatta inom länet. Av ledamöterna utses två av Konungen, varav en bland

företviidarc för arbetsgivare och en bland företrädare för arbetstagare mom

kinet, samt en av skolöverstvrelsen, en av länsstyrelsen och fem av

ti'igct. Finnas inom länet två landstingskommuner utser

tdera^^J^":

bnget två ledamöter och landstingen i samråd en ledamot,

5ik»d, so m icke tillhör landstingskommun, utses tre ledamotei av landstinget
"ch två ledamöter av fullmäktige i staden,

,,tönrP«; nv nio

, Sliolnämnden för Stockholms stad och Slocttolms

"'S"" ^

Icthiinöler, vilka äro bosatta inom staden eller lane . ^

<⬢ " av övcrstälhållarämbelet och länsstyrelsen I ®'°°}'''°'3nir«ns lands-

'Va av sladsfullmäktiqe i Stockholm och fyra a» Slockholms lans lands

tin".

De ledamöter, vilka icke utses av Konungen, skola fjUa av onunj^e

FdrVarj-riedamot utses i samma ordning som ledamoten en suppleant.

' l'1'Op. 1964: 83; L'U 53; Rskr 319.

* m-6.',8000. Svensk författningssamling

I'

¬

background image

m-i . Sr 3-a

701)

52 §.

(r dcvl.01.. I<nu lcl lill Aola-

!'ä «").!,1 av andra förMkritter Soät,

,icm a ag .nod.lckulc slär nnclrr msecnde av skoloverslyrdsen. 5ka||°^

;.?r"ievlilai.arl slå nndrr ovcrslyrclsena l.llsyn.

I"»-

54 §.

Over beslut uv lu nsskolnrunnd och skolöverstyrelsen mä besvär aaföj^

hos Kouimgeu.

^

i

� UV grundskolan.

Vad i första stycket sägs skall även gälla helräffande kommunal fiict

skola eller praklfsk kommunal realskola, om ej Konungen på framstlH,

ning av kommunen bestämmer annan tidpunkt, trän vilken intagning j sä

dan"skola skall upphöra.

Denna lag träder i kraft, vad gäller 4 g, 22 g, med undanlag för va ddari

stadgas om sammansättning av latisskolnärnnd, 54 och a9 gg, den 1 j ulj
19G4,

D)G5;

for

Del alla som vederbör hava sig hörsainligen att cfterratta. Till ytterraeia

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockliolms slo tt den 4 juni 1904,

GUSTAF ADOLF

(L. 5.)

(Ecklesiastikdepartementet)

RAGNAR E DENMAN

341,

⬢iik.StockliQlm

¬

background image

SVEN SK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ⬢ N r 342

Utkom från trycket den 17 jnni 1964

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.