SFS 1996:566 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1996:566 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 1996_566 Lag om ändring i skollagen (1985_1100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:566
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 1 kap. 5 och 10 §§, 5 kap. 6 och 23 §§, 6 kap. 10 §, 11 kap. 17 §

samt 12 kap. 3, 7, 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 6 kap. 10 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

5 §3 För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymna-
sieskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan. Kommunerna
är huvudmän för särskolan.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting vara huvudman

för viss utbildning inom särskolan.

10 §4 Kommuner och landsting är huvudmän för komvux.

Kommunerna är huvudmän för särvux och sfi.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting vara huvudman

för viss utbildning inom särvux.

5 kap.

6 §5 Landstingen får anordna utbildning på sådana nationella program
som avser naturbruk och omvårdnad.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting även anordna

utbildning på andra nationella program.

23 §6 Ett landsting som i sin gymnasieskola på ett nationellt program har
tagit in en elev som inte är hemmahörande i en kommun som har

1

Prop. 1995/96:183, bet. 1995/96:UbU 10, rskr. 1995/96:265.

2

Lagen omtryckt 1991:1111.

3

Senaste lydelse 1993:800.

4

Senaste lydelse 1992:598.

5

Senaste lydelse 1991:1684.

6

Senaste lydelse 1991:1684.

854

background image

SFS 1996:566

855

7

Senaste lydelse 1993:1478.

8

Senaste lydelse 1991:1684.

9

Senaste lydelse 1992:598.

10

Senaste lydelse 1992:598.

11

Senaste lydelse 1992:598.

samverkansavtal med landstinget, har rätt till ersättning för sina kostnader
för elevens utbildning från elevens hemkommun.

6 kap.

10 §7 Varje kommun skall erbjuda de elever som har bedömts kunna gå

ett nationellt program ett urval av olika program. Antalet platser på de olika
programmen skall anpassas med hänsyn till elevernas önskemål.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna ut-

bildning på nationella program.

Ett erbjudande enligt första stycket skall avse utbildning som anordnas

inom kommunen eller i en annan kommun eller ett landsting i enlighet med
samverkansavtal.

10 a § Om ett landsting anordnar utbildning på nationella program, gäller

vad som sägs i 6 § tredje stycket om skyldighet att anordna skolskjuts för
landstinget.

11 kap.

17 §8 Kommunerna skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning. De skall
härvid sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och

behov.

Landstingen får anordna gymnasial vuxenutbildning inom områdena na-

turbruk och omvårdnad.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna gym-

nasial vuxenutbildning även inom andra områden.

12 kap.

3 §9 Kommunerna skall erbjuda särvux. De skall härvid sträva efter att
erbjuda utbildning som svarar mot behov och efterfrågan.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna särvux

som motsvarar den utbildning som ges på nationella program i gymnasie-
särskolan.

7 §10 En kommun eller ett landsting är skyldig att till sin särvux ta emot
en sökande som kommer från en annan kommun, om hemkommunen har
åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning.

9 §11 En kommun eller ett landsting får uppdra åt andra att anordna
särvux. Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant
uppdrag och om villkor för det.

background image

SFS 1996:566

11 §12 Den som vill delta i särvux skall ansöka om detta hos styrelsen för
utbildningen i sin hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som en
annan kommun eller ett landsting anordnar eller låter anordna skall
styrelsen skyndsamt sända ansökan vidare till styrelsen för utbildningen
där. Till ansökan skall styrelsen foga ett yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning,
såvida det inte på grund av tidigare överenskommelse är onödigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Magnus Eriksson

(Utbi ldningsdepartementet)

12

Senaste lydelse 1992:598.

856

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar