SFS 1978:935

780935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:935

om ändring i studiestödslagen (1973; 349);

utkom från trycket

den 28 december 1978

utfärdad den 18 december 1978.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 § studie­

stödslagen (1973: 349)^ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1978/79; 50, SfU 13, rskr 110.

^ Lagen omtryckt 1975:359.

1739

t v ⬢

is

¬

background image

SFS 1978:935

2 kap.

1

Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 208

kronor i m ånaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 16

år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

3 kap.

16 §" Studiebidrag utgår med 208 krono r i m ånaden.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

^ Senaste lydelse 1977:1186.

Senaste lydelse 1977; 1186.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.