SFS 1994:11 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1994:11 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_11 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

24

1

Prop. 1993/94: 11, bet. 1993/94: SoUl 1, rskr. 1993/94:117.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

SFS 1994:11

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

Utkom från trycket
den 8 februari 1994

utfärdad den 20 januari 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 17 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 14 � 16 §§ skall betecknas 15 � 17 §§ och nuvarande

18 § skall betecknas 14 §,

dels att 13 § och de nya 14 � 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 13 a, 13 b, 14a�14c

och 18 §§, av följande lydelse.

13 § För barn som är bosatta i Sverige och som stadigvarande vistas i

kommunen skall bedrivas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Förskoleverksamheten avser barn som inte har uppnått skolpliktig ål-

der.

Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som är inskriv-

na i grundskolan eller någon motsvarande skolform enligt skollagen
(1985:1100).

13 a § Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, som organiseras

som daghem eller deltidsgrupp, i form av familjedaghem och i form av
kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola).

Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem, integrerad skolbarns-

omsorg eller familjedaghem. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarns-
omsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. Skolbarns-
omsorgen skall ta emot barn för vistelse den del av dagen då barnet inte
vistas i skolan och under lov.

13 b § Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksam-

het erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är
att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i
utvecklingen.

background image

25

SFS 1994:11

För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det

finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av
omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna
skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara
ändamålsenliga.

Verksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska,

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den
omsorg som deras speciella behov kräver.

14 § Varje kommun svarar för att barn inom dess område erbjuds för-

skoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Verksamheterna kan också anord-
nas av enskilda.

Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall

huvudmannen för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att delta i
verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola, fritidshem eller
integrerad skolbarnsomsorg.

14 a § Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i

den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete
eller studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamhet skall tillhandahållas för barn som har fyllt ett år.

För barn som inte har fyllt ett år skall förskola tillhandahållas om barnet
omfattas av 16 §.

14 b § När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom försko-

leverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats
utan oskäligt dröjsmål.

Kommunen kan fullgöra sin skyldighet enligt 14 a § också genom att

utan oskäligt dröjsmål hänvisa barnet till en motsvarande plats i en enskild
förskola, ett enskilt fritidshem eller enskild integrerad skolbarnsomsorg.

Kommunen skall ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål om

omsorgsform när den erbjuder plats inom förskoleverksamheten eller skol-
barnsomsorgen enligt första eller andra stycket.

14 c § Plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen skall

erbjudas så nära barnets eget hem eller'skola som möjligt med beaktande
av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.
Skälig hänsyn skall också tas till vårdnadshavarens önskemål.

15 §3 Barn skall anvisas plats i förskola från och med höstterminen det

år då de fyller sex år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året.

Kan förskola på grund av barnets restider eller av andra skäl inte

bedrivas i den omfattning som anges i första stycket, får kommunen dela

upp förskolan på två år. Barn som berörs av sådan uppdelning skall
anvisas plats i förskolan från och med höstterminen det år då barnet fyller
fem år. Sådan förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 timmar.

16 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd
i sin utveckling skall anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

26

SFS 1994:11

skolbarnsomsorg, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på

något annat sätt.

Socialnämnden skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka

barn som behöver anvisas plats enligt första stycket.

17 § Socialnämnden skall verka för att barn som avses i 15 och 16 §§
utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamhe-
ten och syftet med denna.

18 § Enskilda förskolor, enskilda fritidshem och enskild integrerad skol-
barnsomsorg skall, på de villkor som uppställs med stöd av andra stycket,

efter ansökan tilldelas medel för verksamheten av den kommun där verk-
samheten bedrivs. För varje barn skall kommunen lämna ett belopp som

inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande
verksamhet. Ansökan skall ha kommit in senast den 1 september året
innan verksamheten skall börja, om inte kommunen medger annat.

Kommunen får ställa upp som villkor för bidraget

1. att avgifterna för den enskilda verksamheten inte oskäligt överstiger

den avgift som kommunen tar ut för motsvarande verksamhet och

2. att den som driver verksamheten i mån av lämplig plats tar emot barn

som hänvisas av kommunen enligt 14 b § andra stycket.

Om ett barn som inte hör hemma i kommunen har tagits emot i en

enskild verksamhet som har tilldelats medel enligt första stycket, har
kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för barnomsorgen från
barnets hemkommun. Detsamma gäller när en kommun i sin motsvarande

verksamhet har taeit emot ett barn som inte hör hemma i kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar