SFS 1976:174

760174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 174

om ändring i st ndiestödslagen (1973: 349);

Utfärdad den 8 april 1976.

den 4 maj 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om studiestödslagen

(1973: 349)2

dels att 6 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

1 Prop. 1975/76:100 (bil. 10 p. H 2), SfU 23, rskr 202.

2 Lagen omtryckt 1975; 359.

287

¬

background image

SFS 1976:174

dels att 3 kap. 5, 7, 11 och 29 §§, 4 kap. 19, 24 och 39 §§, 5 kap. 4 §

och 6 kap. 2, 6, 8 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

5 § Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­

rande bedriver studier.

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även

för tid u nder vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 13�

19 §§, om ej annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses om­

fatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet

som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under
det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndig­
het som regeringen utser.

7 § Inackorderingstillägg utgår med 1 90 kronor i månaden till stude ­

rande som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till

fria hemresor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av rege­

ringen eller myndighet som regeringen uts er.

I 11 § Behovsprövat tillägg utgår med högst 130 k ronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av rege­

ringen.

29 § Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersätt­

ning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta kapi­

tel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som rege ­

ringen fastställer.

Motsvarande gäller dels i fråga om studerande vars uppehälle helt

eller till väsentlig del bekostas av staten eller kommun, dels i fråga om
annan grupp av studerande enligt bestämmelser som regeringen med­
delar.

4 kap.

288

19 § För deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett ka­

lenderhalvår enligt 13 § första stycket och 14 § för varje hel, samman­
hängande tidsperiod om 30 dagar med en niondel åv den del av den

studerandes inkomst u nder kalenderhalvåret som överstiger 140 procent

av basbeloppet.

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som

enligt 13 § första stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje

hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med

1. två fyrtiofemtedelar av den del av den studerandes förmögenhet

som överstiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, tvä

fyrtiofemtedelar av den del makarnas sammanlagda förmögenhet som

överstiger nio gånger basbeloppet.

Oi i

t/av

^330

IjitS

ta

if

p

i

'II

it}

¬

background image

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken, mins-

SFS 1976: l74

kas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket och 14 § för varje

hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med fyra fyrtiofemte­

delar av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret som över­

stiger 330 procent av basbeloppet.

�r den s tuderande gift men lever han ej tillsammans med make n, äger

andra stycket 2 och tredje styeket motsvarande tillämpning, i den mån
detta följer av bestämmelse som meddelas av regeringen eller, efter re­

geringens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

24 § I studiemedel ingår studiebidrag.

För varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltids­

studerande och om 30 dagar för deltidsstuderande utgör studiebidraget
121 kronor. Om studiemedlen för denna tidsperiod enligt 10, 13, 14, 16,
17, 19 och 21�23 §§ utgår med lägre belopp än 7,78 procent av bas­

beloppet utgör studiebidraget dock endast så stor del av 121 kronor
som svarar mo t förhållandet mellan det belopp som utgår och 7,78 pro­

cent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden ut­

gör återbetalningspliktiga studiemedel.

39 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift,

med undantag av 17 § tredje stycket och 19 § fjärde stycket, äger mot­

svarande tillämpning på den som utan att vara gift lever tillsammans

med a nnan person, med vilken han tidigare varit gift eller med vilken
han gemensamt har eller har haft barn.

5 kap.

I 4 § Timstudiestöd utgör 20 kronor för studietimme.

6 kap.

2 § Dagstudiestöd utgår i form av inkomstbidrag och internatbidrag.
Inkomstbidrag kan endast utgå till studerande som är arbetstagare.

6 § Inkomstbidrag utgör 90 kronor för varje dygn.

Internatbidrag utgör 80 kronor för varje dygn.

8 § Dagstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med
sammanlagt högst det belopp som föl jer av bestämmelser som regeringen

meddelar.

Det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län

utgår till

1. arbetstagare som utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats

inom länet,

2, arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

omständighet ej utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats men som

289

19�SFS 1976

¬

background image

SFS 1976: 174

med hänsyn till sin a arbetsförhållanden kan anses tillhöra länet,

3. studerande som ej är arbetstagare och som är bosatt i länet, när

han ger in ansökan om dagstudiestöd.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser får bestämma att

viss del av det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom

ett län skall förbehållas

1. sådana arbetstagare för vilka facklig organisation med stöd av 10 §

andra stycket ansöker om dagstudiestöd,

2. någon på anna t sätt bestämd grupp av stud erande.

1 psn

fi

lit "

0

9 § Vid beviljande av dagstudiestöd till arbetstagare ges företräde åt
studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges före­

träde åt studerande med kort tidigare utbildning framför studerande

med längre utbildning.

Vid beviljande av internatbidrag till studerande som ej är arbetsta­

gare ges för eträde åt studerande som har särskilt svåra studiehinder på
grund av att han bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är handikap­

pad. Därefter ges företräde åt studerande med kort tidigare utbildning

framför studerande med längre utbildning.

Bestämmelser om vad som vid tillämpning av andra stycket skall an­

ses vara glesbygd och om vad som skall anses utgöra handikapp medde­

las av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

BERTIL ZACHRISSON

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.