SFS 2014:194 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2014:194 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
140194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag,
jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de har

1. ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
2. ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstill-

stånd i Sverige, eller

3. ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, rskr. 2013/14:191.

2 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2014:194

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.