SFS 1974:483

740483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:483

om äEdrmg i stisdiestödslagen (1973: 349);

utkom från trycket

utfärdad den 31 maj 1974.

20 juni 1974

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i fråga om studiestödslagen

(1973; 349),

dels att i 1 kap. 4 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 8, 13, 14 och 22 §§ och

4 kap. 5, 11, 26 och 27 §§ ordet "studiehjälpsnämnden" skall bytas ut

mot "studiestödsnämnden",

dels att nuvarande 3 kap. 13�22 §§ skall betecknas 3 kap. 20�22

och 24�30 §§ och nuvarande 4 kap. 28�30 §§ skall betecknas 4 kap.

36, 38, 39 och 41�43 §§,

dels att 3 kap. 5 och 11 §§, nya 3 kap. 22 §, 4 kap. 10, 14, 17, 19, 21

och 24 §§, nya 4 kap. 36 och 41 §§, 5 kap., 6 kap. 2 och 4 §§ samt

punkt 6 i övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas nitton nya paragrafer, 3 kap. 5 a, 13�19

och 23 §§ och 4 kap. 28�35, 37 och 40 §§ samt närmast före nya 4
kap, 28 § en ny rubrik, allt av nedan angivna lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 14�16 §§ och 4 kap. 28 och

29 §§ skall sättas närmast före 3 kap. 21 och 22 §§, nya 3 kap. 23 §,

4 kap. 36 § respektive nya 4 kap. 37 §,

dels att i övergångsbestämmelserna till lagen skall införas fem nya

punkter, 6 a�6 e, av nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1974; 14, SfU 19, rskr 26 5.

1045

¬

background image

SFS 1974: 483

1 och 2 kap.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

1 kap. Inledande bestä mmelser

1 § Staten lämnar studiestöd enligt de nna lag i form av förlängt barn­

bidrag, studiehjälp och studiemedel.

2 § Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg, återbetalnings­
pliktiga studiemedel och rese kostnadsersättning.

Tillägg till studiebidraget utgår i form av inackorderingstillägg, rese­

tillägg, inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg.

3 § Studiemedel består av studiebidrag och återbetalningspliktiga stu­
diemedel samt resekostnad sersättning.

4 § Studiestödet handhas av centrala studiestödsnämnden, skolstyrel­
serna, landstingskommunemas utbildningsnämnder, andra myndighe­

ter och organ enligt bestämmelser som meddelas av Konungen eller,

efter Konungens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

�rende om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel hand-

lägges dock alltid av centrala studiestödsnämnden, om ej Konungen

förordnar annat.

5 § I denna lag förstås med

basbelopp; basbeloppet enligt lagen (1962; 381) om allmän försäkring,

termin; första eller andra hälften av ett kalenderår, i den mån ej

annat följer av bestämmelse som Konungen meddelar.

1046

2 kap. Förlängt barnbidrag

1 § Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med

125 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket
han fyllt 16 år.

Detsamma gäller studerande som de ltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962; 319).

2 § Förlängt barnbidrag enligt 1 § utgår endast till studerande som är

bosatt i riket. Bidraget utgår under läsåret. Läsåret skall anses omfatta
nio månader, varav höstterminen fyra månader och vårterminen fem

månader.

3 § Förlängt barnbidrag kan utgå till studerande vid sådan skola

utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att den
studerande deltager i undervisning som i huvudsak motsvarar den som

ges vid grundskolan här i riket. Bestämmelserna i 2 § äger härvid mot­
svarande tillämpning.

Närmare bestämmelser om sådant förlängt barnbidrag som avses i

första stycket meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyn­
digande, av centrala studiestödsnämnden.

¬

background image

3 kap. Studiehjälp

Allmänna bestämmelser

1 § Studiehjälp utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som Konungen bestämmer.

Studiehjälp för visst läsår eller del därav utgår dock endast till stude­

rande som fyller högst 19 år under det kalenderår då läsåret börjar.

2 § Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till såda n annan stu­
derande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiehjälp

endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här

vinna utbildning.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket
den studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje styc­
ket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med kvartalet efter det under

vilket den studerande fyllt 17 år.

Inackorderingstillägg, resetillägg och behovsprövat tillägg utgår även

till studerande som ej uppnått sådan ålder som anges i första stycket.

4 § Studiebidrag jämte tillägg utgår endast vid heltidsundervisning

som omfattar minst åtta veckor, om ej Konungen eller, efter Ko­
nungens bemyndigande, centrala studiestödsnämnden förordnar annat.

5 § Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­
rande bedriver studier.

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även

för tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i

13�19 §§.

Närmare bestämmelser om läsårs längd och om dess fördelning på

terminer meddelas av Kungl. Maj;t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndi­
gande, av centrala studiestödsnämnden.

5 a § Studiehjälp beviljas efter ansökan, om ej annat följer av be­
stämmelse som Kungl. Maj;t eller, efter bemyndigande av Kungl. Maj:t,
centrala studiestödsnämnden meddelar.

SFS 1974: 483

3 kap.

Studiebidrag jämte tillägg

6 § Studiebidrag utgår med 125 kronor i månaden.

7 § Inackorderingstillägg utgår med 150 kronor i månaden till stude­
rande som behöver inackordering.

8 § Har studerande en färdväg till skolan som uppgår till minst sex

kilometer, utgår resetillägg, om ej annat följer av bestämmelser som
Konungen meddelar. Resetillägget utgår enligt de grunder och med de
belopp, som Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, centrala

studiestödsnämnden bestämmer.

Resetillägg utgår ej till studerande som åtnjuter inackorderingstillägg.

1047

¬

background image

SFS 1974: 483
3 kap.

9 § Vid prövning av fråga om inackorderingstillägg eller resetillägg på
grund av ändrade förhållanden får hänsyn ej tagas till sådan ändring

som skett mindre än en månad före slutet av läsåret eller sådan del av
läsåret för vilken studiebidr ag beviljats,

10 § Inkomstprövat tillägg utgår med högst 75 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av Ko­

nungen.

11 § Behovsprövat tillägg utgår med högst 110 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av Kungl.

Maj .-t.

�&tcrbetalningspliktiga studiemedel

12 § �terbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som

är i behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga
bestämmelser om st udiehjälp.

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

beaktas den studerandes och, om han är gift, makens ekonomiska för­
hållanden. Om den studerande ej är gift, skall hänsyn tagas även till

föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

13 § I lA�19 §§ ges bestämmelser om återbetalningspliktiga studie­

medel för tid under vilken studerande som avses i 12 § på grund av sjuk­
dom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I nämnda paragrafer förstås med

sjukperiod; tid under vilken den studerande på grund av sjukdom

oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid; den del av en termin under vilken den studerande bedriver

studier och den del av terminen under vilken han skulle ha bedrivit stu­
dier om han e j blivit sjuk.

14 § �terbetalningspliktiga studiemedel utgår för sjukperiod som in­
faller under den del av en termin som utgör den studerandes studietid,

förutsatt att

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under ter­

minen,

2. den studerande under någon del av terminen bedriver sina studier.
För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår återbetal­

ningspliktiga studiemedel dock endast om den studerande ingett ansökan
om s ådana medel dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan stu­
derande beviljas återbetalningspliktiga studiemedel även f ör sådan sjuk­

period.

För den första termin under vilken en studerande bedriver studier

som berättigar till återbetalningspliktiga studiemedel enligt d etta kapitel

utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den stu­
derande bedrivit studierna under minst en månad.

1048

¬

background image

15 § Studerande har rätt till återbetalningspliktiga studiemedel för

SFS 1974:483

större del av två på varandra följande terminer än sex månader endast

3

om särskilda skäl föreligger.

16 § Studerande har rätt till återbetalningspliktiga studiemedel endast

för sådan sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna för­

säkringskassa, hos vilken den studerande är inskriven.

17 § Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva

sina studier, skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan,

om han beviljas återbetalningspliktiga studiemedel för terminen eller om
han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de

närmare bestämmelser som meddelas av riksförsäkringsverket.

18 § Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund

av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan god­
känna sjukperioden, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller

efter det anmälan skett enligt 17 §. Om hinder mött mot anmälan eller

annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan
anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod

eller del därav, om den studerande

1. uppsåtligen åsamkat sig sj ukdomen eller gjort sig skyldig till grov

oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl före­
ligger,

2. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka

sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

3. vägrar att taga emot besök av person som fått i uppdrag av kassan

att verkställa sjukkontroll,

4. under sjukperiod ändrar vistelseort utan att underrätta kassan eller

reser till utlandet utan medgivande av kassan,

5. ådragit sig sjukdomen vid för övande av handling för vilken ansvar

genom lagakraftägande dom ådömts honom,

6. vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller underlåter

att följa läkares föreskrift,

7. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilsele­

dande uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpning­
en av bestämmelserna om återbetalningspliktiga studiemedel för sjuk­

period.

19 § Har studerande som beviljats återbetalningspliktiga studiemedel

på grund av sjukdom varit helt oförmögen att bedriva studier under 90
dagar i följd eller föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna för­
säkringskassan, enligt de närmare bestämmelser so m riksförsäkringsver­

ket meddelar, undersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är

ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis

återställa studieförmågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första

¬

background image

SFS 1974:483

3 kap.

stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse'

att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åt­
gärden, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som
infaller sedan den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I un­
derrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

20 § För återbetalningspliktiga studiemedel gäller i övrigt de bestäm­
melser som meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigan­
de, av centrala studiestödsnämnden.

Resekostnadsersättning

21 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår

resekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter grunder

som fastställes av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av

centrala studiestödsnämnden.

Studiehjälp för studier utom riket

22 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare

för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel kan be­

drivas vid svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för stu­

dier utom riket enligt bestämmelser som Kungl. M aj;t meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller

utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 13 §.

Särskilda bestämmelser

23 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­
den uppgift om sådan sjukperiod enligt 13 § som godkänts av kassan.

24 § Vid beräkning av studiehjälp för sådan del av läsår som över­

skjuter eller ej uppgår till hel månad, skall för vecka beräknas en fjär­

dedel av månadsbeloppet, avrundat till helt krontal vid öretal under 50
nedåt och vid annat öretal uppåt. Studiehjälp beräknas icke för dagar,

som ej utgör hel vecka.

25 § Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-
lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret

närmast före det för vilket studiehjälp skall utgå.

26 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift

äger motsvarande tillämpning på studerande som utan att vara gift lever
tillsammans med annan person, med vilken han tidigare varit gift eller

med vilken han gemensamt har eller har haft barn.

1050

¬

background image

27 § Vad i detta kapitel föreskrivs om föräldrar avser dels fader och

SFS 1974: 483

moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt 20 år,

3

4

senast haft vårdnaden om den studerande, dels fader eller moder som

stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare. I fråga om foster­

barn gäller vad som sägs om f öräldrar i stället fosterföräldrarna.

28 § Har make under sin vårdnad barn i tidigare gifte eller utom
äktenskap, skall vid prövning av fråga om barnets rätt till studiehjälp
andra makens inkomst och förmögenhet beaktas i stället för inkomst
och förmögenhet hos den av barnets föräldrar som är skild från vård­

naden,

29 § Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersätt­
ning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta ka­

pitel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som

Konungen fastställer.

Motsvarande gäller i fråga om studerande vars uppehälle helt eller

till väsentlig del bekostas av staten eller kommun.

30 § Utöver vad som följer av bestämmelserna ovan i detta kapitel

kan inackorderingstillägg utgå till sådan utlandssvensk studerande vid

grundskolan som tillhör någon av årskurserna 6�9 och som behöver
inackordering.

Detsamma gäller utlandssvensk studerande som deltager i motsva­

rande undervisning vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen
(1962: 319).

Närmare bestämmelser om inackorderingstillägg enligt första eller

andra stycket meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyn­

digande, av centrala studiestödsnämnden.

4 kap. Stud iemedel
Allmänna bestämmelser

1 § Studiemedel utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som Konungen bestämmer.

2 § Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och ut­

bildningslinjer som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studie­
medel vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock för visst

läsår eller del därav endast till studerande som fyller lägst 20 år under

det kalenderår då läsåret börjar.

3 § Studiemedel utgår till svensk stu derande samt till sådan annan stu­

derande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiemedel

endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här

vinna utbildning.

4 § Studerande som avses i 1 § har rätt till studiemedel såväl vid hel-

1051

¬

background image

SFS 1974:483

4 käp#

1052

tidsstudier som deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock studie­

medel endast om han bedriver studierna på minst halvtid och på grund

av förvärvsarbete, vård av egna barn eller andra särskilda skäl ej kan

bedriva studierna på heltid.

Studiemedel till s tuderande som avses i 1 § utgår i form av studiebi­

drag och återbetalningspliktiga studiemedel.

5 § Studerande som avses i 2 § har rätt till studiemedel såväl vid

heltidsstudier som deltidsstudier.

Studiemedel till studerande som avses i 2 § utgår i form av studie­

bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel. Studiebidrag utgår dock
endast vid heltidsundervisning som omfattar minst åtta veckor, om ej
annat följer av bestämmelse som meddelas av Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

Till studerande som avses i 2 § och som bedriver studier vid skolenhet

med statlig vuxenutbildning utgår dessutom resekostnadsersättning.

6 § Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit in­
skriven vid läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förord­

nande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans

lämplighet för studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om

det med hänsyn till de resultat som han uppnått måste anses sannolikt,
att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna be­
dömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur
som kan antagas ha inverkat på studieresultaten.

7 § Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit in­
skriven vid läroans talt eller utbildningslinje som omfattas av förordnan­
de enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående pröv­

ning av hans lämplighet för studierna.

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan som om­

fattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan

prövning som avses i första stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om

han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning

skall skälig hänsyn tagas tUl förhållanden av personlig natur som kan

antagas ha inverkat på studieresultaten.

8 § Studiemedel för studier vid läroanstalt eller utbildningslinje som

omfattas av förordnande enligt 1 § får ej utan särskilda skäl utgå för

mer än sammanlagt 16 te rminer.

9 § Studiemedel får ej utan särskilda skäl utgå för termin som infaller

efter det den studerande fyllt 45 år.

10 § Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­

rande bedriver studier.

Studiemedel utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk

enligt vad som anges i 28�36 §§.

¬

background image

m

Närmare bestämmelser om läsårs längd och dess fördelning på ter-

SFS 1974: 483

miner meddelas av Kungl. Majh eller, efter Kun gl. Maj;t s bemyn digan-

4 kap

de, av centrala studiestödsnämnden.

11 § Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som

centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger,
får ansökan prövas även om den inkommit för sent.

Studiemedel beviljas för högst två terminer i sänder.

Studiemedel till studerande som har rätt till både studiebidrag och

återbetalningspliktiga studiemedel

12 § I 13�25 §§ ges bestämmelser om studiemedel till studerande

som avses i 1 §. Bestämmelserna gäller även sådan studerande som avses

i 2 § och som enligt 5 § eller bestämmelse som avses i 5 § andra stycket

har rätt till studiebidrag.

13 § Studiemedel utgår till studerande som har rätt till studiemedel

under ett helt niomånaders läsår, om han är heltidsstuderande, med

140 procent av basbeloppet och, om han är deltidsstuderande, med

70 procent av basbeloppet.

Har studerande rätt till studiemedel under ett helt läsår som över­

skjuter eller ej uppgår till nio månader, utgår studiemedel med så stor

del av det enligt första stycket angivna beloppet som svarar mot för­

hållandet mellan läsårets längd och nio månader.

Vid �kning ell er minskning enligt andra stycket beaktas endast sådan

tidsperiod som omfattar minst 15 dagar. Sådan period skall anses mot­
svara en halv månad.

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning, om heltids-

eller deltidsstuderande har rätt till studiemedel under endast en del av

läsåret.

14 § Har heltids- eller deltidsstuderande vårdnaden om barn som ej

fyllt 16 år eller är han skyldig att till fullgörande av lagstadgad under­

hållsskyldighet utge underhållsbidrag till barn som ej fyllt 16 år, för-
höjes det belopp som den studerande har rätt till enligt 13 § med barn­
tillägg. Tillägget utgår för varje barn med 25 procent av basbeloppet

för ett läsår om nio månader. Vid bestämmande av bamtillägget äger

13 § andra, tredje och fjärde styckena motsvarande tillämpning.

�ven om båda föräldrarna enUgt första stycket har rätt till barn­

tillägg, utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern, eller, om
föräldrarna är ense därom, till modern. �r en av föräldrarna skyldig
att utge underhållsbidrag som avses i första stycket, utges dock till­
lägget alltid till denne. Om synnerliga skäl föreligger, får barntillägg

utgå till envar av föräldrarna.

Har studerande, som enligt första och andra styckena har rätt till

barntillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till

ett barn, tidigare på samma grund erhållit barntillägg för samma barn,
utgår dock det nya bamtillägget endast om han uppfyller något av föl­

jande två villkor, nämligen

¬

background image

SFS 1974: 483

4 kap.

1. att i fråga om det senast beviljade barntillägget ha fullgjort den

skyldighet som avses i 40 §,

2. att ha medgett att det nya barntillägget får betalas ut till den som

har vårdnaden om barnet.

15 § Det studiemedelsbelopp som enligt 1 3 och 14 §§ utgår för läsår

fördelas på terminer efter det antal hela perioder om en halv månad
som terminerna skall anses omfatta enligt bestämmelse som avses i 10 §
eller, i fråga om studerande som bedriver studier endast under del av
läsåret, efter det antal sådana hela perioder som den studerande bedri­

ver studier under te rminerna.

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår för en ter­

min enligt 13�15 §§ med två tredjedelar av den del av den studerandes

inkomst under terminen som överstiger nedan för skilda perioder an­

givna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela period er om en halv

månad för vilka studiemedel skall
utgå under terminen

högst 4

5

6
7

lägst 8

Del av basbeloppet

60 procent

55 procent
50 procent

45 procent
40 procent

1054

17 § Utöver vad som fö ljer av 16 § minskas beloppet enligt 13�15 §§

för heltidsstuderande som har rätt till studiemedel under en termin för

nio hela perioder om en halv månad med

1. en femtedel av den del av den studerandes förmögenhet som över­

stiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, en

femtedel av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som över­
stiger nio gånger basbeloppet.

Om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, minskas

beloppet enligt 13�15 §§ dessutom med 40 procent av den del av

makens inkomst under terminen som överstiger två gånger basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken,

äger första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den

mån detta följer av bestämmelse som meddelas av Kungl. Maj:t eller,
efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

18 § För heltidsstuderande som har rätt tUl studiemedel under en

termin för ett större eller mindre antal hela perioder om en halv månad
än nio minskas det belopp som utgår för terminen enligt 13�15 §§,
utöver vad som följer av 16 §, med så stor del av minskningen enligt

17 § som svarar mot förhållandet mellan antalet hela perioder om en

halv månad och talet nio.

19 § För deltidsstuderande som har rätt till studiemedel under en

termin för nio hela perioder om en halv månad minskas det belopp som

¬

background image

utgår för terminen enligt 13�15 §§ med dels två tredjedelar av den

SFS 1974: 483

del av den studerandes inkomst under terminen som överstiger 125 pro-

4

cent av basbeloppet, dels

1. en femtedel av den del av den studerandes förmögenhet som över­

stiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken,

en femtedel av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som

överstiger nio gånger basbeloppet.

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken,

minskas beloppet enligt 13�15 §§ dessutom med 40 procent av den
del av makens inkomst under terminen som överstiger 290 procent
av basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, äger

första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den mån

detta följer av bestämmelse som meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter

Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

20 § För deltidsstuderande som har rätt till studiemedel under en

termin för ett större eller mindre antal hela perioder om en halv månad

än nio minskas det belopp som utgår för terminen enligt 13�15 §§ med
så stor del av minskningen enligt 19 § som svarar mot förhållandet

mellan antalet hela perioder om en halv månad och talet nio.

21 § Som den studerandes inkomst för terminen enligt 16, 19 och

20 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta
under terminen eller, om studiemedel vid ett och samma tillfälle skall

beviljas för mer än en termin, den inkomst som han kan antagas kom­
ma att åtnjuta under terminema, delad med antalet terminer. Värdet
av naturaförmåner fastställes av Kungl. Majit. Studiestöd enligt denna-

lag, doktorandstipendium, statskommunalt bostadstillägg och allmänt

barnbidrag räknas icke som inkomst.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning vid be­

räkning av makes inkomst i fall som anges i 17�20 §§.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet

enligt förordningen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. Belopp
varmed den studerande uppburit återbetalningspliktiga studiemedel får

dock ej avräknas såsom skuld.

22 § Konungen kan förordna att den studerandes inkomst skall be­

aktas i annan utsträckning än som följer av 16, 19 och 20 §§.

23 § Vid b eräkning enligt 13�^20 §§ av studiemedel tillämpas det bas­
belopp som gäller för andra månaden före ingången av den termin för
vilken studiemedlen är avsedda eller, om medlen vid ett och samma

tillfälle skall beviljas för flera terminer, det basbelopp som gäller för
andra månaden före ingången av den första av dessa.

24 § I studiemedel till vilka den studerande har rätt enligt 10 och
12�23 §§ ingår studiebidrag med följande belopp, nämligen

1. för heltidsstuderande, om han är berättigad till studiemedel för en

hel period om en halv månad med minst en adertondel av 140 procent

1055

¬

background image

SFS 1974:483
4 kap.

av basbeloppet, 111 kronor eller, om han är berättigad till studiemedel

med lägre belopp, så stor del av 111 kronor som svarar mot förhållandet
mellan det belopp vartill han är berättigad och en adertondel av 140

procent av basbeloppet,

2. för deltidsstuderande, om han är berättigad till studiemedel för en

hel period om en halv månad med minst en adertondel av 70 procent
av basbeloppet, 56 kronor eller, om han är berättigad till studiemedel
med lägre belopp, så s tor del av 56 kronor som svarar mot förhållandet
mellan det belopp vartill han är berättigad och en a dertondel av 70 pro­
cent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i första han d studiebidrag.

25 § Studerande, som till följd av bestämmelserna i 16�21 §§ eller
bestämmelse som avses i 22 § ej är berättigad till studiemedel, kan dock
få sådana om synnerliga skäl föreligger.

Om synnerliga skäl föreligger, får studiemedel utgå med högre belopp

än som följer av 10 och 12�21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 §.

Studiemedel till studerande som ej har rätt till studiebidrag

26 § Till studerande som avses i 2 § och som ej har rätt till studie­
bidrag enligt 5 § eller bestämmelse som avses i 5 § andra stycket utgår
återbetalningspliktiga studiemedel efter grunder som fastställes av Ko­
nungen eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiestöds­

nämnden.

Resekostnadsersättning

27 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår

resekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter grunder

som fastställes av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av

centrala studiestödsnämnden.

1056

Studiemedel under sjukdom

28 § I 29�35 §§ ges bestämmelser om studiemedel för tid under vil­

ken den studerande på grund av sjukdo m är helt oförmögen att bedriva

sina studier.

I nämnda paragrafer förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom

oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av en termin under vilken den studerande bedriver

studier och den del av terminen under vilken han skulle ha bedrivit
studier om han ej blivit sjuk.

29 § Studiemedel enligt 12�^26 §§ utgår för sjukperiod som infaller

under den del av en termin som utgör den studerandes studietid, förut­

satt att

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under ter­

minen,

2. den studerande under någon del av terminen bedriver sina studier.

¬

background image

För den första termin under vilken en studerande bedriver studier

SFS 1974: 483

som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel

4 kap

endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande bedrivit
studierna under minst en månad.

Med stöd av första stycket har studerande rätt till studiemedel för

större del av två på varandra följande terminer än sex månader endast

om särskilda skäl föreligger.

30 § Studiemedel enligt 12�26 §§ utgår även för sådan sjukperiod
som omfattar hela den studerandes studietid under en termin. Detta
gäller dock endast om terminen infaller närmast efter sådan termin

under vilken den studerande bedrivit studier för vilka studiehjälp eller

studiemedel utgått eller kunnat utgå.

31 § För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår stu­

diemedel endast om den studerande ingett ansökan om sådana medel

dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas
studiemedel även för sådan sjukperiod.

32 § Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod
eller del därav som godkänts av den allmänna försäkringskassa, hos

vilken den studerande är inskriven.

33 § Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva
sina studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan,

om han beviljas studiemedel för terminen eller om han ansökt eller avser
att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de närmare bestämmelser
som meddelas av riksförsäkringsverket.

34 § Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund

av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan
godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller

efter det anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller
annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan
anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod

eller del därav, om den studerande

1. uppsåtligen åsamkat sig sjukdomen eller gjort sig skyldig till grov

oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl före­

ligger,

2. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka

sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

3. vägrar att taga emot besök av person som fått i uppdrag av kassan

att verkställa sjukkontroll,

4. under sjukperiod ändrar vistelseort utan att underrätta kassan eller

reser till utlandet utan medgivande av kassan,

5. ådragit sig sjukdomen vid förövande av handling för vilken ansvar

genom lagakraftägande dom ådömts honom,

67�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 483

4 Itap.

6. vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller underlåter

att följa läkares föreskrift,

7. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledan­

de uppgift angående förhållande som är av betydelse f�r tillämpningen
av bestämmelserna om studiemedel fö r sjukperiod.

35 § Har studerande som beviljats studiemedel på grund av sjukdom

varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller

föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan, en­
ligt de närmare bestämmelser som riksförsäkringsverket meddelar, un­

dersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är ägnad att förkorta

sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis återställa studief�r-

mågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första

stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse

att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgär­
den, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som
infaller sedan den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I un­

derrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

Studiemedel för studier utom riket

36 § Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare

för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel kan be­

drivas vid svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiemedel enligt detta kapitel beviljas för

studier utom riket enligt bestämmelser som Kungl. M aj:t meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller
utbildningslinje som om fattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap. 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 28 §.

1058

Särskilda bestämmelser

37 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­

den uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.

38 § Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-

lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret

närmast före det för vilket studiemedel skall utgå.

39 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift,

med undantag av 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket, äger mot­

svarande tillämpning på den som utan att vara gift lever tillsammans

med annan person, med vilken han tidigare varit gift eller med vilken

han gemensamt har eller har haft barn.

40 § Studerande till vilken bamtillägg utgått för ett barn enligt 14 §
första och andra styckena på grund av att han är skyldig att utge un­
derhållsbidrag till barnet skall överlämna det belopp som han erhåller

¬

background image

'Biif.

iSd,

i bamtillägg till den som har vårdnaden om barnet eller medge att be­
loppet betalas ut till vårdnadshavaren.

Vid tillämpning av första stycket anses utgående studiemedel i första

hand utgöra barntillägg.

41 § Studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel enligt detta
kapitel samt bamtillägg vid tillämpning av 40 § avrundas till helt kron­
tal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.

42 § För den som under en termin ej är berättigad till mer än fem
procent av basbeloppet i studiebidrag och återbetalningspliktiga studie­
medel bortfaller rätten till sådant studiestöd.

43 § Rätt till studiemedel är förverkad, om medlen icke lyfts före ut­

gången av den termin för vilken de beviljats eller om den studerande

avlider innan han lyft medlen.

Om särskilda skäl föreligger, får studiemedel lyftas efter utgången

av den termin för vilken de beviljats.

SFS 1974:483

4 och 5 kap.

5 kap. �&terbetalning av stu diemedel

Huvudsakliga grunder

1 § Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel skall åter­

betala dessa genom årliga avgifter.

2 § �&terbetalningen skall börja under det tredje året efter det för

vilket den återbetalningsskyldige senast uppbu rit studiemedel.

Det år då återbetalningen skall börja benämnes första avgiftsåret.

3 § �&terbetalningen fördelas på åren fram till och med det år under
vilket den återbetalningsskyldige fyller 50 år eller, om denna tid om­
fattar mindre än 15 år, på 15 år. �&terbetalningen fördelas dock i vissa
fall på kortare tid. Bestämmelser härom finns i andra och tredje styc­

kena.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

det första avgiftsåret uppgår till lägst en tiondel av basbeloppet enligt

vad som framgår av följande grupper av bestämmelser, nämligen

1. 23 § andra stycket, jämfört med 16�19 §§, 38 § första stycket,

42 § första stycket och 58 och 59 §§.

2. 23 § tredje stycket, jämfört med 16�21 och 24 §§, 38 § första

stycket, 42 § första stycket och 58 och 59 §§.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än åren fram till och med

det under vilket den återbetalningsskyldige fyller 65 år.

4 § �&terbetalningstiden enligt 3 § förlänges, om

1. med stöd av 44�47 §§ föreskrivits att slutlig avgift ej skall utgå

eller skall nedsättas till lägre belopp än som avses i 42 § första stycket,

1059

¬

background image

SFS 1974: 483

5 kap.

2. den återbetalningsskyldige för visst år ej erlägger avgift eller del

av avgift och debiteringen av avgiften på grund därav förfaller helt

eller delvis enligt 66 §.

Förlängningen omfattar det antal år som fordras för debitering av

ny avgift i stället för den avgift eller del av avgift som avses i första

stycket.

Avgift som enligt andra stycket skulle belöpa på år efter det under

vilket den återbetalningsskyldige fyller 65 år skall dock ej utgå.

5 § �&terbetalningstiden enligt 3 § förkortas, om under denna tid den
återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst belopp eller om beslut

angående befrielse enligt 60 § eller återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats
i fråga om visst belopp som omfattas av hans återbetalningsskyldighet.

Förkortningen avser det antal år i slutet av återbetalningstiden som

skulle ha fordrats för debitering av motsvarande avgifter.

1060

6 § Har den återbetalningsskyldige uppburit återbetalningspliktiga
studiemedel (nya studiemedel) under år som omfattas av återbetalnings­
tiden för de studiemedel som han tidigare uppburit (äldre studiemedel),
fastställes gemensam återbetalningstid för de äldre och de nya studie­

medlen.

7 § �&terbetalning i fall som avses i 6 § börjar under året närmast

efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit de nya stu­

diemedlen.

8 § �&terbetalning i fall som avses i 6 § fördelas på åren fram till och

med det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller 50 år eller,

om denna tid omfattar mindre än 15 år, på 15 år. �&terbetalningen för­
delas dock i vissa fall på kortare tid. Bestämmelser härom finns i
andra�fjärde styckena och i 9 §.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

året närmast efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit

de nya studiemedlen uppgår till lägst en tiondel av basbeloppet.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

året närmast efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit

de nya studiemedlen uppgår till lägst det belopp som skulle ha utgått

för samma år, om den återbetalningsskyldige ej uppburit de nya studie­

medlen, enligt vad som framgår av följande grupper av bestämmelser,
nämligen

1. 26 § första stycket, jämfört med 16�21 §§, 38 § första stycket,

42 § första stycket och 58 och 59 §§,

2. 26 § andra och tredje styckena, jämförda med 16�21 och 29 §§,

38 § första stycket, 42 § första stycket och 58 och 59 §§,

3. 27 §, jämförd med 16�21 och 29 §§, 38 § första stycket, 42 §

första stycket och 58 och 59 §§.

Har återbetalningstiden för de äldre studiemedel som avses i 6 § för­

längts enligt 4 § första stycket, får den gemensamma återbetalnings­

tiden enligt 6 § ej understiga det antal år som skulle hå gällt, om de

nya studiemedlen ej utg ått.

¬

background image

9 § �&terbetalningstiden i fall som avses i 6 § får ej fördelas på fler

år än åren fram till och med det under vilket den återbetalningsskyldige
fyller 65 år.

10 § Den gemensamma återbetalningstiden enligt 6 § kan förlängas

och förkortas. Härvid äger 4 och 5 §§ motsvarande tillämpning.

11 § Avlider den återbetalningsskyldige, bortfaller återbetalningsskyl­

digheten. Dödsboet efter den avlidne skall dock erlägga ej erlagd avgift
för år före det under vilket dödsfallet inträffat. Om synnerliga skäl

föreligger, får centrala studiestödsnämnden befria dödsboet från skyl­

dighet att erlägga sådan avgift.

12 § Aterbetalningsskyldigheten för år som infaller under återbetal-

ningsiiden bestämmes på grundval av regleringstal, återbetalningsbe­

lopp. årsbelopp, avgiftsunderlag och avgiftsgräns.

13 § Till fullgörande av återbetalningsskyldigheten skall den återbe­

talningsskyldige erlägga preliminär avgift och kvarstående avgift.

I vissa fall skall den återbetalningsskyldige erlägga tilläggsavgift, på­

minnelseavgift och extra avgift.

14 § I detta kapitel förstås med

avgiftsår, år som omfattas av återbetalningstiden enligt 2�11 §§

eller bestämmelse som avses där,

basbelopp, det basbelopp som gäller vid ingången av avgiftsåret.

Bestämmande av återbetalningsskyldighet

Regleringstal

15 § Centrala studiestödsnämnden fastställer i slutet av varje år ett

regleringstal för året.

Regleringstalet för ett år skall utgöra det lägsta av följande två tal,

nämligen

1. det tal som erhålles om konsumentprisindex för november månad

delas med konsumentprisindex för november månad närmast föregå­

ende år,

2. det garantital som Kungl. Maj:t särskilt fastställer.
Regleringstalet anges med fyra decimaler. Den fjärde decimalen

höjes till närmast högre tal, om den femte decimalen är fem eller högre.

SFS 1974: 483

5 kap.

�&terbetalningsbelopp under år före det första avgiftsåret

16 § Aterbetalningsbeloppet utgör vid utgången av det år, under vil­

ket den återbetalningsskyldige första gången uppburit återbetalnings­
pliktiga studiemedel, produkten av det uppburna beloppet och ett jäm­

kat regleringstal.

Har den återbetalningsskyldige under året uppburit återbetalnings­

pliktiga studiemedel vid flera tillfällen, skall varje sådant belopp multi­

pliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet utgöra
summan av de belopp som därvid erhålles.

1061

¬

background image

SFS 1974:483
5 kap.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst

belopp eller har beslut angående befrielse enligt 60 § eller återkrav

enligt 6 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av
hans återbetalningsskyldighet, minskas dock återbetalningsbeloppet en­
ligt första eller andra stycket med produkten av sådant belopp och ett

jämkat regleringstal. Beröres flera belopp skall varje sådant belopp

multipliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet
enligt första eller andra stycket minskas med summan av de belopp

som därvid erhålles.

17 § Med jämkat regleringstal i 1 6 § första och andra styckena avses

det tal som erhålles vid beräkning enligt följande formel, nämligen

1 +

a(r-J)

360 '

1062

där a motsvarar det antal dagar som återstod av året när den återbe­

talningsskyldige uppbar återbetalningspliktiga studiemedel och r regle­
ringstalet för året. Månad skall anses motsvara 30 dagar.

18 § Med jämkat regleringstal i 16 § tredje stycket avses det tal som

erhålles vid beräkning enligt följande formel, nämligen

j + tlLnJl

360 '

där a motsvarar det antal dagar som återstod av året när den återbe­
talningsskyldige gjorde den frivilliga återbetalningen eller när beslutet

om befrielse enligt 60 § meddelades eller när den återbetalningsskyldige

upptar de medel i fråga om vilka beslutet om återkrav enligt 6 kap.
2 § meddelades samt r regleringstalet för året. Månad skall.anses mot­

svara 30 dagar.

19 § Aterbetalningsbeloppet utgör vid utgången av sådant år, vilket

infaller efter det år som avses i 16 § men före första avgiftsåret, sum­

man av följande två belopp, nämligen

1. produkten av regleringstalet för året och återbetalningsbeloppet

vid utgången av närmast föregående år,

2. produkten av ett jämkat regleringstal o ch de återbetalningspliktiga

studiemedel som den återbetalningsskyldige up pburit under året.

Har under året beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats i fråga

om visst belopp, minskas återbetalningsbeloppet enligt första stycket

med det belopp som erhålles vid följande beräkning. Det belopp som

återkrävs multipliceras med det jämkade regleringstal som beräknades
i slutet av det år, för vilket de studiemedel uppburits som omfattas av
återkravet. Det belopp som därvid erhålles multipliceras i sin tur med
det regleringstal som fastställts under närmast följande år. Motsvaran­
de sker därefter för varje följande år till och med det år under vilket

beslutet om återkrav meddelats. Avser återkravsbeloppet studiemedel

som uppburits under mer än ett år, skall detta fördelas på respektive

år, varefter varje fördelat belopp skall berälcnas på nyss angivet sätt.
Aterbetalningsbeloppet enligt första stycket skall då minskas med sum­
man av de belopp som därvid erhålles.

¬

background image

Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena samt 17 och
18 §§ motsvarande tillämpning.

SFS 1974: 483

5 kap.

�&terbetalningsbelopp under avgiftsår

20 § �terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av avgiftsår summan
av följande två tal, nämligen
1. produkten av

a) återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast föregående år,

minskat med dels summan av de preliminära och kvarstående avgifter

som under året debiterats den återbetalningsskyldige, dels belopp som
den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt jämte sådan
förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut om

befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vilket

beslut om å terkrav enligt 6 ka p. 2 § meddelats under året, och

b) regleringstalet för året,

2. produkten av

a) de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyl­

dige uppburit under året och

b) ett jämkat regleringstal.

Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§
samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning.

21 § Har under visst år beslut om debitering av avgift helt eller delvis

förfallit enligt 66 § på grund av att den återbetalningsskyldige ej erlagt
det debiterade beloppet eller del därav, ökas återbetalningsbeloppet en­
ligt 20 § första stycket. 1. a) med det belopp som erhålles vid f öljande

beräkning. Det belopp som ej betalats multipliceras med det reglerings­
tal som fastställts i slutet av det år, för vilket avgiften debiterats den

återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles multipliceras
sedan i sin tur med det regleringstal som fastställts under närmast föl­

jande år. Motsvarande sker därefter för varje följande år till och med

året närmast före det under vilket beslutet om debitering av avgiften
förfallit.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på preliminär eller

kvarstående avgift som den återbetalningsskyldige under året återfått
enligt 74 § första eller andra stycket eller enligt 75 §.

�rsbelopp

22 § �rsbelopp beräknas för den återbetalningsskyldige för varje år
från och med det första avgiftsåret till och med det år som infaller
närmast efter det sista år vid vars utgång den återbetalningsskyldige

har ett återbetalningsbelopp enligt 20 o ch 21 §§.

23 § �rsbelopp beräknas för det första avgiftsåret till belopp mot­

svarande det tal som erhålles, om återbetalningsbeloppet vid närmast
föregående års utgång delas med ett tal motsvarande

1063

¬

background image

\

SFS 1974:483

5 kap.

1. för återbetalningsskyldig, som under det första avgiftsåret skall

fylla högst 36 år, antalet år från och med det första avgiftsåret till och
med det år under vilket den återbetalningsskyldige skall fylla 50 år,

2. för äldre återbetalningsskyldig, som under det första avgiftsåret

skall fylla högst 51 år, 15 år,

3. för annan äldre återbetalningsskyldig, a ntalet år från och med det

första avgiftsåret till och med det år under vilket han skall fylla 65 å r.

Understiger återbetalningsbeloppet vid utgången av året närmast före

det första avgiftsåret två tiondelar av basbeloppet, beräknas dock års-

beloppet för det första avgiftsåret till samma belopp som återbetal­

ningsbeloppet.

Uppgår årsbeloppet för det första avgiftsåret, beräknat enligt första

stycket, till lägre belopp än en tiondel av basbeloppet, bestämmes års-

beloppet för det första avgiftsåret i stället till en tiondel av basbeloppet.

24 § Arsbelopp för senare avgiftsår än det första beräknas för åter­
betalningsskyldig som ej under något avgiftsår uppburit återbetalnings­
pliktiga studiemedel till produkten av årsbeloppet för närmast före­

gående avgiftsår och det regleringstal som fastställts i slutet av detta av­
giftsår.

Arsbelopp enligt första stycket får ej beräknas till högre belopp än

som motsvarar återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­

gående år.

Har andra stycket tillämpats vid beräkning av årsbelopp och skall

årsbelopp senare ånyo beräknas för visst år på grund av samma åter­
betalningsskyldighet, skall detta årsbelopp beräknas till det årsbelopp

som skulle ha beräknats för året, om andra stycket ej tillämpats och
årsbelopp beräknats för varje år. Därvid får årsbeloppet dock aldrig
beräknas till högre belopp än återbetalningsbeloppet vid utgången av

närmast föregående år.

1064

25 § För återbetalningsskyldig som under visst avgiftsår (avgiftsår c)
uppburit återbetalningspliktiga studiemedel (nya studiemedel), beräknas
årsbeloppet för närmast följande år (avgiftsår d) till belopp motsvarande
det tal som erhålles, om återbetalningsbeloppet vid utgången av avgifts-

år c delas med ett tal motsvarande

1. för återbetalningsskyldig, som under avgiftsår d skall fylla högst

36 år, antalet år från och med avgiftsår d till och med det år under
vilket den återbetalningsskyldige skall fylla 50 år,

2. för äldre återbetalningsskyldig, som under avgiftsår d skall fylla

högst 51 år, 15 år,

3. för annan äldre återbetalningsskyldig, antalet år från och med av­

giftsår d till och med det år under vilket han skall fylla 65 år.

Om det för viss återbetalningsskyldig, som avses i första stycket 1

eller 2, m ed stöd av 44�47 §§ föreskrivits a tt slutlig avgift fö r avgiftsår

före avgiftsår d ej skall utgå eller skall nedsättas till lägre belopp än
som avses i 42 § första stycket, får dock hans årsbelopp för avgiftsår
d aldrig bestämmas till h ögre belopp än det belopp som fordras för att
antalet återbetalningsår skall vara minst detsamma som om den åter-

betalningsskyldige ej uppburit de nya studiemedlen. Därvid förutsattes

¬

background image

att avgift för varje återstående avgiftsår utgår med belopp som avses i

42 § första stycket.

Andra stycket äger motsvarande tillämpning om den återbetalnings­

skyldige för avgiftsår före avgiftsår d ej erlagt avgift eller del av avgift

och debiteringen av avgiften på grund därav förfallit helt eller delvis

enligt 66 §.

26 § Understiger återbetalningsbeloppet vid utgången av det avgiftsår
c, som avses i 25 §, två tiondelar av basbeloppet, beräknas dock års-

beloppet för avgiftsår d till samma belopp som återbetalningsbeloppet.

Uppgår årsbeloppet för det avgiftsår d, som avses i 25 §, beräknat

enligt 25 §, till lägre belopp än en tiondel av basbeloppet, bestämmes
årsbeloppet fö r avgiftsår d i stället till en tiondel av basbeloppet.

�&rsbeloppet för det avgiftsår d, som avses i 25 §, får dock bestäm­

mas till högst det belopp som fordras för att antalet återbetalningsår

skall vara minst detsamma som om den återbetalningsskyldige ej upp­

burit de nya studiemedlen.

27 § �&rsbeloppet för det avgiftsår d, som avses i 25 §, bestämmes,

utan hinder av 25 eller 26 §, alltid till lägst det belopp till vilket års­
beloppet för avgiftsår d skulle ha beräknats, om den återbetalnings­
skyldige ej uppburit de nya studiemedlen.

28 § Bestämmelserna i 25�27 §§ äger motsvarande tillämpning, om

återbetalningsskyldig under annat år än avgiftsår uppburit nya åter­
betalningspliktiga studiemedel och återbetalningsbelopp ånyo skall be­
räknas för tidigare återbetalningsskyldighet vid utgången av samma år.

29 § För återbetalningsskyldig som efter ingången av det första av­
giftsåret uppburit återbetalningspliktiga studiemedel beräknas årsbelop­

pet för senare avgiftsår än det avgiftsår d, som avses i 25 §, till pro­
dukten av årsbeloppet för närmast föregående avgiftsår och det regle­

ringstal som fastställts i slutet av detta avgiftsår.

�&rsbeloppet enligt första stycket får ej beräknas till högre belopp än

som motsvarar återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­

gående år.

Vid fastställande av årsbeloppet enligt denna paragraf äger bestäm­

melserna i 24 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

SFS 1974; 483

5 kap.

A vgiftsunderlag

30 § Avgiftsunderlaget utgör summan av den återbetalningsskyldiges

inkomst och den del av hans förmögenhet som överstiger sex basbelopp.

31 § �r den återbetalningsskyldige gift, inräknas i avgiftsunderlaget

dels hälften av den del av makens förmögenhet som överstiger sex bas­

belopp, dels följande del av makens inkomst, nämligen

1. om inkomsten uppgår till högst 20 000 kronor, 40 procent,

2. om inkomsten överstiger 20 000 kronor, 40 procent ökat med en

procentenhet för varje helt tusental kronor i inkomst över 20 000 kro­

nor, dock högst 65 procent.

1065

¬

background image

SFS 1974:483
5 kap.

\

'

32 § Har den återbetalningsskyldige vid årets ingång vårdnaden om

barn som är under tio år, minskas avgiftsunderlaget med ett basbelopp.

Minskning enligt första stycket får dock ej avse större belopp an den

del av avgiftsunderlaget som avser den återbetalningsskyldiges inkomst.

Kan på grund av vad som föreskrives i andra stycket gift återbetal­

ningsskyldig ej tillgodogöra sig hela den minskning som anges i första
stycket, skall återstående belopp dragas av från makens inkomst.

33 § Avgiftsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

kronor.

34 § Om ej annat följer av andra eller tredje stycket, förstås i 30�

32 §§ med inkomst den till st atlig inkomstskatt taxerade inkomsten för
avgiftsåret.

I den mån ogift återbetalningsskyldigs sammanlagda avdrag för

underskott på förvärvskälla vid taxeringen överstiger 4 000 kronor,

lägges det överskjutande beloppet till den återbetalningsskyldiges taxe­

rade inkomst.

�r den återbetalningsskyldige gift och överstiger makarnas samman­

lagda avdrag för underskott på förvärvskälla vid taxeringen 4 000 kro­
nor, lägges det överskjutande beloppet till den återbetalningsskyldiges

och hans makes taxerade inkomst. Beloppet fördelas därvid mellan

makarna i förhållande till storleken av det avdrag som vardera maken
tillgodoräknats vid taxeringen.

35 § Med fö rmögenhet förstås i 30 och 31 §§ skattepliktig förmögen­
het enligt förordningen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt vid

utgången av året närmast före avgiftsåret.

Avgiftsgräns

36 § Avgiftsgränsen är tre och ett halvt basbelopp.

Avgiftsgränsen avrundas nedåt till närmaste hela hundratal kronor.

Preliminär avgift

37 § Preliminär avgift utgår för varje avgiftsår, om ej annat följer av

beslut enligt 39, 40 eller 41 §.

38 § Preliminär avgift för ett avgiftsår utgår med det belopp till vilket

årsbeloppet för avgiftsåret beräknats.

Om undantag från första stycket finns bestämmelser i 39�41 §§.

39 § På ansökan av den återbetalningsskyldige kan medges att preli­

minär avgift för visst avgiftsår ej skall utgå eller att den skall nedsättas,

om bättre överensstämmelse mellan den preliminära och motsvarande
slutliga avgift, beräknad enligt 43�49 §§, därigenom kan antagas upp­

komma.

Ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till centrala studie­

stödsnämnden före utgången av avgiftsåret. Om synnerliga skäl förelig­

ger, får ansökan som kommit in senare upptagas till prövning.

1066

¬

background image

40 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga nedsatt på
grund av sjukdom eller annan jämförlig orsak och kan det antagas att
så kommer att vara fallet under längre tid, dock ej för hela återbetal­
ningstiden, kan på ansökan av den återbetalningsskyldige medges att pre­

liminär avgift för två eller flera avgiftsår ej skall utgå eller skall ned­

sättas. Sådant beslut får avse högst tio avgiftsår i sänder.

41 § Sådan preliminär avgift för annat avgiftsår än det sista som ej
uppgår till 100 kronor skall ej utgå som preliminär avgift för avgifts­
året.

SFS 1974:483

5 kap.

Slutlig avgift och kvarstående avgift

42 § Slutlig avgift för ett avgiftsår utgår utan särskild prövning med
det belopp till vilket årsbeloppet för avgiftsåret beräknats.

Om undantag från första stycket finns bestämmelser i 43-^�49 §§.

43 § Fråga om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt f�r viss
återbetalningsskyldig, om medgivande enligt 39 § lämnats eller om den
återbetalningsskyldige begär sådan prövning. För prövningen galler
44�49 §§.

Ansökan om prövning enligt första stycket skall ha kommit in till

centrala studiestödsnämnden före utgången av januari månad andra året
efter avgiftsåret.

44 § Slutlig avgift utgår ej för avgiftsår under vilket den återbetal­
ningsskyldiges avgiftsunderlag ej överstiger avgiftsgränsen.

Om ej särskilda skäl föranleder annat, skall den återbetalningsskyl­

diges avgiftsunderlag anses överstiga avgiftsgränsen för avgiftsår under

vilket han icke varit bosatt i riket.

45 § För återbetalningsskyldig som hela avgiftsåret varit bosatt i riket

utgår slutlig avgift med högst en femtedel av den del av avgiftsunder­

laget som överstiger avgiftsgränsen.

46 § Om synnerliga skäl föreligger, kan slutlig avgift för ett avgiftsår

nedsättas till lägre belopp än som följer av 42 § första stycket eller 45 §.

47 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga nedsatt på
grund av sjukdom eller annan jämförlig orsak och kan det antagas att
så kommer att vara fallet under längre tid, dock ej för hela återbetal­

ningstiden, kan medges att slutlig avgift för två eller flera avgiftsår ej

skall utgå eller skall nedsättas. Sådant beslut får avse högst tio avgiftsår

i sänder.

48 § Vid prövning enligt 43 § avrundas slutlig avgift till samma be­
lopp som motsvarande preliminära avgift, om den slutliga avgiften över­
stiger eller understiger den preliminära avgiften med mindre än 100

kronor.

49 § Vid prövning enligt 43 § får slutlig avgift för ett avgiftsår icke

1067

¬

background image

\

SFS 1974:483

5 kap.

bestämmas till högre belopp än att summan av denna slutliga avgift

och följande två poster uppgår till högst samma belopp som summan av

återbetalningsbeloppet vid utgången av avgiftsåret och den preliminära
avgift som har debiterats den återbetalningsskyldige för avgiftsåret.

1. den preliminära avgift som debiterats den återbetalningsskyldige

för närmast följande avgiftsår,

2. summan av dels belopp som den återbetalningsskyldige återbetalt

frivilligt under närmast följande avgiftsår jämte förhöjning som avses i
57

dels belopp i fråga om vilket beslut om befrielse enligt 60 § med­

delats under samma avgiftsår, dels belopp i fråga om vilket beslut om

återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats under samma avgiftsår.

Har den återbetalningsskyldige enligt 74 § första eller andra stycket

eller enligt 75 § återfått belopp som han erlagt i p reliminär eller kvarstå­
ende avgift och har detta belopp ej tidigare beaktats vid beräkning av
återbetalningsbeloppet vid utgången av avgiftsåret, skall detta återbetal­

ningsbelopp ökas med beaktande av det återburna beloppet. Motsvaran­

de gäller i f råga om avgift eller del av avgift i fråga om vilken beslut om
debitering förfallit enligt 66 §.

Det belopp i fråga om vilket beslut meddelats om återkrav och som

avses i första stycket 2 skall beräknas med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna i 19 § andra stycket. Vid ökning som avses i a ndra styc­
ket äger 21 § motsvarande tillämpning.

50 § Fastställes vid prövning enligt 43 § den slutliga avgiften till högre

belopp än motsvarande preliminära avgift, skall den återbetalningsskyl­

dige erlägga det överskjutande beloppet såsom kvarstående avgift.

51 § För kvarstående avgift utgår en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften be­

räknas efter nio öre för varje hel krona, dock minst tio kronor. Till-

läggsavgiften avrundas till närmast högre hela krontal. I fråga om till-
läggsavgift äger 61 § andra stycket, 62 § andra stycket samt 63, 65 och

66 §§ motsvarande tillämpning.

Särskilda bestämmelser om avgift för återbetcilningsskyldig som är bosatt
utom riket

52 § Erlägger återbetalningsskyldig som är bosatt utom riket ej avgift

inom föreskriven tid, får bestämmas att han genast skall fullgöra hela

sin återbetalningsskyldighet genom att utge det belopp som han haft att

erlägga, om han genom frivillig återbetalning skolat bringa återbetal­
ningsskyldigheten att omedelbart upphöra.

1068

Frivillig återbetalning

53 § �terbetalningsskyldig har rätt att frivilligt återbetala större be­

lopp än som debiterats honom.

�&terbetalning enligt första stycket kan avse

1. hela den återbetalningsskyldighet som den återbetalningsskyldige

har utöver vad som debiterats honom enligt beslut, som ej förfallit enligt

66 §,

2. del av den återbetalningsskyldighet som den ålerbetalningsskyldige

¬

background image

har utöver vad som debiterats honom enligt beslut, som ej förfallit en­
ligt 66 §.

54 § Vill återbetalningsskyldig fullgöra återbetalning enligt 53 § andra

stycket 1, skall detta anses ske på den dag som centrala studiestödsnämn­

den bestämmer.

55 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket 1 före första avgiftsåret

skall avse summan av följande två belopp, nämligen

1. produkten av återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­

gående år och ett jämkat regleringstal,

2. produkten av de återbetalningspliktiga studiemedel som den åter­

betalningsskyldige uppburit under året och ett jämkat regleringstal.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst be­

lopp eller har besluten angående befrielse enligt 60 § eller återkrav enligt

6 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av hans åter­
betalningsskyldighet, minskas dock summan enligt första stycket med

produkten av sådant belopp och ett jämkat regleringstal.

Vid fastställande av det belopp som skall erläggas enligt denna para­

graf äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§
samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning. Därvid skall dock det

regleringstal gälla som fastställts i sl utet av närmast föregående år.

SFS 1974:483

5 kap.

56 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket 1 under ett avgiftsår skall

avse återbetalningsbeloppet vid närmast föregående års utgång

1. minskat med dels belopp som debiterats den återbetalningsskyldige

till betalning av preliminära och kvarstående avgifter under året, dels
belopp som den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt

jämte förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut

om befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vil­

ket beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats under året,

2. ökat med dels avgift eller del av avgift som den återbetalnings­

skyldige erlagt under tidigare avgiftsår och som han under året återfått

enligt 74 § första eller andra stycket eller enligt 75 §, dels avgift eller
del av avgift i fråga om vilken beslut om debitering under året förfallit
enligt 66 §,

3. ökat med produkten av det belopp varmed återbetalningspliktiga

studiemedel utgått under året och ett jämkat regleringstal.

Från beloppet enligt första stycket avdrages det belopp som mot­

svarar förhöjning enligt 57 §.

Vid beräkning enligt första stycket äger följande bestämmelser mot­

svarande tillämpning, nämligen i fr åga om

1. första stycket 1, bestämmelserna i 19 § andra stycket,
2. första stycket 2, bestämmelserna i 21 § och 49 § andra stycket,

3. första stycket 3, bestämmelserna i 16 § andra stycket, 17 § och

55 § sista stycket.

57 § Frivillig återbetalning under avgiftsår tillgodoräknas den åter­

betalningsskyldige på samma sätt som slutlig avgift för året. Betalningen

1069

¬

background image

SFS 1974:483

5 kap.

förhöjes med en tiondels procent för varje helt är som vid inbetalnings­

tillfället återstår till utgången av det år, under vilket den återbetalnings-

skyldige fyller 65 år. Förhöjning får dock ej ske med högre belopp än

som motsvarar tre och en halv procent.

Har beslut om att debitera den återbetainingsskyldige preliminär av­

gift eller kvarstående avgift helt eller delvis förfallit enligt 66 § på
grund av att den återbetalningsskyldige ej erlagt det debiterade beloppet
eller del därav, avräknas dock frivillig betalning i första hand på det
obetalda beloppet, sedan detta omräknats enligt tredje stycket. Vid
denna avräkning tillgodoräknas ej någon förhöjning enligt första stycket.

Det obetalda beloppet multipliceras med det regleringstal som fast­

ställts i slutet av det avgiftsår för vilket det obetalda beloppet påförts
den återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erhålies multipli­
ceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under närmast föl­

jande avgiftsår. Motsvarande sker för varje påföljande avgiftsår till och

med avgiftsåret närmast före det under vilket den frivilliga återbetal­
ningen sker.

Upphörande av återhetalningxskyldighel

58 § �terbetalningsskyldigheten upphör vid utgången av år före det

första avgiftsåret, om något återbetalningsbelopp enligt 16 eller 19 §
då ej kvarstår.

�terbetalningsskyldigheten upphör vid utgången av annat år under

villkor att

1. något återbetalningsbelopp enligt 20 och 21 §§ då ej kvarstår,
2. den återbetainingsskyldige då erlagt full betalning för alla prelimi­

nära och kvarstående avgifter, som debiterats honom i fråga om vilka

beslut om debitering ej förfallit helt eller delvis enligt 66 §.

59 § Den återbetalningsskyldige är icke i något fall skyldig att erläg­
ga preliminär eller kvarstående avgift för år efter det under vilket han

fyllt 65 år.

1 fråga om verkan av att den återbetalningsskyldige avlider gäller

11 §⬢

60 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga på grund av
sjukdom eller annan jämförlig orsak varaktigt nedsatt, får han befrias

från kvarstående återbetalningsskyldighet.

Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för vuxenut­

bildning kan i vissa fall befrias från del av återbetalningsskyldigheten

enligt de närmare bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj:t eller,

efter Kungl. Majrts bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

1070

Dehhering

61 § Varje avgiftsår debiteras återbetalningsskyldig preliminär avgift

med belopp som följer av 38 första stycket, om ej annat följer av be­

slut enligt 40 §. Debiteringen förfaller i den män beslut fattas om att

preliminär avgift ej .skall utgå eller skall nedsättas enligt 39�41 §§.

Beslut om slutlig avgift f�r ett avgiftsår enligt 43 § skall fattas snarast

möjligt efter det taxering för avgiftsåret verkställts i f örsta instans. Ned-

¬

background image

sättes den återbetalningsskyldiges till statlig inkomstskatt taxerade in­

komst l'ör avgiftsåret, skall beslutet om slutlig avgift omprövas, om den
återbetalningsskyldige begär det. Ansökan om prövning skall ha kom­

mit in till centrala studiestödsnämnden inom två månader efter det den
återbetalningsskyldige fått del av beslutet om nedsättning. �r den åter­

betalningsskyldige gift gäller motsvarande, om makens till statlig in­
komstskatt taxerade inkomst nedsättes.

SFS 1974:483

5 kap.

Uppbörd

62 § Preliminär avgift skall erläggas under avgiftsåret om avgiften

1. överstiger 200 kronor med en tredjedel senast den 6 juni, en tredje­

del senast den 6 september och en tredjedel senast den 6 december,

2. överstiger 100 men icke 200 kronor med hälften senast den 6 juni

och hälften senast den 6 september,

3. uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast den 6 juni.
Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret.

med hälften senast den 6 februari och hälften senast den 6 april.

Skall preliminär eller kvarstående avgift enligt första eller andra styc­

ket fördelas på två eller tre betalningstillfällen, avrundas det belopp som

skall erläggas vid annat tillfälle än det sista uppåt till helt krontal. �res-

belopp varmed avrundning skett, skall avräknas vid det "sista be talnings-
tillfället.

63 fl För återbetalningsskyldig talan mot taxering till statlig inkomst­
skatt och framstår det som obilligt att han erlägger kvarstående avgift
som bestämts på grundval av den icke lagakraftvunna taxeringen, får

han efter ansökan beviljas anstånd helt eller delvis med erläggande av
avgiften. Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden. Anstån­

det får avse högst det belopp som betingas av den återbetalningsskyldi­

ges yrkande i f råga om taxeringen.

Anståndet skall gälla till dess två månader förflutit från dagen för

beslut i an ledning av den återbetalningsskyldiges talan mot taxeringen.

�r den återbetalningsskyldige gift, äger första och andra styckena

motsvarande tillämpning, om maken för talan mot taxering.

64 § Om preliminär avgift, kvarstående avgift eller del av sådan av­
gift ej erlägges inom föreskriven tid, skall påminnelse därom sändas till

den återbetalningsskyldige. För påminnelse utgår påminnelseavgift med

belopp som Kungl. Maj:t bestämmer.

65 fl Preliminär avgift, kvarstående avgift och belopp som den åter­

betalningsskyldige frivilligt återbetalar skall erläggas till myndighet eller
penninginrättning enligt de närmare bestämmelser som Kungl. Maj:t

meddelar.

66 fl Beslut om debitering av preliminär avgift eller kvarstående avgift

förfaller, i den mån avgiften ej erlagts före utgången av september må­

nad andra året efter avgiftsåret.

Första stycket gäller icke preliminär avgift eller kvarstående avgift

för avgiftsår efter det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller

1071

¬

background image

\

SFS 1974:483

5 kap.

1072

63 år eller för de två sista avgiftsåren före det år under vilket han av­

lidit.

Centrala sludiesiödsnämnden får för särskilt fall förordna att beslut

om debitering av preliminär avgift eller kvarstående avgift skall gälla

även efter den tidpunkt som avses i fö rsta stycket.

67 S Har beslut om debitering av preliminär eller kvarstående avgift
förfallit helt eller delvis enligt 66 § på grund av att avgiften eller del

därav ej erlagts, skall extra avgift enligt 68�72 §§ erläggas av den åter­

betalningsskyldige, om han lever efter utgången av det år när han fyller

65 år, och av dödsboet efter den återbetalningsskyldige, om denne av­

lidit senast det år när han fyller 65 år.

68 § Extra avgift enligt 67 § utgår, om den återbetalningsskyldige
alltjämt har ett återbetalningsbelopp enligt 20 och 21 §§ vid utgången

av det år, när han fyller 65 år eller, i fråga om återbetalningsskyldig
som avlidit senast under det år när han fyller 65 år, före det år under

vilket dödsfallet inträffat.

69 § Extra avgift beräknas på följande sätt. Det obetalda belopp i fr å­
ga om vilket beslut om debitering förfallit enligt 66 § multipliceras först

med det regleringstal som fastställts i slutet av det avgiftsår för vilket
beloppet debiterats den återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid

erhålles multipliceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under

närmast följande avgiftsår. Motsvarande sker för varje följande avgiftsår
till och med året närmast före det under vilket den återbetalningsskyldi­

ge fyller 65 år eller, i fråga om återbetalningsskyldig som avlidit före det
år när han skulle ha fyllt 65 år, avgiftsåret två år före det under vilket

han avlidit.

Vid multiplikation enligt första stycket för visst avgiftsår medräknas

ej sådant belopp som på grund av frivillig återbetalning under tidigare
avgiftsår avräknats enligt 57 § andra och tredje styckena.

Extra avgift får icke i något fall överstiga återbetalningsbeloppet vid

närmast föregående års utgång.

70 § Extra avgift skall erläggas på tid som centrala studiestödsnämn­
den bestämmer.

71 § 1 fråga om extra avgift äger 64 och 65 §§ motsvarande tillämp­
ning.

72 § Om synnerliga skäl föreligger, får den som är skyldig att er­

lägga extra avgift efter ansökan helt eller delvis befrias från skyldig­
heten att utge avgiften. Ansökan skall ges in till centrala studiestöds­
nämnden.

73 § Avgiftsbelopp som ej erlagts inom föreskriven tid får uttagas
genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

�&terbäring av avgift

74 § överstiger det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt så­

som preliminär avgift motsvarande slutlig avgift, är den återbetalnings-

¬

background image

skyldige berättigad att efter ansökan återfå det �verskjutande beloppet.

Ansökan om återbäring skall ha kommit in till centrala studiestöds­
nämnden inom två månader efter det den återbetalningsskyldige fått
underrättelse om beslutet angående den slutliga avgiften.

Nedsättes preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggs­

avgift eller påminnelseavgift som den återbetalningsskyldige erlagt, skall

han utan ansökan återfå vad han erlagt för mycket, om ej annat följer

av 75 §. Detsamma gäller om sådan avgift ej skall utgå.

Belopp som den återbetalningsskyldige erlagt som preliminär avgift

för det år under vilket han avlidit skall utan ansökan återbäras till döds­
boet.

75 § Beslut om nedsättning av preliminär avgift enligt 39 eller 40 §

föranleder ej att redan erlagt belopp skall återbäras. Detsamma gäller

vid beslut enligt 39 eller 40 § om att preliminär avgift ej skall utgå.

Om synnerliga skäl föreligger, är dock den återbetalningsskyldige

efter ansökan berättigad att återfå för mycket erlagd preliminär avgift.
Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden.

76 § Häftar den, som är berättigad att återfå avgift enligt 74 eller

75 §, för preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsav­
gift eller påminnelseavgift som förfallit till betalning, har han rätt att

utfå endast vad som överstiger det obetalda beloppet.

Särskilda bestämmelser

77 § I 78�80 §§ ges särskilda bestämmelser om återbetalningsskyl­

digheten för den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för

sjukperiod enligt 3 kap. 13�19 §§ eller 4 kap. 28�35 §§.

78 § Aterbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sådan del av
en sjukperiod som infaller efter en karenstid om 14 dagar medräknas

ej vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel om återbetalnings­

belopp eller frivillig återbetalning, om ej annat följer av 79 §.

Som karenstid enligt första stycket räknas endast sådan tid som in­

faller under sådan studietid som avses i 3 kap. 13 § eller 4 kap. 28 §.
Vid beräkning av karenstid skall flera sjukperioder räknas som en sjuk­
period, om den senare börjar inom 20 dagar efter föregående periods

slut.

SFS 1974:483

5 kap.

79 § Har studerande för sådan dag under en sjukperiod som infaller
efter karenstiden enligt 78 § första stycket uppburit sjukpenning enligt

lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller enligt lagen (1954: 243)
om yrkesskadeförsäkring och överstiger denna sjukpenning 25 kronor,
skall vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel om återbetalnings­

belopp eller frivillig återbetalning medräknas endast den del av de åter­

betalningspliktiga studiemedlen för samma dag som motsvarar det be­
lopp varmed sjukpenningen överstiger 25 kronor. Vad som sagts nu

gäller också om den studerande med anledning av sin sjukdom får ersätt­

ning enligt annan författning eller på grund av Kungl. Maj:ts förord­
nande eller enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring.

68�SFS 1974

1073

¬

background image

SFS 1974:483

5 kap.

80 § Får centrala studiestödsnämnden kännedom om att en stude­

rande under visst år haft en sjukperiod om minst 15 dagar efter det
nämnden beräknat storleken av den studerandes återbetalningsbelopp

vid utgången av året, sker erforderlig omräkning av återbetalningsbe­
loppet först i samband med att storleken av den studerandes återbetal­

ningsbelopp vid utgången av närmast följande år beräknas. Avgift som

debiterats på grund av den första beräkningen återbetalas endast i den

mån avgiften överstiger det belopp som den studerande enligt den nya
beräkningen skulle ha haft att erlägga för att återbetalningsskyldigheten

skall upphöra enligt 58�60 §S-

81 § Bestämmelse i detta kapitel om återbetalningsskyldig som är
gift skall tillämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalender­
året närmast före det för vilket avgift skall utgå.

82 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller återbetalningsskyldig som

är gift äger motsvarande tillämpning på den som utan att vara gift le­

ver tillsammans med annan person, med vilken han tidigare varit gift

eller med vilken han gemensamt har eller har haft barn.

83 § Aterbetalningsbelopp, årsbelopp, preliminär avgift, slutlig av­

gift och extra avgift avrundas till helt krontal vid öretal under 50 nedåt

och vid annat öretal uppåt.

84 tj När slutlig avgift fastställts för ett avgiftsår, bortfaller skyldig­

heten att erlägga sådan obetald del av motsvarande preliminära avgift

som överstiger den slutliga avgiften.

Avlider återbetalningsskyldig, bortfaller skyldigheten att erlägga obe­

tald preliminär avgift för det år under vilket dödsfallet inträffat.

Bestämmelse om obetald preliminär avgift i första eller andra styc­

ket äger motsvarande tillämpning på påminnelseavgift som belöper på

den obetalda avgiften.

85 t) Belopp som någon är berättigad att återfå enligt 74 eller 75

men som enligt 76 § ej återbäres på grund av att viss avgift ej erlagts

räknas som avbetalning på den obetalda avgiften.

Sådant överskjutande belopp som avses i 74 § första stycket och

som ej återbäres på grund av att den återbetalningsskyldige ej begär
det jämställes med slutlig avgift för året. Bestämmelserna i 57

första

stycket äger därvid ej tillämpning.

86 t; 1 fråga om betalning enligt 52 S gäller bestämmelser som med­

delas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av cen­
trala studiestödsnämnden.

1074

87 t) Det åligger återbetalningsskyldig att lämna centrala studiestöds­

nämnden de uppgifter som är av betydelse för tillätnpningen av detta
kapitel. 1 fråg a om omyndig åvilar uppgiftsskyldigheten förmyndaren.

De uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden som läni-

¬

background image

nas i a nsökan om befrielse från preliminär avgift eller i annan handling

SFS 1974; 483

som är avsedd att ligga till grund för bestämmande av avgift skall av-

5

g

ges på heder och samvete.

Närmare bestämmelser om uppgiftsskyldigheten meddelas av Kung!.

Maj:t eller, efter Kungl. Maj:t.s bemyndigande, av centrala studiestöds­

nämnden.

88 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­

den uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 79 §.

Allmän försäkringskassa skall i �vrigt lämna centrala studiestöds­

nämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta

kapitel enligt de bestämmelser .som Ku ngl. IVIaj:t m eddelar.

89 § Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på

begäran lämna försäkringsdomstolen, riksförsäkringsverket, allmän för­

säkringskassa och centrala .studiestödsnämnden sådan uppgift i fråga

om viss person som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

6 kap. �vriga bestämmelser

1 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskon-

flikt äger tillämpning på annat studiestöd än förlängt barnbidrag om

studiestödet sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock
äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medi­

cinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av handikappet.

2 § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt be­

lopp oeh har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått
genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier, äger första stycket motsvarande tillämp­

ning beträffande uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Be­

ror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit

enligt 3 kap. 13�19 §§ eller 4 kap. 28�35

ej återkrävas.

På studiemedel enligt 4 kap. som återkräves enligt första eller andra

stycket utgår ränta frän den dag när medlen uppburits efter en ränte­

sats som vid varje tidpunkt med två procent överstiger normalräntan för

lån från statens utlåningsfonder. Om särskilda skäl föreligger, kan

återbetalningsskyldig befrias helt eller delvis från skyldighet att erlägga

ränta.

3 tj Fordran på studiestöd kan ej överlåtas eller tagas i mät för gäld.

4 S Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas
av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj;ts bemyndigande, av centrala stu­

diestödsnämnden eller riksförsäkringsverket.

�vergångsbestämmelser®

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då förordningen (1964:

400) om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401),

1075

® Till 1973:349.

¬

background image

\

SFS 1974:483

studiehjälpsreglementet (1964:402), förordningen (1967:882) om stu- i

diemedelsavgifter och lagen (1971: 153) om extra studiemedel upphör

att gälla.

2. �ldre bestämmelser äger fortfarande tillämpning i fråga om ut­

bildning under sådant läsår som pågår vid ikraftträdandet av denna lag.

3. Studerande som avses i 4 kap. 2 S och som med stöd av 2. får

studiehjälp enligt äldre bestämmelser, kan erhålla studiehjälp i form
av extra studielån enligt bestämmelser som meddelas av Konungen
eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

I fråga om återbetalning av extra studielån äger studiehjälpsreglemen­

tet (1964: 402) motsvarande tillämpning.

4. Beslut om studiehjälp, studiemedel eller studiemedelsavgift som

meddelats före den 1 juli 1973 och som avser även andra halvåret 1973
skall alltjämt gälla.

5. Studerande som avses i 4 kap. 2 ^ och som före den 1 juli 1973

påbörjat utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp
utgått, har rätt till studiemedel enligt de nya bestämmelserna under

återstående del av utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat

följer av 4. Närmare bestämmelser härom meddelas av Konungen eller,

efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

6. Bestämmelserna i 22 S, 23 § andra och tredje styckena samt 24 §

studiehjälpsreglementet (1964: 402) äger fortfarande tillämpning med
avseende på studielån som beviljats enligt studiehjälpsreglementet, om ej
låntagaren begär sådan förändring av återbetalningsvillkoren som avses
i a ndra stycket.

Begär låntagare förändring av återbetalningsvillkoren för studielån en­

ligt studiehjälpsreglementet (1964:402), skall lånet jämte ränta återbe­

talas som om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt

denna lag i dess lydelse enligt lagen (1974: 000) om ändring i stud iestöds­

lagen samt punkterna 6a�6e.

6 a. För låntagare som ej uppburit återbetalningspliktiga studiemedel

före dag som anges i a ndra stycket gäller följande bestämmelser.

Förändring enligt punkt 6 sker med verkan från och med någon av

följande tre förändringsdagar, nämligen den 1 januari 1976, den 1 ja­

nuari 1977 och den 1 januari 1978.

Ansökan om förändringen skall ges in till centrala studiestödsnämnden

senast den 31 augusti närmast före förändring.sdagen.

Förändring får ej beviljas, om

1. summan av de amorteringar och de annuiteter enligt 23 § tredje

stycket studiehjälpsreglementet (1964:402) (ränteannuiteter) som på

förändringsdagen ej ännu förfallit till betalning understiger tre fjärde­
delar av basbeloppet vid ingången av året närmast före förändringsda­

gen,

2. på förändringsdagen återstår mindre än tre amortcringsår för stu­

dielånet.

Förändringen omfattar de amorteringar och de ränteannuiteter som på

förändringsdagen ej ännu förfallit till betalning. Centrala studiestöds­

nämnden får besluta att amortering och ränteannuitet som förfallit till

1076

¬

background image

betalning på förändringsdagen skall omfattas av förändringen.

Bestämmelser i 5 kap. om första avgiftsåret skall avse det år från

och med vilket förändringen sker. �&rsbeloppet för detta år beräknas
dock till det belopp som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet
för året, om förändringen ej skett. Uppbär den återbetalningsskyldige

efter förändringsdagen återbetalningspliktiga studiemedel beräknas års-

beloppet för närmast följande år enligt 5 kap. 25�28 §§.

6 b. För låntagare som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel, för

vilka årsbelopp enligt 5 kap. 22 § skall beräknas för 1976, gäller föl­

jande bestämmelser.

Vad som föreskrives i punkt 6 a andra, tredje och femte styckena

äger motsvarande tillämpning.

Förändring får ej beviljas, om

1. summan av dels de amorteringar och de annuiteter enligt 23 §

tredje stycket studiehjälpsreglementet (1964: 402) (ränteannuiteter) som

på förändringsdagen ännu ej förfallit till betalning, dels återbetalnings­
beloppet enligt 5 kap. vid utgången av närmast föregående år understi­

ger basbeloppet vid ingången av året närmast före förändringsdagen,

2. på förändringsdagen återstår mindre än tre amorteringsår för stu­

dielånet och mindre än tre avgiftsår för återbetalning av studiemedlen.

Bestämmelserna i 5 kap. 25�28

om avgiftsår d skall avse det år

från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i samma para­
grafer om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de amorteringar och

de ränteannuiteter som på förändringsdagen ännu ej förfallit till betal­
ning. �&rsbeloppet för avgiftsår d får dock icke bestämmas till lägre be­
lopp än det som skulle ha utgått i a mortering och ränteannuitet för .sam­

ma år, om förändringen ej skett.

6 c. För låntagare som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel, för

vilka årsbelopp skall beräknas första gången 1977 eller senare år, gäller
följande bestämmelser.

Förändringen sker med verkan från och med den 1 januari 1976, om

årsbelopp första gången skall beräknas för 1977 eller 1978, och i övrigt

med verkan från och med den 1 januari två år före det år för vilket års­

belopp första gången skall beräknas enligt 5 kap. 22 §.

Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden senast den 31

augusti 1975, om förändringen skall ske med verkan från och med den
1 januari 1976 och i övrigt senast den 31 augusti året närmast före för­
ändringsdagen.

Vad som föreskrives i punkt 6 a femte stycket och punkt 6 b tredje

stycket äger motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 5 kap. 25�28 §§ om avgiftsår d skall avse det år

från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i sam ma paragra­

fer om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de återbetalningsplik­

tiga studiemedel för vilka årsbelopp skall beräknas första gången 1977
eller senare år. Vidare skall summan av de amorteringar och de ränte­

annuiteter som på förändringsdagen ännu ej förfallit till betalning mot­
svara de återbetalningspliktiga studiemedel som enligt dessa paragrafer

tidigare uppburits.

SFS 1974:483

1077

¬

background image

\

SFS 1974:483

6 d. För låntagare som uppburit återbetainingspliktiga studiemedel

men som ej kan begära förändring enligt punkt 6 b eller 6 c med verkan

från och med den 1 januari 1976, den 1 januari 1977 respektive den 1

januari 1978 gäller följande bestämmelser.

Vad som föreskrives i punkterna 6 a andra och tredje styckena, fjärde

stycket 2 och femte stycket. 6 b tredje stycket 1 samt 6 c femte stycket
äger motsvarande tillämpning.

6 e. Närmare bestämmelser om förändring som avses i p unkterna 6 a�

d meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av

centrala studiestödsnämnden.

7. Vid tillämpningen av 4 kap. 8

skall med termin, för vilken den

studerande uppburit studiemedel, jämställas termin, för vilken han
fått studiemedel enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller sti­
pendium eller lån enligt reglementet (1939: 290) för utredning av ränte-
fria lån för universitetsstudier, kungörelsen (1946: 676) angående statlig

kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jäm­

förlig examen, kungörelsen (1948; 210) angående statlig kreditgaranti
för lån åt den, som genomgått polisskola, kungörelsen (1950: 469) an­
gående studielån med statlig kreditgaranti eller reglementet (1953:366)

för utdelning av statsstipendier vid universiteten m. fl, läroanstalter.

8. �r studerande skyldig alt erlägga ränta för lån. sorn utlämnats

enligt någon av de vid 7, nämnda författningarna, får när studiemedel

beviljats honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap. 10
och 12�23 SS denna lag, överskridas med så mycket som svarar mot
den ränta, som förfaller till betalning under tid för vilken studiemedlen

är avsedda.

9. Under är för vilket studiestöd utgår till studerande med stöd av de

nya bestämmelserna är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller

amortering på studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet

(1964:402). Ränta på studielån, som belöper på sådant år. erlägges

med lika stora annuitcter under den i amorteringsplanen för lånet fast­

ställda amorteringstiden.

10. Doktorandstipendium till s tuderande som bedriver studier för vin­

nande av doktorsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses

som inkomst.

11. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningsplik­

tiga studiemedel gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som upp-
burits före den i juli 1973 enligt studiemedelsförordningen (1964:401)

eller lagen (1971: 153) om extra studiemedel.

12. De ytterligare föreskrifter som behövs i s amband med införandet

av studiestödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Ko­

nungen bestämmer.

1078

övergångsbestämmelser'

I. Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälps-

nämnden mot ordet studiestödsnämnden. 3 kap. II §. 4 kap. 14, 17.

" Till 1974:483.

¬

background image

19, 21 och 24 §^, ändrad beteckning på 4 kap. 31�33

införande av

SFS 1974: 483

nya 4 kap. 40 § och ändringen av nya 4 kap. 41 § den 1 juli 1974. såvitt

avser 3 kap. 5 §. 4 kap. 10

5 kap. 77�80, 88 och 89

samt 6 kap.

2 och 4 §§. ändrad beteckning på 3 kap. 13�22

ändrad beteckning

på 4 kap. 28�30 !?§, ändringen av nya 3 kap. 22 §, ändringen av nya

4 kap. 36 5j, in förande av nya 3 kap. 5 a, 13�19 och 23 §§, införande
av nya 4 kap. 28�35 och 37

införande av rubriken före nya 4 kap.

28 §. flyttning av rubriker samt punkterna 6 och 6 a�e övergångsbe­

stämmelserna till studiestödslagen (1973; 349) den 1 januari 1975 och i

övrigt den 1 januari 1976.

2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 14 § tredje stycket om studerande

som tidigare erhållit barntillägg gäller endast sådan studerande som
erhållit det tidigare barntillägget enligt be.slut som meddelats tidigast

den I juli 1974.

3. Har i beslut om studiemedel för tid som helt eller delvis infaller

under andra halvåret 1974 studiebidraget för sådan tid beräknats enligt
4 kap. 24 § i dess äldre lydelse, har den studerande rätt till särskilt

studiebidrag för andra halvåret 1974 med

121 kronor om det förut beviljade studiebidraget för denna tid upp­

går till lägst 442 kronor,

63 kronor om det förut beviljade bidraget för denna tid uppgår till

högst 441 kronor.

Det särskilda studiebidraget skall avräknas från de återbetalningsplik­

tiga studiemedel som den studerande beviljats för andra halvåret 1974
eller, om sådana medel ej beviljats, utbetalas till den studerande utan
återbetalningsskyldighet. Utbetalningen skall ske på sätt och tid som

Kungl. Maj;t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, centrala studie­

stödsnämnden bestämmer.

4. Bestämmelserna i 5 kap. i deras äldre lydelse gäller fortfarande

i fråga om avgifter som avser avgiftåret 1974 eller tidigare avgiftsår,

om ej annat följer av punkt 16 nedan.

5. I fråga om avgiftsåret 1975 gäller de nya bestämmelserna i 5 kap.

30�36, 40, 44, 45 och 47 §§, 57 § första stycket samt 60 § i stället för
motsvarande äldre bestämmelser. Förhöjning enligt 5 kap. 13 § andra

stycket de äldre bestämmelserna eller enligt 5 kap. 57 § första stycket
de nya bestämmelserna får ej ske vid sådan frivillig återbetalning under

1975 som görs före det första avgiftsåret.

6. Det basbelopp som avses i 5 kap. 12 § första stycket i dess äldre

lydelse skall för 1975 anses utgöra 8 400 kronor. Detsamma skall gälla
i fråga om det basbelopp som enligt 5 kap. 23 § första stycket i dess

äldre lydelse skall tillämpas vid omvandling av avgift som avser 1975,
samt det basbelopp, som enligt 5 kap. 33 § i dess äldre lydelse, avser

ingången av 1975.

1. Den i 5 kap. 24 § första stycket i dess äldre lydelse angivna räntan

skall utgöra,

a) för återbetalningsskyldig som fått avgiftskvot fastställd enligt 5

kap, 6 eller 7 § de äldre bestämmelserna före 1975 3,2 procent från

den 1 juli 1974,

b) för annan återbetalningsskyldig 3,2 procent från den 1 januari

1974.

1079

¬

background image

\

SFS 1974; 483

8. För den för vilken avgiftskvot skall fastställas före 1975 beräknas

slutlig avgift för 1975, i stället för enligt 5 kap. 12 § första stycket de

äldre bestämmelserna, enligt följande formel, nämligen

(b + c � d + e) X 1,016

,

där a motsvarar avgiften för 1975, b återbetalningsskyldigheten vid ut­

gången av juni 1974 beräknad enligt de grunder som anges i 5 kap. 24 §
de äldre bestämmelserna, c för 1974 beviljade återbetalningspliktiga
studiemedel, d summan av dels avgifter som debiterats under 1974, dels

belopp som betalts frivilligt jämte föreskriven förhöjning under 1974,

dels belopp i fråga om vilket beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § med­

delats under 1974, e summan av dels de avgifter eller delar av avgifter

i fråga om vilka beslut om debitering förfallit under 1974, dels debite­
rade avgifter eller delar av debiterade avgifter som återburits under

1974 och f antalet kvarstående avgiftsår. Antalet kvarstående avgiftsår

beräknas därvid enligt följande formel, nämligen

^

g � (h � k ~ 1 + m -f- n)

T �

,

O

där f motsvarar antalet kvarstående återbetalningsår, g summan i bas­

belopp av de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalnings­

skyldige uppburit före utgången av 1974, h summan i basbelopp av de
avgifter som den återbetalningsskyldige debiterats före utgången av

1974, k su mman i basbelopp av de avgifter eller delar av avgifter i fråga

om vilka beslut om debitering förfallit före utgången av 1974, 1 summan

i basbelopp av de debiterade avgifter eller delar av debiterade avgifter

som återburits till den återbetalningsskyldige före utgången av 1974, m
summan i basbelopp av de belopp i fråga om vilka beslut om återkrav
enligt 6 kap. 2 § meddelats före utgången av 1974, n summan i bas­

belopp av de belopp som den återbetalningsskyldige betalt frivilligt jämte

föreskriven förhöjning före utgången av 1974 och o den avgiftskvot som

- senast fastställts för den återbetalningsskyldige före utgången av 1974.

Antalet kvarstående avgiftsår avrundas till närmast högre hela tal.

9. För den för vilken avgiftskvot skall fastställas första gången 1975

beräknas slutlig avgift för 1975, i stället för enligt 5 kap. 12 § första

stycket de äldre bestämmelserna, enligt följande formel, nämligen

(b - c) X 1,032

a =

^

,

där a motsvarar avgiften för 1975, b återbetalningsskyldigheten vid ut­
gången av 1974 beräknad enligt de grunder som anges i 5 kap. 24 § de
äldre bestämmelserna, c ränta för 1974 som avses i 5 kap. 24 § de äldre

bestämmelserna och f det antal år med vilket delning skall ske enligt

5 kap. 6 § de äldre bestämmelserna.

10. Regleringstal enligt 5 kap. 15 {? de nya bestämmelserna skall

första gången fastställas vid utgången av 1975.

11. För den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för tid

1080

före den 1 januari 1976 och för vilken återbetalningsskyldighclcn ej

¬

background image

upphört före detta datum skall återbetalningsbeloppet enligt 5 kap. i

SFS 1974: 483

dess nya lydelse vid utgången av 1975 bestämmas enligt följande.

�terbetalningsbeloppet skall utgöra summan av

a) produkten av regleringstalet enligt punkt K) och det belopp som

den återbetalningsskyldige haft att erlägga, om han genom frivillig
återbetalning enligt de äldre bestämmelserna velat bringa återbetalnings­
skyldigheten, utom i vad avser de återbetalningspliktiga studiemedel
som han uppburit under 1975, att upphöra helt den 31 december 1975,

b) produkten av ett jämkat regleringstal och det belopp som den åter­

betalningsskyldige haft att erlägga, om han genom frivillig återbetalning

velat bringa återbetalningsskyldigheten i vad den avser de återbetal­
ningspliktiga studiemedel som han uppburit under 1975 att upphöra helt

den 31 december 1975.

Vid beräkning enligt andra stycket skall dock ränta enligt 5 kap. 24 §

1 dess äldre lydelse eller enligt punkt 7 ovan ej beräknas för 1975. Ej

heller skall förhöjning ske enligt 5 kap. 13 § andra stycket i dess äldre
lydelse. Dessutom skall förutsättas att den återbetalningsskyldige kom­

mer att erlägga belopp som debiterats honom som avgift och i f råga om
vilket beslutet om debitering ej förfallit vid utgången av 1975 på grund
av att beloppet ej erlagts. Med jämkat regleringstal avses det tal som
erhålles om regleringstalet enligt punkt 10 jämkas med motsvarande

tillämpning av 5 kap. 17 S i dess nya lydelse.

12. Beräkning enligt punkt 1 1 av återbetalningsbeloppet vid utgången

av 1975 skall göras om, därest beslut om debitering av preliminär eller

kvarstående avgift för avgiftsåret 1975 eller tidigare avgiftsår helt eller

delvis förfaller efter ingången av 1976 på grund av att avgiften eller

del av avgiften ej erlagts. Vid den nya beräkningen skall beslut anses

ha förfallit den 31 december 1975.

�ven återbetalningsbeloppet vid utgången av 1976 och vid utgången

av följande år skall, allt i den mån de beröres, räknas om med utgångs­

punkt i det återbetalningsbelopp som fastställts enligt första stycket.

Omräkning enligt första och andra styckena skall beaktas vid fast­

ställande av årsbelopp och avgifter först från och med avgiftsåret när­

mast eftei- det under vilket beslutet om debitering förfallit.

13. Bestämmelserna i punkt 12 ä ger motsvarande tillämpning, om den

återbetalningsskyldige efter ingången av 1976 enligt 5 kap. 38 § första
eller andra stycket i deras äldre lydelse eller 5 kap. 39 § i dess äldre

lydelse återfår för mycket erlagd preliminär eller kvarstående avgift

eller om beslut fattas efter ingången av 1976 om återkrav enligt 6 kap.

2 § som avser studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit
under 1975 eller tidigare år.

44. Debiteras efter ingången av 1976 kvarstående avgift för avgifts­

året 1975 eller tidigare avgiftsår, skall beräkningen enligt punkt 11 av
återbetalningsbeloppet vid utgången av 1975 och övriga återbetalnings­

belopp som beröres göras om. Härvid äger punkt 12 tredje stycket mot­

svarande tillämpning.

15. Har avgiftskvot fastställts enligt 5 kap. i d ess äldre lydelse för en

återbetalningsskyldig, bestämmes dennes årsbelopp för 1976 enligt föl­

jande formel, nämligen

b

1081

a =-

[c -⬢ (d - e � f -i g -I- h )]: k'

¬

background image

SFS 1974:483

där a motsvarar årsbeloppet f�r 1976, h återbetalningsbeloppet vid ut­

gången av 1975, c summan i basbelopp av de återbetalningspliktiga
studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit, d summan i bas­

belopp av de avgifter som den återbetalningsskyldige debiterats, e sum­

man i basbelopp av de avgifter eller delar av avgifter i fråga om vilka

beslut om debitering förfallit, f summan i basbelopp av de debiterade

avgifter eller delar av debiterade avgifter som återburits till den åter­

betalningsskyldige, g summan i basbelopp av de belopp i f råga om vilka

beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats, h summan i basbelopp

av de belopp som den återbetalningsskyldige betalt frivilligt jämte före­

skriven förhöjning och k den avgiftskvot som senast fastställts f�r den
återbetalningsskyldige, allt enligt äldre bestämmelser. Vid beräkningen

avrundas [c � (d � e � f -b g -f h)] : k till närmast högre hela tal.

�&rsbeloppet för 1976 skall dock alltid beräknas till lägst en tiondel av

det basbelopp, som gäller vid ingången av 1976. �&rsbeloppet får ej heller

för den som ej uppburit återbetalningspliktiga studiemedel under 1975

beräknas till högre belopp än som motsvarar produkten av den debite­
rade preliminära avgiften enligt 5 kap. 25 S de äldre bestämmelserna

för 1975 och det regleringstal som fastställes enligt punkt U).

16. De nya bestämmel.serna om extra avgift i 5 kap. 67�72

gäller

även sådan preliminär avgift och kvarstående avgift lör 1975 eller
tidigare avgiftsår, i fråga om vilken avgift beslut om debitering helt

eller delvis förfallit enligt 5 kap. 30

i dess äldre lydelse på grund av

att avgiften eller del av avgiften ej erlagts. Den del av det obetalda

beloppet som ej erlagts vid utgången av 1975, skall vid bestämmande av

extra avgift, vid början av 1976 anses uppgå till det antal kronor som

motsvarar produkten av

a) det regleringstal som fastställes enligt punkt 10.
b) det belopp i kronor som utgör produkten av dels ett tal som mot­

svarar det antal basbelopp som den obetalda avgiften eller den obetalda

delen av avgiften avsåg vid utgången av 1975. dels det basbelopp som

enligt punkt 6 gällde vid ingången av 1975.

17. Bestämmelserna i nya 4 kap. 30 S gäller för vårterminen 1975

under förutsättning att den studerande under höstterminen 1974 bedri­
vit studier för vilka studiehjälp eller studiemedel utgått eller kunnat

utgå.

18. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas

av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala
studiestödsnämnden.

CARL GUSTAF

BERTIL ZACHRISSON

(Utbildningsdepartementet)

1082

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.