SFS 2018:692 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2018:692 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
SFS2018-692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska

ha följande lydelse.

29 kap.
6 §
Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som

personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med

hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller,

om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han

eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Med hemlandsting avses det landsting som hemkommunen hör till.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:692

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.