SFS 2009:1521 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2009:1521 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
091521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skollagen (1985:1100)2 ska

införas två nya paragrafer, 2 kap. 2 a § och 9 kap. 16 d §, av följande lydelse.

2 kap.

2 a §

Varje kommun och landsting ska se till att rektorerna går en särskild

befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Ut-
bildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin
anställning och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen.

Skyldigheten för en kommun eller ett landsting enligt första stycket gäller

inte i fråga om rektorer som tidigare gått befattningsutbildningen eller en
äldre statlig rektorsutbildning. Skyldigheten gäller inte heller i fråga om rek-
torer som genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kun-
skaper som av en högskola som anordnar befattningsutbildning har jäm-
ställts med sådan utbildning.

Regeringen får meddela föreskrifter om utbildning enligt första stycket.

9 kap.

16 d §

Bestämmelserna i 2 kap. 2 a § om kommuners och landstings skyl-

dighet att se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en
utbildning som kan jämställas med denna gäller också för huvudmän för fri-
stående skolor som är godkända enligt 2 § eller har rätt till bidrag enligt 8
eller 8 b §.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2010 och tillämpas på anställningar

som tillträds efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:27, bet. 2009/10:UbU6, rskr. 2009/10:128.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

SFS 2009:1521

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.