SFS 2014:1580 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2014:1580 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
141580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den

studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 5,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 4,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 2,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18

eller 20 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Lagen tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med

den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 15, bet. 2014/15:UbU2, rskr. 2014/15:91.

2 Senaste lydelse 2010:2018.

SFS 2014:1580

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.