SFS 2005:21 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2005:21 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
050021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 20 januari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 15 kap. 11 § skolla-

gen (1985:1100)

2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3 För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av

förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skol-
former, nämligen särskola, specialskola och sameskola.

Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan

och sameskolan bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skol-
arbetet inom det offentliga skolväsendet.

Det allmänna anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa verksamheter gäller i denna lag
endast bestämmelserna i 1 kap. 2 a §, 2 a kap. samt 15 kap. 5 och 11 §§.

15 kap.

11 §

4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för skolhuvudmannen att lämna sådana sak-
uppgifter om skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning som be-
hövs för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detsamma gäller
skyldighet för en kommun att lämna sakuppgifter om verksamheten och så-
dan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av
förskolverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en fristående skola
att lämna ekonomisk redovisning över verksamheten.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om vite för den som inte följer

bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

1 Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3, rskr. 2004/05:126.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2003:415.

4 Senaste lydelse 2002:159.

SFS 2005:21

Utkom från trycket
den 8 februari 2005

background image

2

SFS 2005:21

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildnings- och kultur-
departementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar