SFS 1975:1186

751186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1186

om ändring i studiestödslagen (1973: 349);

utkom f rån trycket

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om studiestödslagen

(1973; 349)2

dels att 4 kap. 16 och 21 §§, 7 kap. 17 § och 8 kap. 1, 2, 5, 16, 18�20,

32, 49, 55 och 56 §§, skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 26 § och 8 kap.

80 a §, av nedan angivna lydelse.

4 kap.

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 §

första stycket och 14 § för varje hel, sammanhängande tidsperiod om

15 dagar med en adertondel av den del av den studerandes inkomst
under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder an­
givna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om

15 dagar för vilka studiemedel skall utgå under

kalenderhalvåret

Del av basbeloppet

högst 4

75 procent

5

70 procent

6

65 procent

7

60 procent

lägst 8

55 procent

21 § Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16

och 19 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta
under kalenderhalvåret eller, om studiemedel vid ett och samma till­
fälle skall beviljas för två kalenderhalvår, hälften av den inkomst som
han kan antagas komma att åtnjuta under kalenderhalvåren. Värdet
av naturaförmåner fastställes av regeringen. Doktorandstipendium,

statskommunalt bostadstillägg, allmänt barnbidrag och annat studie­

stöd enligt denna lag än timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudie­

bidrag räknas icke som inkomst.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning vid

beräkning av makes inkomst i fall som anges i 17 och 19 §§.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet

enligt lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.

26 §2 Har studerande vid samma tillfälle beviljats studiemedel för två

på varandra följande kalenderhalvår, utgår återbetalhingspliktiga studie­

medel till honom med högre belopp än som följer av 10, 13, 14, 16, 17,
19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 §, förutsatt att

1 Prop. 1975/76: 22, SfU 18, rskr 103.

2 Lagen omtryckt 1975:359.

Förutvarande 4 kap. 26 § upphävd genom 1975: 359.

2131

¬

background image

..i..;,,.''.

SFS 1975:1186

1. basbeloppet för andra månaden före det senare kalenderhalvåret

överstiger basbeloppet för andra månaden före det första kalenderhalv­

året med minst 400 Icronor, samt

2. den studerande har uppburit det studiebidrag och de återbetal­

ningspliktiga studiemedel som han har beviljats i studiemedel för det

senare kalenderhalvåret.

De ytterligare återbetalningspliktiga studiemedel som avses i första

stycket utgår med belopp som motsvarar, för heltidsstuderande 70 pro­

cent av skillnaden mellan de två basbelopp som avses i första stycket I
och för deltidsstuderande med 35 procent av skillnaden mellan dessa

två basbelopp.

7 kap.

17 § I fråga om rätt till vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga

studiemedel för tid under vilken den s tuderande på grund av sjukdom är

helt oförmögen att bedriva sina studier äger 4 kap. 28�35 §§ motsva­
rande tillämpning.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller

motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken

den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget

minskas med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan er­

sättning för samma tid.

2132

8 kap.

1 § Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel skall åter­

betala dessa genom årliga avgifter.

�&terbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sjukperiod skall

ej återbetalas enligt vad som fr amgår av 77�80 §§.

�terbetalningspliktiga studiemedel som belöper på tid under vilken

den studerande har uppburit utbildningsbidrag skall ej återbetalas enligt

vad som framg år av 80 a §.

1

2 § �&terbetalningen skaU börja under det tredje året efter det för vil­

ket den återbetalningsskyldige senast uppburit återbetalningspliktiga stu­
diemedel enligt 3 kap. eller studiestöd enligt 4 eller 7 kap.

Det år då återbetalningen skall börja benämnes första avgiftsåret.

5 § �&terbetalningstiden enligt 3 § förkortas, om under denna tid den
återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst belopp eller om beslut
angående befrielse enligt 60 § eller återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelats

i fråga om visst belopp som omfattas av hans återbetalningsskyldighet.

Förkortningen avser det antal år i slutet av återbetalningstiden som

skulle ha fordrats för debitering av motsvarande avgifter.

16 § �&terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av det år, under vilket
den återbetalningsskyldige första gängen uppburit återbetalningspliktiga

¬

background image

studiemedel, produkten av det uppburna beloppet och ett jämkat regie-

SFS 1975: 1186

ringstal.

Har den återbetalningsskyldige under året uppburit återbetalnings­

pliktiga studiemedel vid f lera tillfällen, skall varje sådant belopp multi­
pliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet utgöra

summan av de belopp som därvid erhålles.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst

belopp eller bar beslut angående befrielse enligt 60 § eller återkrav enligt

9 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av hans
återbetalningsskyldighet, minskas dock återbetalningsbeloppet enligt

första eller andra stycket med produkten av sådant belopp och ett jäm­
kat regleringstal. Beröres flera belopp skall varje sådant belopp multi­
pliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet enligt
första eller andra stycket minskas med summan av de belopp som därvid
erhålles.

18 § Med jämkat regleringstal i 16 § tredje stycket avses det tal som

erhålles vid be räkning enligt följande formel, nämligen

^ 360 '

där a motsvarar det antal dagar som återstod av året när den återbe­
talningsskyldige gjorde den frivilliga återbetalningen eller när beslutet
om befrielse enligt 60 § meddelades eller när den återbetalningsskyldige

uppbar de medel i fråga om vilka beslutet om återkrav enligt 9 kap.

2 § meddelades samt r regleringstalet för året. Månad skall anses mot­

svara 30 dagar.

19 § �&terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av sådant år, vilket

infaller efter det år som avses i 16 § men före första avgiftsåret, sum­
man av följande två belopp, nämligen

1. produkten av regleringstalet för året och återbetalningsbeloppet

vid utgången av närmast föregående år,

2. produkten av ett jämkat regleringstal och de återbetalningspliktiga

studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit under året.

Har under året beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelats i fråga

om visst belopp, minskas återbetalningsbeloppet enligt första stycket

med det belopp som erhålles vid följande beräkning. Det belopp som

återkrävs multipliceras med det jämkade regleringstal som beräknades

i slutet av det år, för vilket de studiemedel uppburits som omfattas av

återkravet. Det belopp som därvid erhålles multipliceras i sin tur med

det regleringstal som fastställts under närmast följande år. Motsvaran­
de sker därefter för varje följande år till och med det år under vilket

beslutet om återkrav meddelats. Avser återkravsbeloppet studiemedel
som uppburits under mer än ett år, skall detta fördelas på respektive

år, varefter varje fördelat belopp skall beräknas på nyss angivet sätt.
�terbetalningsbeloppet enligt första stycket skall då minskas med sum­

man av de belopp som därvid erhålles.

Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena samt 17 och

18 §§ motsvarande tillämpning,

2133

¬

background image

SFS 1975:1186

20 § �&terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av avgiftsår summan

av följande två tal, nämligen

1. produkten av

a) återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast föregående år,

minskat med dels summan av de preliminära och kvarstående avgifter

som under året debiterats den återbetalningsskyldige, dels belopp som
den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt jämte sådan

förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut om

befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vilket
beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelats under året, och

b) regleringstalet för året,

2. produkten av

a) de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyl­

dige u ppburit under året och

b) ett jämkat regleringstal.
Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§

samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning.

32 § Avgiftsunderlaget minskas med ett basbelopp, om den återbetal­

ningsskyldige vid årets ingång har vårdnaden om barn som är under
tio år eller om han då har eget barn som är under tio år och lever till­

sammans med barnets vårdnadshavare.

Minskning enligt första stycket får dock ej avse större belopp än den

del av avgiftsunderlaget som avser den återbetalningsskyldiges inkomst.

Kan på grund av vad som föreskrives i andra stycket gift återbetal­

ningsskyldig e j tillgodogöra sig hela den minskning som anges i första

stycket, skall återstående belopp drag as av från makens inkomst.

2134

49 § Vid prövning enligt 43 § får slutlig avgift för ett avgiftsår icke

bestämmas till högre belopp än att summan av denna slutliga avgift

och följande två poster uppgår till h ögst samma belopp som summan av
återbetalningsbeloppet vid utgången av avgiftsåret och den preliminära

avgift som har debiterats den återbetalningsskyldige för avgiftsåret

1. den preliminära avgift som debiterats den återbetalningsskyldige

för närmast följande avgiftsår,

2. summan av dels belopp som den återbetalningsskyldige återbetalt

frivilligt under närmast följande avgiftsår jämte förhöjning som avses i

57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut om befrielse enligt 60 § med­

delats under samma avgiftsår, dels belopp i fråga om vilket beslut om
återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelats under samma avgiftsår.

Har den återbetalningsskyldige enligt 74 § första eller andra stycket

eller enligt 75 § återfått belopp som han erlagt i preliminär eller kvarstå­
ende avgift och har detta belopp e j tidigare beaktats vid beräkning av

återbetalningsbeloppet vid utgån gen av avgiftsåret, skall detta återbetal­
ningsbelopp ökas med beaktandö av det återburna beloppet. Motsvaran­
de gäller i fråga om avgift eller del av avgift i fr åga om vilken beslut om
debitering förfallit enligt 66 §.

Det belopp i fråga om vilket beslut meddelats om återkrav och som

avses i första stycket 2 skall beräknas med motsvarande tillämpning av

¬

background image

bestämmelserna i 19 § andra stycket. Vid ökning som avses i andra

stycket äger 21 § motsvarande tillämpning.

55 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket 1 före första avgiftsåret
skall avse summan av följande två belopp, nämligen

1. produkten av återbetalningsbeloppet vid utgån gen av närmast före­

gående år och ett jämkat regleringstal,

2. produkten av de återbetalningspliktiga studiemedel som den åter­

betalningsskyldige uppburit under året och ett jämkat regleringstal.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst be­

lopp eller har besluten angående befrielse enligt 60 § eller återkrav en­
ligt 9 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av hans
återbetalningsskyldighet, minskas dock summan enligt första stycket

med pro dukten av sådant belopp och ett jämkat regleringstal.

Vid f astställande av det belopp som skall erläggas enligt denna para­

graf äger bestämmelserna i 16 § a ndra och tredje styckena, 17 och 18 §§
samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning. Därvid skall dock det

regleringstal gälla som fastställts i slutet av närmast föregående år.

56 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket I under ett avgiftsår skall

avse återbetalningsbeloppet vid närmast föregående års utgång

1. minskat med dels belopp som debiterats den återbetalningsskyldige

till betalning av preliminära och kvarstående avgifter under året, dels
belopp som den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt

jämte förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut

om befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vil­

ket beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelats under året,

2. ökat med dels avgift eller del av avgift som den återbetalnings­

skyldige erlagt under tidigare avgiftsär och som han under året återfått

enligt 74 § första eller andra stycket eller enligt 75 §, dels avgift eller
del av avgift i fråga om vilken beslut om debitering under året förfallit
enligt 66 §,

3. ökat med produkten av det belopp varmed återbetalningspliktiga

studiemedel utgått under året och ett jämkat regleringstal.

Från beloppet enligt första stycket avdrages det belopp som mot­

svarar förhöjning enligt 57 §.

Vid beräkning enligt första stycket äger följande bestämmelser mot­

svarande tillämpning, nämligen i fråga om

1. första stycket 1, bestämmelserna i 19 § andra stycket,

2. första stycket 2, bestämmelserna i 21 § och 49 § andra stycket,

3. första stycket 3, bestämmelserna i 16 § andra stycket, 17 § och

55 § sista stycket.

80 a § �&terbetalningspliktiga studiemedel, som belöper på tid under

vilken den den studerande har uppburit utbildningsbidrag, enligt bestäm­
melserna om dagpenning och stimulansbidrag, medräknas ej vid tillämp ­

ning av bestämmelserna i detta kapitel om återbetalningsbelopp och fri­
villig återbetalning, i den mån de återbetalningspliktiga studiemedlen har

återbetalats genom avdrag från utbildningsbidraget.

SFS 1975:1186

2135

¬

background image

SFS 1975: 1186

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 4 kap. 26 §, 7 kap. 17 § och

8 kap. 1, 2, 5, 16, 18�20, 32, 49, 55, 56 och 80 a §§, den 1 januari
1976 och i övrigt den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

BERTIL ZACHRISSON

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

p
n"

li

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.