SFS 2016:550 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2016:550 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
160550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap.

39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §,
21 kap. 4 § och 25 kap. 13 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

8 kap.

23 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av

särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om be-

tydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

9 kap.

21 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev, om be-

tydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

10 kap.

39 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för
en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov

av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

11 kap.

38 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för

1 Prop. 2015/16:134, bet. 2015/16:UbU19, rskr. 2015/16:255.

SFS 2016:550

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:550

en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov

av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

14 kap.

17 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev, om be-

tydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

16 kap.

54 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för
en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov

av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

17 kap.

34 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för
en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov

av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
uppstår för kommunen.

19 kap.

47 §

2

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för
en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev som är i

behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.

21 kap.

4 §

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på

en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge.

2 Senaste lydelse 2012:109.

background image

3

SFS 2016:550

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå

som motsvarar den som utbildningen på nationella program i gymnasie-
särskolan ska ge.

25 kap.

13 §

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av

särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets
behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om be-

tydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelserna i 21 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. För utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 21 kap. 4 § i

den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.