SFS 2017:174 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2017:174 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
170174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skollagen (2010:800) ska infö-

ras en ny paragraf, 3 kap. 13 a §, av följande lydelse.

3 kap.

13 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om en försöksverksamhet som omfattar högst etthundra skol-
enheter och som avser betygssättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan,
grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Sådana
föreskrifter får innebära undantag från 10 kap. 13 §, 11 kap. 16 §, 12 kap.
13 § och 13 kap. 13 § i dessa årskurser och skolformer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:46, bet. 2016/17:UbU10, rskr. 2016/17:158.

SFS 2017:174

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar