SFS 1994:517 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1994:517 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 1994_517 Lag om ändring i skollagen (1985_1100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:517

Utkom från trycket

den 8juni 1994

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 1, 3, 6, 7 och 11 §§

skollagen (1985:1100)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:126, bet. 1993/94: UbU 10, rskr. 1993/94:341.

2

Lagen omtryckt 1991:1111.

934

background image

SFS 1994:517

13 kap.

1 § Sfi syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare grundläggande

kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Utbildningen anordnas som en kurs.

3 § Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de personer som
anges i 6 §.

Undervisningen skall finnas att tillgå så snart som möjligt efter det att

rätt till sfi inträtt. Om inte särskilda skäl finns, skall undervisningen kunna
påbörjas inom tre månader.

6 §3 Rätt att delta i en kommuns sfi har, med det undantag som följer av

7 §, följande personer från och med det andra kalenderhalvåret det år de

fyller 16 år:

1. Den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggan-

de kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rege-
ringen får föreskriva att också den som inte är bosatt i landet skall ha rätt
att delta i sfi.

2. Finländska medborgare som stadigvarande arbetar i kommunen, men

som är bosatta i Finland nära gränsen till Sverige och som saknar sådana
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att
ge.

7 § Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att
grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig, har inte rätt
att delta i sfi.

11 § Den som har påbörjat en kurs i sfi har rätt att fullfölja kursen.

Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förut-

sättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfreds-
ställande framsteg.

Den för vilken sfi har upphört enligt andra stycket eller som frivilligt

avbrutit utbildningen skall på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda
skäl talar för detta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sfi som har påbörjats

före den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

3

�ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

935

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.