SFS 2020:447 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2020:447 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
SFS2020-447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 2, 5, 6, 35, 36 och 40 §§
skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

20 kap.
2 §
2 Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att

� vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,
� vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens

i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin
personliga utveckling,

� den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och
� den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensför-

sörjningen till arbetslivet.

Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens be-

hov och förutsättningar. När det gäller kommunal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gym-
nasial nivå ska de som har störst behov av utbildning prioriteras.

5 §3 Utbildningen bedrivs i form av kurser. Utbildningen på gymnasial
nivå och den särskilda utbildningen på gymnasial nivå bedrivs även i form
av ett komvuxarbete.

På gymnasial nivå betecknas kursernas och komvuxarbetets omfattning

med gymnasiepoäng.

Inom särskild utbildning på gymnasial nivå betecknas kursernas och

komvuxarbetets omfattning med gymnasiesärskolepoäng.

6 §4 För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller utbildning på
grundläggande nivå och särskild utbildning på grundläggande nivå. För
varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller utbildning på gym-
nasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om kursplaner, ämnesplaner, gymnasiepoäng och gymnasie-
särskolepoäng. Sådana föreskrifter får innebära att kursplaner eller ämnes-
planer inte ska finnas eller att gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng
inte ska beräknas för vissa kurser.

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Senaste lydelse 2020:446.

3 Senaste lydelse 2020:446.

4 Senaste lydelse 2020:446.

SFS

2020:447

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

2

SFS

2020:447

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet.

35 §5 Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört komvux-
arbete.

Inom den del av den särskilda utbildningen på grundläggande nivå som

motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan ska betyg inte sättas. Efter
en avslutad kurs ska i stället ett intyg utfärdas om att eleven har deltagit i
kursen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om betygssättning och om komvuxarbetet i övrigt.
Sådana föreskrifter får innebära att betyg inte ska sättas på vissa kurser.

36 §6 Som betyg på utbildning på grundläggande nivå och i svenska för
invandrare ska någon av beteckningarna Godkänt eller Icke godkänt an-
vändas.

Som betyg på särskild utbildning på grundläggande nivå ska beteckningen

Godkänt användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt ska ett
intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas.

Som betyg på utbildning på gymnasial nivå ska någon av beteckningarna

A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med
A, B, C, D och E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Som betyg på särskild utbildning på gymnasial nivå ska någon av beteck-

ningarna A, B, C, D eller E användas för godkända resultat. Högsta betyg
betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår
betyget E ska ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas.

40 §7 Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxen-
utbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts
betyg på och i komvuxarbete. Detta gäller även den som tidigare har fått
betyg på kursen, komvuxarbetet, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesär-
skolearbete. Den som är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får
dock inte genomgå prövning i en kurs, ett gymnasiearbete eller ett gymnasie-
särskolearbete om eleven har fått minst betyget E på kursen, gymnasie-
arbetet eller gymnasiesärskolearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kur-

sen eller, när det gäller komvuxarbete, utbildning inom det kunskapsområde
som komvuxarbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande

till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om prövning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 20 kap. 36 § och

i övrigt den 1 juli 2021.

2. Bestämmelserna i 20 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2021.

5 Senaste lydelse 2020:446.

6 Senaste lydelse 2020:446.

7 Senaste lydelse 2020:446.

background image

3

SFS

2020:447

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.