SFS 2017:624 Lag om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2017:624 Lag om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
170624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:620) om ändring i
skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 3 § skollagen (2010:800) i

stället för lydelsen enligt lagen (2017:620) om ändring i den lagen ska ha föl-
jande lydelse.

10 kap.

3 §

Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1�3, mellanstadiet av
årskurs 4�6 och högstadiet av årskurs 7�9.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas
1. enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första stycket, eller
2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskola ska kunna avräknas från

ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b § andra
stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret

ska börja och sluta.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22 och bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339.

SFS 2017:624

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar