SFS 1995:816 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1995:816 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 1995_816 Lag om ändring i skollagen (1985_1100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:816
Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 4 kap. 8 a § och 9 kap. 6, 6 a och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:739) om ändring i

skollagen (1985:1100) skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

4 kap.

8 a §3 Efter önskemål av vårdnadshavare har en kommun rätt att i andra
fall än som avses i 5 § tredje stycket och 8 § i sin grundskola ta emot en elev
från en annan kommun. I sådana fall har kommunen rätt till ersättning för
elevens utbildning från elevens hemkommun. Om inte de berörda kom-
munerna kommer överens om annat, skall ersättningen motsvara den
genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommunens grundskola det pågå-
ende kalenderåret på den årskurs som eleven tillhör. Hemkommunen får
dock göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent från den framräkna-
de genomsnittskostnaden.

9 kap.

6 §4 En fristående skola, som är godkänd för elever som har vanlig

skolplikt, skall tilldelas bidrag för verksamheten av elevernas hemkom-
muner. För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den genom-
snittliga kostnaden per elev i hemkommunens grundskola det pågående

1

Prop. 1994/95: 157, bet. 1994/95: UbU 16, rskr. 1994/95:385.

2

Lagen omtryckt 1991: 1111.

3

Senaste lydelse 1993:800.

4

Senaste lydelse 1993:800.

1464

background image

SFS 1995:816

kalenderåret på den årskurs som eleven tillhör. Vid tilldelningen får kom-
munen göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent av den framräkna-
de genomsnittskostnaden. När kommunen bestämmer avdragets storlek
skall den beakta bland annat om den fristående skolan har särskilda

kostnader på grund av

1. att skolan drivs av en enskild fysisk eller juridisk person och inte av

kommunen,

2. att skolans åtagande omfattar elever med behov av särskilda stödin-

satser,

3. att skolan erbjuder skolhälsovård.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medge ett

större avdrag än 25 procent, om det finns särskilda skäl.

Tilldelningen beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar

den 1 juli. Tilldelningen grundas på antalet elever från kommunen i den
fristående skolan den 15 september under bidragsåret. Bidraget skall utbe-
talas med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli �september
avpassas efter ett beräknat antal elever och reglering görs vid utbetalning i
oktober. För en skola som är nystartad, får bidrag, som avser tiden juli �
september månad, betalas ut samlat i september. För att en nystartad skola
skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan skall ha ansökt om att bli
godkänd för vanlig skolplikt före den 1 april kalenderåret innan bidrags-
året börjar.

Om en elev slutar i den fristående skolan efter den 15 september bidrags-

året är hemkommunen inte skyldig att tilldela skolan bidrag för längre tid
än till och med kalendermånaden efter den då eleven slutade.

Utbetalning av bidrag enligt andra stycket får grundas på den kostnad

som hemkommunen fastställt i sin budget för respektive kalenderår. Om
det slutliga utfallet skulle bli högre än det i budgeten fastställda har den
fristående skolan rätt att få ut motsvarande mellanskillnad. Sådan slutreg-
lering skall ske senast två månader efter det att kommunens årsredovis-
ning för det aktuella kalenderåret har lämnats över till fullmäktige.

Vad som sägs i första �fjärde styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom särskilda föreskrifter
eller andra särskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen

skriftligen avstått från medelstilldelning eller sådana skolor som Statens
skolverk enligt 7 § förklarat sakna rätt till bidrag.

6 a §5 En fristående skola, som är godkänd för elever som har särskild
skolplikt och som motsvarar särskolan, skall tilldelas bidrag för verksam-

heten av elevernas hemkommuner. För att en nystartad skola skall ha rätt
till bidrag gäller dock att skolan skall ha ansökt om att bli godkänd för
särskild skolplikt före den 1 april kalenderåret innan bidragsåret börjar.
Varje bidragsår börjar den 1 juli.

Tilldelningen skall, om elevernas hemkommuner och den fristående

skolan inte kommer överens om annat, ske i enlighet med bestämmelserna
i 6 § andra och tredje styckena.

Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas

hemkommuner skall dessa erlägga det belopp som regeringen beslutat.

5

Senaste lydelse 1994:739.

1465

background image

SFS 1995:816

9 §6 Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat skall
bidraget enligt 8 eller 8 a § beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje
bidragsår börjar den 1 juli. Tilldelningen grundas på antalet elever på den
bidragsberättigade utbildningen den 15 september under bidragsåret. Bi-
draget skall utbetalas med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i

juli �september avpassas efter ett beräknat antal elever och reglering görs

vid utbetalning i oktober. För en skola som är nystartad, får bidrag, som

avser tiden juli �september månad, betalas ut samlat i september.

Om en elev slutar efter den 15 september bidragsåret är hemkommunen

inte skyldig att tilldela skolan bidrag för längre tid än till och med kalen-
dermånaden efter den då eleven slutade.

För att en skola skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan har ansökt

om att bli förklarad som bidragsberättigad före den 1 april kalenderåret
innan. Ansökan skall lämnas in till länsstyrelsen i det län där skolan är
belägen om ansökan avser en skola vars utbildningar motsvarar gymnasie-
skolans och till Statens skolverk om ansökan avser en skola vars utbild-
ningar motsvarar gymnasiesärskolans.

4. Regeringen får, utan hinder av de föreskrifter om förfarandet som

annars gäller, förklara fristående särskolor som motsvarar gymnasiesär-
skolan och som vid ikraftträdandet är ställda under statlig tillsyn, berätti-
gade till bidrag enligt 9 kap. 8 a § om de enligt regeringens bedömande
uppfyller kraven där.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna om ansök-

ningstid i 9 kap. 6 § andra stycket, 6 a § första stycket och 9 § tredje stycket
i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om bidrag som skall utgå
under bidragsåret 1997/98.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

6

Senaste lydelse 1994:739.

1466

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.