SFS 1976:445

760445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:445 Lag

om ändring i stu diestödslagen (1973: 349);

utfärdad den 3 juni 1976.

Utkom från trycket

den 22 juni 1976

Enligt riksdagens belut^ föreskrives att 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 och 21 §§

och 7 kap. 1 § studiestödslagen (1973: 349)^ skall ha nedan angivna ly­
delse.

3 kap.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den

studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med månaden efter den under

vilken den st uderande fyjlt 17 år.

Inackorderingstillägg, resetillägg och behovsprövat tillägg utgår även

till studerande som ej uppnått sådan ålder som anges i första stycket.

856

4 kap.

3 § Studiemedel får ej beviljas fö r tid för vilken särskilt vuxenstudic-

stöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

1 Prop. 1975/76: 128, UbU 28, rskr 38 0.

- Lagen omtryckt 1975: 359.

¬

background image

Beviljas s tuderande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för vilken

SFS 1976: 445

den studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande ej
uppbära studiemedlen för denna tid. Har den studerande redan uppburit

studiemedel för sådan tid gäller 7 kap. 20 §.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken ut­

bildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag

i'

för doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen

I

meddelar.

^

21 §3 Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16

och 19 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta

under kalenderhalvåret eller, om studiemedel vid ett och samma tillfälle

skall beviljas för två kalenderhalvår, hälften av den inkomst som han kan

antagas komma att åtnjuta under kalenderhalvåren. Värdet av natura­

förmåner fastställes av regeringen. Doktorandstipendium, statskommu-

nalt bostadsbidrag, allmänt barnbidrag och annat studiestöd enligt den­

na lag än timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag räknas

icke som inkomst.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning vid

beräkning av makes inkomst i fall som anges i 17 och 19 §§.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet

enligt lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.

7 kap.

t

j'

' i

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande vid de läroanstal­

ter och utbildning slinjer som regeringen bestämmer.

i|:

Om verkan ay att studerande har uppburit studiemedel för den tid f�r

vilken särskilt vuxenstudiestöd utgår finns bestämmelser i 20 §.

Särskilt vuxenstudiestöd får ej beviljas eller uppbäras för tid, för vil­

ken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildnings­
bidrag för doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som
regeringen meddelar.

/ i]

-⬢ , ^

'4.

111

i ; 1;^

j .- ii

Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 kap. 3 § och 7 kap. 1 § den 1

juli 1976 och i övrigt den 1 januari 1977.

>

:⬢ fj

På regeringens vägnar

i

i Hil

BERTIL ZACHRISSON

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

a

if.

/ .

^Senaste lydelse 1975; 1186.

857

J

i;,

7

,1 ,

,1

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.