SFS 2009:670 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2009:670 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
090670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10 b och 12 §§, 9 kap.

6, 6 a, 8, 8 a, 8 c och 17 §§ samt 15 kap. 11 § skollagen (1985:1100)

2 ska ha

följande lydelse.

2 b kap.

10 §

3

En kommun kan lämna bidrag till utbildning som avses i 6 § och som

inte bedrivs av en godkänd fristående skola, om avgifterna inte är oskäligt
höga. Om kommunen lämnar bidrag (grundbelopp) ska detta avse ersättning
för

1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn som har

ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är dock inte skyldig att
lämna bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

Bidrag enligt första stycket ska bestämmas efter samma grunder som kom-

munen tillämpar vid fördelning av resurser till egen förskoleklass. Om avgif-
ter i den kommunala och den enskilda verksamheten tas ut ska de beaktas.

Om statsbidrag lämnas till kommunen för ett barn som har tagits emot i

sådan utbildning som avses i första stycket ska kommunen lämna bidrag till
utbildningen. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i
sådant fall meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i
stället för det som anges i första�tredje styckena.

10 b §

4

En hemkommun ska till en fristående skola som motsvarar grund-

skolan eller särskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen.
Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för

1 Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2006:1447.

4 Senaste lydelse 2006:1447.

SFS 2009:670

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:670

1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Därutöver ska hemkommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever

som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Bidrag enligt första stycket ska bestämmas efter samma grunder som

hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen förskoleklass.

Hemkommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för den del av verk-

samheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året eller
för elev som tas emot före höstterminen det år eleven fyller sex år. Har en
elev ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur hemkommunens bidrag ska bestämmas i stället för det
som anges i första�tredje styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för
en elev som har tagits emot i en fristående skola.

12 §

5

Beslut av en kommun får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

i ärende som gäller

� godkännande enligt 6 § första stycket,
� återkallande av godkännande enligt 9 §, eller
� bidrag enligt 10 § andra och tredje styckena eller 10 b § första�tredje

styckena.

Beslut av Statens skolinspektion får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol i ärende som gäller

� godkännande enligt 6 § andra stycket,
� återkallande av godkännande enligt 9 §,
� rätt till bidrag enligt 10 a §, eller
� återkallande av rätt till bidrag enligt 10 e §.
Beslut om återkallande av godkännande enligt 9 § gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 kap.

6 §

6

En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan ska av Statens

skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i tredje och
fjärde styckena. Förklaring ska dock inte lämnas, om skolans verksamhet
skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där
skolan är belägen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt

om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan skolan startar. Mot-
svarande gäller, om en skola har godkänts för utbildning för vissa årskurser
och ansöker om att bli godkänd för ytterligare årskurser.

5 Senaste lydelse 2008:220.

6 Senaste lydelse 2008:220.

background image

3

SFS 2009:670

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska
avse ersättning för

1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmåls-
undervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever
som är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisa-
toriska svårigheter uppstår för kommunen.

Bidrag enligt tredje stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Det som sägs i första�femte styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom förordning eller särskilda
beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen skriftligen har avstått
från medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt tredje och fjärde
styckena gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs utbild-
ning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som
anges i tredje�femte styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

6 a §

7

En godkänd fristående skola som motsvarar obligatoriska särskolan

ska av Statens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som
avses i tredje�femte styckena. Förklaring ska dock inte lämnas, om skolans
verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den
kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt

om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan skolan startar. Mot-
svarande gäller, om en skola har godkänts för utbildning för vissa årskurser
och ansöker om att bli godkänd för ytterligare årskurser.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

obligatorisk särskola lämnas bidrag av hemkommunen.

Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsun-

7 Senaste lydelse 2008:220.

background image

4

SFS 2009:670

dervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som
är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter uppstår för kommunen.

Bidrag enligt fjärde stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna obligatoriska
särskolan.

Det som sägs i första�sjätte styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka huvudmannen skriftligen har avstått från medelstilldelning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som
anges i fjärde�sjätte styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

8 §

8

Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och

färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och
färdigheter som gymnasieskolan ska förmedla på nationella eller specialutfor-
made program, ska Statens skolinspektion förklara skolan berättigad till
bidrag som avses i 8 a § i fråga om utbildningen. Förklaring får dock lämnas
endast om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande

utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för sådana ung-
domar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för skolan,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning

avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag
för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fråga om utbildningen vid

fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor.

Regeringen får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som avses i

första stycket 5.

En fristående skola som avses i denna paragraf får även anordna individu-

ellt program. Skyldighet att ta emot en elev på ett individuellt program finns
endast om skolan och elevens hemkommun kommer överens om det bidrag
som kommunen ska betala till skolan för eleven. Utbildningen ska bedrivas i
en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning får
dock minskas om en elev begär det och styrelsen för utbildningen finner det
förenligt med syftet för utbildningen.

En förklaring enligt första stycket ska inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kom-
mun där skolan är belägen eller i närliggande kommuner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

8 Senaste lydelse 2008:220.

background image

5

SFS 2009:670

Ett beslut om rätt till bidrag ska innehålla uppgift om till vilket nationellt

program i gymnasieskolan som utbildningen i bidragshänseende ska hänföras.
I fråga om det estetiska programmet ska det även framgå om utbildningen i
bidragshänseende ska hänföras till den nationella inriktningen musik och i
fråga om fordonsprogrammet om utbildningen i bidragshänseende ska hän-
föras till den nationella inriktningen transport och logistik.

8 a §

9

För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 8 § lämnas

bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för
de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid
den tidpunkt då utbildningen började.

Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som
är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter uppstår för kommunen.

Om utbildningen i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program

med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget
bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till det programmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-
munen inte erbjuder ett program eller en inriktning som eleven antagits till.
Kommunen ska vid tillämpningen av sådana föreskrifter även beakta tredje
stycket.

För en elev som genomgår utbildning på ett individuellt program ska ele-

vens hemkommun betala det belopp som överenskommits med den
fristående skolan.

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till skolan gäller inte, om stats-

bidrag lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kom-
munens bidrag ska bestämmas i stället för det som anges i andra�fjärde
styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som har tagits
emot i en fristående skola.

8 c §

10

För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 8 b §

lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast
utbildning för de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbild-
ning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började.

9 Senaste lydelse 2006:1447.

10 Senaste lydelse 2006:1447.

background image

6

SFS 2009:670

Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som är i
behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter uppstår för kommunen.

Bidrag enligt andra stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till utbildning i gymnasie-
särskola som kommunen erbjuder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-
munen inte erbjuder utbildning i gymnasiesärskolan. Kommunen ska vid till-
lämpningen av sådana föreskrifter även beakta tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som
anges i andra�femte styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

17 §

11

Beslut av Statens skolinspektion får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol i ärenden som gäller

� godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola

enligt 1, 5 eller 12 §,

� fortsatt godkännande enligt 16 c §,
� rätt till bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b,

8 d, 12 eller 14 §, eller

� förklaring om fortsatt rätt till bidrag enligt 16 c §.
Beslut av styrelsen för utbildningen får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol i ärenden som gäller

� godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola

enligt 1 § tredje stycket eller 12 §, eller

� fortsatt godkännande enligt 16 c §.
Beslut av kommunen i ärenden om bidrag till en fristående skola enligt 6,

6 a, 8 a eller 8 c § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16 §§

får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut som avses i 3 § får överklagas endast av barnets vårdnadshavare.

Beslut som avses i 16 § får överklagas endast av eleven eller företrädare för
denne.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 Senaste lydelse 2008:220.

background image

7

SFS 2009:670

15 kap.

11 §

12

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet av

det bidrag som kommunerna enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§
samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ är skyldiga att lämna till enskilt bedrivna för-
skolor, fritidshem och förskoleklasser samt fristående skolor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för skolhuvudmannen att lämna sådana sakupp-
gifter om skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs
för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detsamma gäller skyldig-
het för en kommun att lämna sakuppgifter om verksamheten och sådan verk-
samhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av förskol-
verksamheten och skolbarnsomsorgen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för kommunen att lämna uppgifter om verksam-
heten som behövs för beslut om bidrag till fristående skolor och om hur
bidraget till en fristående skola eller annan enskild verksamhet har beräk-
nats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en fristående skola
att lämna uppgifter om kommande verksamhet samt ekonomisk redovisning
över verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna om beräkning av bidrag i 2 b kap. 10 och 10 b §§

samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ ska tillämpas första gången på bidrag för
kalenderåret 2010.

3. Bestämmelserna i 2 b kap. 12 § samt 9 kap. 17 § om överklagande av

beslut om bidragsstorlek och beslut om tilläggsbelopp ska tillämpas första
gången på beslut som avser kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2005:21.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.