SFS 1982:266

820266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:266

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom från trycket

den 18 maj 1982

utfärdad den 29 april 1982.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 7 kap. 13 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 7, 11 och 12 §§,4 kap. 8, 13, 14, 22 och 24 §§, 6 kap. 2 och

4 §§, 7 kap. 3 och 10 §§ och 8 kap. 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76 och

84 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny pa ragraf, 4 kap. 7 a §.

' Prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. G 5), SfU 8 och 14, rskr 186 och 205.

2 Lagen omtryckt 19 81:579.

597

v-'.

¬

background image

\

SFS 1982:266

3 kap.

7 § Inackorderingstillägg utgår med 365 kronor i månaden till studerande
som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom hemreseersätt­

ning enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller

myndighet som regeringen utser.

I 11 § Behovsprövat tillägg utgår med högst 265 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering­

en.

12 § �&terbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är i

behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bestäm­

melser om studiehjälp.

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

beaktas

1. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden till och

med den månad under vilken den studerande fyller 18 år,

2. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden från

och med månaden efter den under vilken han fyller 18 år, om han inte har

brutit sambandet med föräldraekonomin,

3. den studerandes ekonomiska förhållanden från och med månaden ef ­

ter den under vilken han fyller 18 år, om han har brutit sambandet med för­

äldraekonomin enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen
eller myndighet som regeringen utser.

För studerande som avses i andra stycket I och 2 och som är gift beaktas

hans makes ekonomiska förhållanden i stället för hans föräldrars.

598

4 kap.

7 a § Till studerande som tidigare har uppburit studiemedel utgår nya
studiemedel endast om

1. debiterad studiemedelsavgift, som förfallit till betalning före det ka­

lenderår som de nya studiemedlen avser, i sin helhet erlagts eller beslut

fattats enligt 8 kap. 39, 40 eller 44-49 §§ att avgift inte skall utgå,

2. av studiemedel, som återkrävts med stöd av 9 kap. 2 §, åter krav av­

seende högst ett kalenderhalvår kvarstår oreglerat.

Om synnerliga skäl föreligger få r studiemedel dock beviljas utan hinde r

av vad som a nges i första s tycket.

8 § Har studerande för studier vid lä roanstalt eller utbildningslinje som

omfattas av förordnande enligt 1 § uppburit studiemedel eller särskilt vux­
enstudiestöd enligt 7 ka p. för sammanlagt minst sex å r, utgår studiemedel
för ytterligare studier vid sådan lär oanstalt eller utbildningslinje endast om

särskilda skäl föreligger.

13 § Studiemedel utgår med 7,89 procent av basbeloppet för varje hel,
sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studie­

medel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltids­

studerande 30 dagar.

¬

background image

Vad som sägs i för sta stycket gäller endast om ej annat följer av 14, 16,

SFS 1982: 266

17, 19, 22 eller 25 §.

14 § Har den studerande vårdnaden om barn som

1. ej fyllt 16 år eller

2. fyllt 16 år och g år i grundskola eller motsvarande skolform
förhöjes det belopp som den studerande har rätt till enligt 13 § fö rsta

stycket med barnti llägg. Tillägget utgår för varje barn med 1,39 procent av

basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för
heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande. Motsvarande gäller

om den stu derande är skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhålls­
skyldighet utge underhållsbidrag till barn som ej fyllt 16 år eller fyllt 16 år
och går i grundskol a eller motsvarande skolform.

�ven om båda föräldrarna enligt första stycket har rätt till barntillägg,

utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern, eller, om föräldrarna är

ense därom, till mo dern. �r en av föräldrarna skyldig att utge underhållsbi­
drag som avses i förs ta stycket, utges dock tillägget alltid till denne. Om
synnerliga skäl föreligger, får barntillägg utgå till env ar av föräldrarna.

Har studerande, som enligt första och andra styckena har rätt till barn ­

tillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till ett barn,
tidigare på samma grund erhållit barntillägg för samma barn, utgår det nya
barntillägget endast om han visar att han har betalat ut det barntillägg, som

senast har beviljats, till den som har vårdnaden om barnet.

22 § Regeringen kan f örordna att den studerandes inkomst skall beaktas

i annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till \ äsentlig del av staten eller

kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel
minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

Utgår till studera nde förmåner i form av fria skolmåltider eller fria läro­

medel kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel mins­
kas enligt grunder som regeringen fastställer.

24 § 1 studiemed el ingår studiebidrag. Barntillägg utgår dock endast i

form av återbetalning spliktiga studiemedel.

För varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstude­

rande och om 30 dagar för deltidsstuderande utgör studiebidraget 121 kro­
nor. Om s tudiemedlen för denna tidsperiod enligt 10. 13, 16, 17, 19 och

21-23 §§ utgår med lägre belo pp än 7,89 procent av basbeloppet utgör stu­

diebidraget dock endast så stor del av 121 k ronor som svarar mot förhål­

landet mellan det belopp som utgår och 7,89 procent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i för sta hand studiebidrag. �&terstoden ut­

gör återbetalningspliktiga studiemedel.

6 kap.

2 § Dagstudiestöd utgår i form av inkomstbidrag och internatbidrag.

Dagstudiestöd utgår inte till stu derande som uppenbart inte är i ekono­

miskt behov av stödet.

599

¬

background image

\

SFS 1982:266

Inkomstbidrag kan endast utgå till stu derande som är arbetstagare eller

till studerande som. utan att vara arbetstagare, uppbär ersättning från ar­

betslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd.

4 § Inkomstbidrag utgår för varje dygn

1. under vilket den studerande deltager i kur s och på grund därav förlo­

rar sin arbetsinkomst,

2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kurs äger

rum och på grund därav förlorar sin arbetsinkomst för detta dygn.

Till samma studerande får under ett budgetår utgå inkomstbidrag för

högst tio dygn enligt fö rsta stycket 1 och för högst två dygn enligt första

stycket 2.

Med arbetsinkomst enligt första stycket jämställs ersättning från arbets­

löshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd.

7 kap.

3 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som har tillgodo­

räknats eller kan antagas komma att tillgodoräknas pensionspoäng enligt

11 kap. 6 § lagen (1962 ; 381) om allmän försäkring för minst fyra kalender­

år före det kalenderår för vilket vuxenstudiestödet skall utgå. Har stude­

rande på grund av handikapp eller sjukdom varit förhindrad att arbeta, kan

särskilt vuxenstudiestöd utgå ä ven om pensionspoäng ej har tillgodoräk­

nats den studerande för minst fyra kalenderår.

Med kalenderår för vilket pensionspoäng tillgodoräknats den studerande

jämställes kalenderår efter 1959 för vilket sådan poäng ej har tillgodoräk­

nats den studerande, om den studerande under året har

1. vårdat eget barn som ej fyllt tio år, vårdat person, som på grund av

sjukdom, ålder eller handikapp varit i behov av särskild omvårdnad, eller

haft inkomst av förvärvsarbete, i samtl iga tre fall under förutsättning att
verksamheten har haft minst sådan omfattning att den kan anses ha mot­

svarat vad som hade krävts för att pensionspoäng för året skulle ha till­

godoräknats,

2. utfört arbete på jordbruksfastighet som äges eller brukas av den stu­

derandes make eller i rör else som bedrives av den studerandes make, om
arbetet har haft minst sådan omfattning att det kan anses ha motsvarat vad

som hade krävts för att pensionspoäng för året skulle ha tillgodoräknats,

3. under minst sex månader fullgjort värnpliktstjänstgöring enligt väm-

pliktslagen (1941:967) eller vapenfri tjänst enligt lagen (1966:413) om va­
penfri tjänst eller grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär

grundutbildning för kvinnor.

Vid tillämpning av andra stycket på studerande som ej är svensk med­

borgare beaktas endast verksamhet här i r iket, om ej annat följer av be­

stämmelser som regeringen meddelar.

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på verksamhet

före I960.

600

10 § Särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå och högsko­

lenivå får inom ett län un der samma budgetår utgå med sammanlagt högst

¬

background image

det belopp som följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

SFS 1982: 266

Särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå och högskoleni­

vå får inom ett län utgå till studerande som är bosatt inom länet när han ger
in ansökan om stödet.

8 kap.

13 § Till f ullgörande av återbetalningsskyldigheten skall den återbetal­

ningsskyldige erlägga preliminär avgift och kvarstående avgift.

I vissa fall skall den åte rbetalningsskyldige erlägga tilläggsavgift, påmin­

nelseavgift, aviseringsavgift och extra avgift.

31 § �r den återbetalningsskyldige gift, inräknas i avgift sunderlaget föl­

jande del av m akens inkomst, nämligen

1. om inkomsten uppgår till högst 20 000 kronor, 40 procent,
2. om inkomsten överstiger 20000 kronor, 40 procent ökat med en pro­

centenhet för varje helt tusental kronor i inkomst över 20000 kronor, dock

högst 65 procent.

32

Avgiftsunderlaget minskas med ett basbelopp, om den återbetal­

ningsskyldige vid å rets ingång har vårdnaden om barn som är under tio år

eller om han då har eget barn som är under tio år och lever tillsammans

med barnets vårdnadshavare.

Minskning enligt första stycket får dock ej avse större belopp än den del

av avgiftsunderlaget som avser den återbetalningsskyldiges inkomst.

34 §⬢" Om ej annat följer av andra stycket, förstås i 30-32 §§ med in­

komst den till statlig in komstskatt taxerade inkomsten för avgiftsåret.

Avdrag för underskott i förvär vskälla vid ta xeringen läggs till den åter­

betalningsskyldiges taxerade inkomst.

39 § På ansökan av den återbetalningsskyldige kan medges att prelimi­

när avgift för visst avgiftsår ej skall utgå eller att den skall nedsättas, om

bättre överensstämmelse mellan den preliminära och motsvarande slutliga

avgift, beräknad enligt 43-49 §§, därigenom kan antagas uppkomma.

Ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till centrala studie­

stödsnämnden före utgången av året efter avgiftsåret. Ansökan som kom­
mit in senare prövas enligt 43 §.

Om den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden ändras på så­

dant sätt att avgift skall utgå med högre belopp än som tidigare beslutats,

skall den återbetalningsskyldige snarast anmäla detta till c entrala studie­
stödsnämnden.

Centrala studiestödsnämnden får på ansökan av återbetalningsskyldig

ompröva beslut om att preliminär avgift inte skall utgå eller skall sättas

ned. Omprövning får dock inte ske om ansökan har kommit in efter ut­

gången av andra året efter avgiftsåret eller om den återbetalningsskyldige

har anfört besvär över nämndens beslut och ärendet ännu inte har av­

gjorts.

® �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

601

¬

background image

\

SFS 1982; 266

43 § Fråga om slutlig avgift for ett avgiftsår prövas särskilt för viss åter­
betalningsskyldig, om medgivande enligt 39 § lämnats eller om den återbe­

talningsskyldige begär sådan prövning. För prövningen gäller 44-49 §§.

Ansökan om prövning enligt första stycket skall ha kommit in till centra­

la studiestödsnämnden före utgången av november månad tredje året efter

avgiftsåret.

64 § Om preliminär avgift, kvarstående avgift eller del av sådan avgift ej

erlägges inom föreskriven tid, skall påminnelse därom sändas till den åter­

betalningsskyldige. För påminnelse utgår påminnelseavgift med belopp

som regeringen bestämmer.

Vid av isering av preliminär avgift och kvarstående avgift utgår avise-

ringsavgift med belopp som regeringen bestämmer.

74 § �verstiger det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt såsom

preliminär avgift motsvarande slutlig avgift, är den återbetalningsskyldige
berättigad att efter ansökan återfå det överskjutande beloppet. Ansökan

om återbäring skall ha kommit in till centrala studiestödsnämnden inom

två månader efter det den återbetalningsskyldige fått underrättelse om be­

slutet angående den slutliga avgiften.

Nedsättes preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsav­

gift. aviseringsavgift eller påminnelseavgift som den återbetalningsskyldi­

ge erlagt, skall han utan ansökan återfå vad han erlagt för mycket, om ej
annat följer av 75 §. Detsamma gäller om sådan avgift ej skall utgå.

Belopp som den återbetalningsskyldige erlagt som preliminär avgift för

det år under vilket han avlidit skall utan ansökan återbäras till dödsboet.

76 § Häftar den, som är berättigad att återfå avgift enligt 74 eller 75 §, för

preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsavgift, avise­
ringsavgift eller påminnelseavgift som förfallit till betalning, har han rätt

att utfå endast vad som överstiger det obetalda beloppet.

84 § När slutlig avgift fastställts för ett avgiftsår, bortfaller skyldigheten

att erlägga sådan obetald del av motsvarande preliminär avgift som över­
stiger den slutliga avgiften.

Avlider återbetalningsskyldig, bortfaller skyldigheten att erlägga obetald

preliminär avgift för det år under vilket dödsfallet inträffat.

Bestämmelse om obetald preliminär avgift i första eller andra stycket

äger motsvarande tillämpning på påminnelseavgift och aviseringsavgift
som belöper på den obetalda avgiften.

602

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraf t, såvitt avser 8 kap. 13. 31, 32, 34, 39, 43, 64,

74, 76 och 84 §§ den 1 januari 1983 samt i övrigt den 1 juli 1982.

2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 31,32 och 34 §§ tillämpas med avs e­

ende på bestämmande av slutlig avgift från och med avgiftsåret 1983.

3. 1 frå ga om studiemedel som har bevisats före ikraftträdandet gäller

vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. Har i beslut om stud iemedel för tid.

¬

background image

som helt eller delvis infaller under andra halvåret 1982, 4 kap. 13 och 24 §§

SFS 1982:266

tillämpats i de ssa paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt

till studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för andra halvåret

1982 med de belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa para­

grafer tillämpats i de ras nya lydelse.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.