SFS 2018:1353 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödsdatalag (2009:287) / SFS 2018:1353 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)
SFS2018-1353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödsdatalagen
(2009:287)

dels att 7 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 och 15 §§ ska utgå,
dels att 2, 5, 6, 8, 10 och 16 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s data-

skyddsförordning.

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i an-
slutning till denna lag.

Vid Centrala studiestödsnämndens behandling av personuppgifter för att

framställa statistik ska lagen (2001:99) om den officiella statistiken och
anslutande författningar tillämpas i stället för denna lag.

5 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel 10 i
samma förordning får behandlas av Centrala studiestödsnämnden för ända-
mål som avses i 4 § första stycket 1 och 6 och andra stycket.

1 Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431.

SFS

2018:1353

Publicerad
den

2 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1353

8 § Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar

1. känsliga personuppgifter,
2. personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning,
3. uppgifter som rör inkomst, förmögenhet eller anledning till studie-

avbrott, eller

4. uppgift om att det allmänna helt eller till en väsentlig del bekostat en

persons uppehälle.

Sökbegrepp som avslöjar uppgifter som anges i första stycket får dock

användas vid sökning i ett visst ärende om studiestöd, i en viss handling eller
i en sådan avskild samling av personuppgifter som avses i 4 § andra stycket
andra meningen.

Sökbegrepp får också användas om de avslöjar uppgifter som rör
1. hälsa, om det är nödvändigt för att ge behörig personal elektronisk

tillgång till pågående ärenden där sjukdom har betydelse, och

2. inkomst och förmögenhet, om det är nödvändigt för att ge behörig

personal elektronisk tillgång till ärenden i syfte att kunna genomföra
kontroller av uppgifter som har legat till grund för ett beslut i ett ärende.

10 § Direktåtkomst till och annat elektroniskt utlämnande av person-
uppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverk-
samhet, är tillåtet bara i den utsträckning som anges i lag eller förordning
och under förutsättning att 4, 6 och 8 §§ följs.

16 § Om återbetalning eller återkrav av studiestöd inte är aktuellt i ett
ärende om studiestöd, ska personuppgifterna i ärendet gallras senast tre år
efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet
eller ansökan om studiestöd avslogs. I annat fall ska personuppgifterna i
ärendet gallras senast två år efter utgången av det kalenderår då full betal-
ning skedde eller betalningsskyldigheten annars upphörde. Sådana person-
uppgifter i ärendet som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller
som kan ha betydelse för återkrav av studiestöd i form av bidrag behöver
dock inte gallras förrän de inte längre kan ha sådan betydelse.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § första stycket 3 ska, i den

utsträckning de inte har tillförts ett ärende om studiestöd, gallras senast ett
år efter det att uppgifterna registrerades.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, statistiska ända-
mål eller för redovisningsändamål, även om föreskrifterna kommer att av-
vika från första stycket. Centrala studiestödsnämnden får också, trots första
stycket, i enstaka fall besluta att personuppgifterna i ett ärende om studiestöd
ska bevaras på papper eller annat medium som inte är elektroniskt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)