SFS 1996:340 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1996:340 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 1996_340 Lag om ändring i skollagen (1985_1100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:340

Utkom från trycket
den 22 maj 1996

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 9 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 20, 21 och 24 §§ och 12

kap. 6 § skollagen (1985:1100)2 skall ha följande lydelse.

11 kap.

20 §3 Kommuner och landsting är skyldiga att till sin gymnasiala vuxen-
utbildning ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om

1. hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens

utbildning, eller

2. det är fråga om en sådan utbildning eller utbildningsplats för vilken

kommunen eller landstinget har rätt till ersättning enligt föreskrifter som
utfärdats med stöd av 24 §.

1

Prop. 1995/96:145, bet. 1995/96:UbU8, rskr. 1995/96:224.

2

Lagen omtryckt 1991:1111.

3

Senaste lydelse 1993:326.

1 8 - S F S 1996

545

background image

SFS 1996:340

21 §4 Den som vill delta i gymnasial vuxenutbildning skall ansöka om
detta hos styrelsen för utbildningen i sin hemkommun. Om ansökan avser
en utbildning som en annan kommun eller ett landsting anordnar eller låter
anordna, skall styrelsen skyndsamt sända ansökan vidare till styrelsen för
utbildningen där. Till ansökan skall styrelsen foga ett yttrande av vilket det
framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för elevens
utbildning, såvida det inte på grund av tidigare överenskommelse är
onödigt eller regeringen har föreskrivit något annat.

�&tagande att svara för kostnaderna skall alltid lämnas om den sökande

med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en
annan kommuns gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. I
sådant fall äger 5 kap. 33 § motsvarande tillämpning beträffande ungdomar
fram till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller
tjugo år.

24 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för hemkommunen att betala ersättning
för gymnasial vuxenutbildning till den kommun eller det landsting som
anordnar utbildningen. I sådana fall skall 5 kap. 33 § tillämpas i fråga om
ungdomar fram till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdo-
marna fyller tjugo år.

12 kap.

6 §6 Varje kommuninnevånare är behörig att delta i särvux om han är
bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor,

1. från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, eller

2. när han har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.
Regeringen får föreskriva att också den som inte är bosatt i landet skall

vara behörig att delta.

Föreskrifter om ytterligare behörighetsvillkor och om urval mellan behö-

riga sökande meddelas av regeringen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen i krimi-

nalvårdsanstalt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Magnus Eriksson

(Utbildningsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1993:326.

5

Senaste lydelse 1993:326.

6

Senaste lydelse 1992:598.

546

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.