SFS 2018:1368 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2018:1368 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
SFS2018-1368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 25 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a §, och

närmast före 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.
Förskola på nationella minoritetsspråk
12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn,
vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del
av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas

om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket.

25 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem

(2 §),

� öppen förskola (3 §),
� öppen fritidsverksamhet (4 §),
� omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 §),
� annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk (5 a §),
� övergripande krav på verksamheten (6�9 §§), och
� bidrag (10�16 §§).

Annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk
5 a §
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som
tillhandahåller sådan verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att
erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där
hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.

Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare

som ansöker om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verk-
samhet som bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

1 Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409.

SFS

2018:1368

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1368

Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen

förskola enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva
efter att erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska,
meänkieli respektive samiska.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)