SFS 2019:410 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2019:410 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
SFS2019-410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska
ha följande lydelse.

27 kap.
2 §
Nämnden ska bestå av en ordförande, en eller två vice ordförande och
fyra andra ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena ska vara eller ha
varit ordinarie domare. �vriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både
om barns och elevers förhållanden och behov och om skolverksamheten i
övrigt. Det ska finnas högst två ersättare för de övriga ledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:74, bet. 2018/19:UbU20, rskr. 2018/19:245.

SFS

2019:410

Publicerad
den

11 juni 2019