SFS 2011:189 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2011:189 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
110189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 1 kap. 12 §, 2 kap. 13, 15�18, 20 och 22�24 §§, 3 kap. 16 §,

27 kap. 4�6 §§, 28 kap. 3 och 4 §§ samt rubriken till 27 kap. och rubrikerna
närmast före 2 kap. 13 §, 27 kap. 4 § och 28 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 27 kap. 1 § ska lyda ⬝Skolväsendets över-

klagandenämnd⬝, och

dels att det i lagen ska införas fjorton nya paragrafer, 2 kap. 16 a och

16 b §§, 27 kap. 7�18 §§, samt närmast före 2 kap. 23 § och 27 kap. 5�8, 10
och 12�16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

12 §

Lagen är uppdelad i 29 kapitel. Dessa är

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän och ansvarsfördelning (2 kap.),
� barns och elevers utveckling mot målen (3 kap.),
� kvalitet och inflytande (4 kap.),
� trygghet och studiero (5 kap.),
� åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.),
� skolplikt och rätt till utbildning (7 kap.),
� förskolan (8 kap.),
� förskoleklassen (9 kap.),
� grundskolan (10 kap.),
� grundsärskolan (11 kap.),
� specialskolan (12 kap.),
� sameskolan (13 kap.),
� fritidshemmet (14 kap.),
� gymnasieskolan (15�17 kap.),
� gymnasiesärskolan (18 och 19 kap.),
� kommunal vuxenutbildning (20 kap.),
� särskild utbildning för vuxna (21 kap.),
� utbildning i svenska för invandrare (22 kap.),
� entreprenad och samverkan (23 kap.),
� särskilda utbildningsformer (24 kap.),
� annan pedagogisk verksamhet (25 kap.),

1 Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171.

SFS 2011:189

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:189

� tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvär-

dering (26 kap.),

�

Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd

(27 kap.),

� överklagande (28 kap.), och
� övriga bestämmelser (29 kap.).

2 kap.

Vilka som får undervisa i skolväsendet

13 §

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken utbildning som krävs för att vara behörig att bedriva
viss undervisning i skolväsendet.

15 §

En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervis-

ning som han eller hon bedriver.

Detsamma gäller den som bedriver undervisning i fall som avses i 17 §

och 18 § andra stycket 1�3.

16 §

Statens skolverk ska efter ansökan meddela legitimation till en lärare

eller förskollärare som

1. har behörighetsgivande examen,
2. med tillfredsställande resultat har genomfört en introduktionsperiod om

minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvud-
sak svarar mot examen, och

3. i övrigt är lämplig att bedriva undervisning.
Skolverket ska efter ansökan komplettera en lärares eller förskollärares

legitimation med ytterligare behörighet, om han eller hon med tillfredsstäl-
lande resultat gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning.

16 a §

Beteckningen legitimerad lärare respektive legitimerad förskollära-

re får i skolväsendet bara användas av den som har fått legitimation som lä-
rare eller förskollärare.

16 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om introduktionsperioden och lämplighetsprövningen
enligt 16 § första stycket 2 och 3.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i samband med ansökan

om legitimation, komplettering av legitimation och utnämning till lektor.

17 §

Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva

1. annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning, och
2. undervisning i fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning.
Lärare som avses i första stycket 1 ska för att få undervisa ha en utländsk

lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen och ha kompetens att
undervisa på det främmande språket.

background image

3

SFS 2011:189

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka språk och särskilda pedagogiska inriktningar som av-
ses.

18 §

Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation

som uppfyller kraven enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl
med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare
bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska

1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den

utbildning som är behörighetsgivande.

En person som avses i första stycket får bedriva undervisning under högst

ett år i sänder. Detta gäller dock inte om undervisningen avser

1. modersmål,
2. yrkesämne i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenut-

bildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå, eller

3. individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbild-

ning.

20 §

Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskol-

lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Den som inte har legitimation som lärare får dock anställas som lärare i

skolväsendet utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i moders-
mål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal
vuxenutbildning. Detta gäller bara om

1. det saknas sökande som har legitimation,
2. den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella

ämnet eller på den aktuella kursen, och

3. det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervis-

ningen.

�ven den som ska bedriva undervisning som avses i 17 § får anställas

som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

22 §

Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare

och förskollärare som har forskarutbildning.

Varning och återkallelse av legitimation

23 §

Lärarnas ansvarsnämnd ska meddela en legitimerad lärare eller för-

skollärare en varning, om han eller hon

1. varit oskicklig i sin yrkesutövning,
2. i eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som

gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare
kan sättas i fråga, eller

3. på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.
Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla en legitimation, om den legitimerade
1. har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning,

background image

4

SFS 2011:189

2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt

brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller för-
skollärare kan sättas i fråga,

3. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva

yrket tillfredsställande,

4. på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning,
5. inte följt ett föreläggande om läkarundersökning enligt 27 kap. 13 §, el-

ler

6. begär att legitimationen ska återkallas.
Om det finns särskilda skäl i fall som avses i första stycket 2 eller andra

stycket 2, får Lärarnas ansvarsnämnd avstå från att meddela en varning eller
återkallelse av legitimationen.

Om Lärarnas ansvarsnämnd meddelar en varning eller beslutar att återkal-

la en legitimation, ska nämnden underrätta Statens skolverk och den legiti-
merades arbetsgivare om detta. Detsamma gäller om en allmän förvaltnings-
domstol efter överklagande beslutar att meddela en varning, återkalla legiti-
mationen eller undanröja nämndens beslut om varning eller återkallelse.

24 §

Statens skolverk ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare

ska benämnas lektor, om han eller hon har

1. avlagt minst licentiatexamen inom ett ämne som helt eller i huvudsak

motsvarar ett undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik eller har av-
lagt motsvarande utländsk examen, och

2. under minst fyra års tjänstgöring som lärare visat pedagogisk skicklig-

het.

Skolverket ska efter ansökan besluta att en legitimerad förskollärare ska

benämnas lektor, om han eller hon har

1. avlagt minst licentiatexamen inom ett område som omfattas av försko-

lans uppdrag eller har avlagt motsvarande utländsk examen, och

2. under minst fyra års tjänstgöring har visat pedagogisk skicklighet.
Benämningen lektor ska i skolväsendet förbehållas lärare som avses i för-

sta stycket och förskollärare som avses i andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter i fråga om pedagogisk skicklighet enligt första stycket 2 och an-
dra stycket 2.

3 kap.

16 §

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen

vid den tidpunkt då betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsam-

mans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget be-
slutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är be-
hörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget be-
slutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver
undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

background image

5

SFS 2011:189

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som anställts utan tids-
begränsning med stöd av 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket.

27 kap. Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas
ansvarsnämnd

Lärarnas ansvarsnämnd

4 §

Lärarnas ansvarsnämnd prövar efter anmälan av Statens skolinspektion

frågor om lärares och förskollärares fortsatta rätt att inneha legitimation och
om varning ska meddelas.

Nämnden prövar dessutom efter ansökan
� av den legitimerade om legitimationen ska återkallas, och
� av den tidigare legitimerade om en ny legitimation ska meddelas.

Sammansättning

5 §

Lärarnas ansvarsnämnd består av en ordförande och åtta andra ledamö-

ter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare. �vriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap om och
praktisk erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet och lärares eller
förskollärares uppdrag.

För ordföranden ska för samma tid utses en eller flera ställföreträdare. En

sådan ställföreträdare ska vara eller ha varit ordinarie domare. För varje an-
nan ledamot ska det finnas ett tillräckligt antal ersättare som ska utses för
samma tid som ledamoten.

Beslutförhet

6 §

Lärarnas ansvarsnämnd är beslutför med ordföranden och minst sex

andra ledamöter. Till sammanträde med nämnden ska samtliga ledamöter
kallas. Om en ledamot anmäler förhinder, ska en ersättare kallas.

I fråga om omröstning i ansvarsnämnden ska bestämmelserna i 29 kap.

rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter
tillämpas. Ordföranden ska säga sin mening först.

Beslut av ordföranden

7 §

Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om före-

läggande att genomgå läkarundersökning enligt 27 kap. 13 §,

2. om återkallelse på egen begäran av legitimation, eller
3. om återkallelse av legitimation när den legitimerade inte följt föreläg-

gande om läkarundersökning.

�renden som har avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sam-

manträde med nämnden.

background image

6

SFS 2011:189

Anmälan och ansökan

8 §

En anmälan eller ansökan till Lärarnas ansvarsnämnd ska göras skrift-

ligen och innehålla uppgifter om

1. vem anmälan eller ansökan avser och uppgifter om yrke, adress och

arbetsplats,

2. vad som yrkas i ärendet, och
3. de omständigheter som åberopas till stöd för anmälan eller ansökan.
Om en part företräds av ombud ska fullmakt ges in.

9 §

�r en anmälan eller ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till

grund för en prövning i sak, ska Lärarnas ansvarsnämnd förelägga anmäla-
ren eller den sökande att inom en viss tid komma in med kompletterande
uppgifter. Av föreläggandet ska det framgå att ärendet annars inte tas upp till
prövning.

Svaromål

10 §

Anmälan och, i förekommande fall, bifogade handlingar ska snarast

överlämnas till den lärare eller förskollärare som anmälan avser. Mottagaren
ska föreläggas att svara inom en viss tid.

En sådan underrättelse behövs inte om det är uppenbart att anmälan inte

kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.

11 §

Den som förelagts att svara ska göra det skriftligen, om inte Lärarnas

ansvarsnämnd bestämmer att svaret får lämnas vid en muntlig förhandling.

Av svaret ska det framgå om den svarande godtar eller motsätter sig den

åtgärd som sätts i fråga. I det senare fallet bör den svarande ange skälen för
sin inställning och de omständigheter som åberopas.

Skriftligt förfarande

12 §

Förfarandet vid Lärarnas ansvarsnämnd är skriftligt om inte annat föl-

jer av 16 §.

Läkarundersökning

13 §

Lärarnas ansvarsnämnd får förelägga den legitimerade, eller den som

söker om legitimation, att genomgå viss läkarundersökning om det behövs
för att utröna dennes lämplighet att bedriva undervisning.

Inhämtande av yttrande

14 §

Om en fråga kräver särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden inhäm-

ta yttrande från myndigheter och andra med sådan särskild sakkunskap.

I fråga om sakkunniga gäller 40 kap. 2�7 och 12 §§ rättegångsbalken i

tillämpliga delar.

De som är skyldiga att lämna yttrande har rätt till ersättning för sitt utlå-

tande endast om det är särskilt föreskrivet.

background image

7

SFS 2011:189

Andra sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt upp-

drag. Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.

Jäv

15 §

I fråga om jäv mot den som handlägger ärenden i Lärarnas ansvars-

nämnd ska bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare
tillämpas.

Gemensamma bestämmelser

Muntlig förhandling

16 §

Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd ska

hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det, förhandlingen inte är
obehövlig och inte särskilda skäl talar mot att förhandlingen hålls.

Till muntlig förhandling ska den som är part kallas. Av kallelsen ska

framgå att nämnden kan handlägga och avgöra ärendet även om en part ute-
blir från förhandlingen.

17 §

Muntlig förhandling ska vara offentlig.

Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska
hållas inom stängda dörrar.

18 §

En enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får tillerkän-

nas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om
nämnden finner att parten skäligen bör ersättas för sin inställelse. Nämnden
får bevilja förskott på ersättningen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om ersättning och förskott.

28 kap.

3 §

Beslut av Statens skolverk får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol om beslutet gäller

1. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §,
2. avslag på en ansökan om lärar- eller förskollärarlegitimation enligt

2 kap. 16 §,

3. avslag på en ansökan om komplettering av legitimation enligt 2 kap.

16 §, eller

4. avslag på en ansökan om utnämning till lektor enligt 2 kap. 24 §.

Beslut av Lärarnas ansvarsnämnd

4 §

Beslut av Lärarnas ansvarsnämnd får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Lärarnas ansvarsnämnds beslut får överklagas endast av
1. Statens skolinspektion för att tillvarata allmänna intressen, och
2. den lärare eller förskollärare som beslutet riktar sig mot.

background image

8

SFS 2011:189

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Beslut av Lärarnas ansvarsnämnd som inte innebär att ett ärende avgörs,

får överklagas endast i samband med överklagande av det slutliga beslutet i
ärendet. Ett beslut som inte är slutligt får dock överklagas särskilt när nämn-
den

1. ogillat en invändning om jäv mot en ledamot av nämnden eller en in-

vändning om att det finns hinder mot prövningen,

2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. förelagt någon att genomgå läkarundersökning, eller
4. förordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.
Statens skolinspektion ska vara motpart till den lärare eller förskollärare

som överklagat Lärarnas ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut
enligt denna lag.

Beslut av Lärarnas ansvarsnämnd gäller omedelbart om inte annat anges i

beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas i fråga om 1 kap.

12 §, 2 kap. 16�16 b, 23 och 24 §§, 27 kap. 4�18 §§ samt 28 kap. 3 och 4 §§
från och med den 1 juli 2011. �vriga paragrafer ska tillämpas först från och
med den 1 juli 2012.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § i den lydelse som enligt 1 gäller till ut-

gången av juni 2012 är dock endast tillämpliga om ansökan om behörighets-
beviset har kommit in till Högskoleverket före den 1 juli 2011.

3. Trots vad som anges i 1 gäller 2 kap. 15 § i sin äldre lydelse fortfarande

efter utgången av juni 2012 för handläggning av ärenden som avses i 2.

4. Bestämmelsen i 2 kap. 16 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande till

dess att ärenden som avses i 2 har avgjorts.

5. Bestämmelsen i 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för

överklagande av beslut i ärenden som avses i 2.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.