SFS 2010:2022 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2010:2022 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
102022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att nuvarande 13 kap. 15�17 §§ ska betecknas 13 kap. 22�24 §§,
dels att 3 kap. 13 §, 10 kap. 15, 16, 18 och 19 §§, 11 kap. 19 och 22 §§,

12 kap. 15, 16, 18 och 19 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 13 kap. 15, 16 och 17 §§ ska

sättas närmast före 13 kap. 22, 23 respektive 24 §,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 13 kap. 15�21 §§, samt

närmast före 13 kap. 15, 16, 20 och 21 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

13 §

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gym-

nasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska betyg sättas
i den utsträckning och form som följer av denna lag eller annan författning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket för fristående skolor med
särskild pedagogisk inriktning.

10 kap.

15 §

Betyg ska sättas i grundskolans ämnen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen i årskurs 6.

16 §

Betyg ska sättas

1. i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen

i årskurs 9 i alla ämnen, utom språkval, som inte har avslutats,

2. i slutet av varje termin från och med årskurs 7 till och med höstterminen

i årskurs 9 i språkval, om ämnet inte har avslutats, och

3. när ett ämne har avslutats.

1 Prop. 2009/10:219, bet. 2010/11:UbU3, rskr. 2010/11:137.

SFS 2010:2022

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2022

18 §

Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett

ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma
gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande
respektive samhällsorienterande ämnena.

19 §

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen

bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och

2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

11 kap.

19 §

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i

grundsärskolans ämnen

1. i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen

i årskurs 9, och

2. när ett ämne har avslutats.

22 §

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen

bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och

2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

12 kap.

15 §

Betyg ska sättas i specialskolans ämnen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 7, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen i årskurs 7.

16 §

Betyg ska sättas

1. i slutet av varje termin från och med årskurs 7 till och med höstterminen

i årskurs 10 i alla ämnen, utom språkval, som inte har avslutats,

2. i slutet av varje termin från och med årskurs 8 till och med höstterminen

i årskurs 10 i språkval, om ämnet inte har avslutats, och

3. när ett ämne har avslutats.

18 §

Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett

ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma
gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande
respektive samhällsorienterande ämnena.

background image

3

SFS 2010:2022

19 §

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen

bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 7, och

2. efter årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 10.

13 kap.

1 §

I detta kapitel finns

� allmänna bestämmelser (2�14 §§),
� bestämmelser om betyg (15�21 §§), och
� bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (22�

24 §§).

Betyg

Tillämpliga bestämmelser

15 §

Allmänna bestämmelser om betyg och betygssättning finns i 3 kap.

13�21 §§.

Betygssättning

16 §

Betyg ska sättas i sameskolans ämnen utom språkval.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen.

17 §

Betyg ska sättas i slutet av varje termin i årskurs 6.

18 §

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F använ-

das. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt
resultat betecknas med F.

19 §

Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett

ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma
gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande
respektive samhällsorienterande ämnena.

Betyg innan ett ämne har avslutats

20 §

Betygssättningen ska på höstterminen i årskurs 6 bygga på en bedöm-

ning av de kunskaper som eleven har inhämtat i ämnet till och med den aktu-
ella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till

background image

4

SFS 2010:2022

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kun-
skapskraven i årskurs 6.

Betyg när ett ämne har avslutats

21 §

När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestäm-

mas med hjälp av bestämda kunskapskrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om kunskapskrav.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas första gången på

utbildning från och med höstterminen 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.