SFS 2018:105 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2018:105 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
180105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 16 kap. 11 a och 11 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a § och

19 kap. 10 a §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 10 kap. 8 a § och 12 kap. 8 a § ska införas nya rub-

riker av följande lydelse.

10 kap.

Praktisk arbetslivsorientering

8 a §

Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao)

anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar från och med års-
kurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför
kommande studie- och yrkesval.

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra

hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasie-
skolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsoriente-
rande insatser ersätta prao för en elev.

12 kap.

Praktisk arbetslivsorientering

8 a §

Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao)

anordnas under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 9 för de
elever som läser enligt specialskolans kursplaner. Syftet med prao är att elev-
erna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra

hand genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymna-
sieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsoriente-
rande insatser ersätta prao för en elev.

1 Prop. 2017/18:24, bet. 2017/18:UbU9, rskr. 2017/18:155.

SFS 2018:105

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

2

SFS 2018:105

16 kap.

11 a §

2

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev

och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juri-
diska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av
den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbild-
ningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna ut-

bildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur

många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka
tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,

2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbets-

platsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen
och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,

3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtals-

tiden löpt ut, och

4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som

ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

11 c §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om gymnasial lärlingsutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om utbildnings-
kontrakt.

19 kap.

10 a §

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev

och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juri-
diska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av
den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbild-
ningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna ut-

bildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur

många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka
tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,

2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbets-

platsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen
och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,

3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtals-

tiden löpt ut, och

4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som

ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

2 Senaste lydelse 2011:877.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:422.

background image

3

SFS 2018:105

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 8 a § och 12 kap. 8 a § ska läsåret 2018/19 inte

tillämpas för elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan
eller årskurs 10 i specialskolan.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018