SFS 1979:206

790206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:206

om ändring i studiestödslagen (1973: 349);

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

Utfärdad den 20 april 1979.

pr-

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

P'

(1973:349)2

de/s att 3 kap. 7, 10 och 11 §§,4 kap. 17 §, 5 kap. 3 och 4 §§. 6 kap. 1 och

' Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. F 7 1, SfU 16, rskr 19 3.

^ Lagen omtryckt 19 75; 359.

461

¬

background image

SFS 1979:206

4-7 §§. 7 kap. 5, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 60, 62 och 79 §§ skall ha nedan
angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 5 a §. av nedan angiv­

na lydelse.

3 kap.

7 §' Inackorderingstillägg utgår med 285 kronor i m ånaden till studeran­

de som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till fria

hemresor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen el­

ler myndighet som regeringen utser.

110 §⬢* Inkomstprövat tillägg utgår med högst 125 kronor i m ånaden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av regering­

en.

111

Behovsprövat tillägg utgår med högst 200 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering­

en.

4 kap.

17 §® Utöver vad som följer av 16 § minskas det belopp som enligt 13 §

första stycket och 14 § u tgår till h eltidsstuderande för varje hel, samman­

hängande tidsperiod om 15 dagar med

1. en fyrliofemtedel av den del av den studerandes förmögenhet som

överstiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, en fyr­

tiofemtedel av den del av makamas sammanlagda förmögenhet som över­
stiger nio gånger basbeloppet.

Om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, minskas

det belopp som enligt 13 § första stycket och 14 § utgår för vaije hel, sam­

manhängande tidsperiod om 15 dagar dessutom med två fyrtiofemtedelar

av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret som överstiger tre
och ett halvt basbelopp.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, äger

första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den mån det­

ta följer av bestämmelser som meddelas av regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

5 kap.

3

Timstudiestöd utgår för

I. studietimme under vilken den studerande är närvarande och på grund

därav förlorar arbetsinkomst för en timme.

462

Senaste lydelse 1978:220.

^ Sen aste lydelse 1978: 220.

⬢' Se naste lydelse 1978:220.

" Senaste lydelse 1977:146.

' Senaste lydelse 1978:220.

¬

background image

' 2. timme för vilken den st uderande förlorar sin arbetsinkomst på grund

av resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

Till samma studerande får timstudiestöd under ett budgetår utgå för

högst 70 studietimmar enligt första stycket I och för högst 20 timmar e nligt

första stycket 2. Timstudiestöd enligt första stycket 2 utgår dock för högst

två timmar för varje studietillfälle.

Studietimme omfattar det antal minuter som bestämmes av regeringen

eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1979:206

4 §® Timstudiestöd utgör 30 kronor för studietimme enligt 3 § första
stycket 1 och för timme enligt 3 § första sty cket 2.

6 kap.
1 § Dagstudiestöd kan utgå till studerand e som vid folkhögskola deltager

i k urs av det slag som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­
ringen utser.

4 §® Inkomstbidrag utgår för varje dygn

1. under vilket den studerande deltager i kurs och på grund därav förlo­

rar sin arbetsinkomst,

2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kurs äger

rum och på grund där av förlorar sin arbetsinkomst för detta dygn.

Till samma studerande får under ett budgetår utgå inkomstbidrag för

högst tio dygn enligt första stycket 1 och f� r högst två dygn enligt första
stycket 2.

5

Intematbidrag utgår för vaije dygn

1. under vilket den studerande deltager i ku rs och på grund därav har

sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i samband med kursen
som är av bety delse,

2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kursen

äger rum och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost
eller logi som är av betydelse.

Till samma studerande får under ett budgetår utgå intematbidrag för

högst tio dygn enligt första stycket 1 och för högst t vå dygn enligt första

stycket 2.

6 §^' Inkomstbidrag utgör 150 kronor för varje dygn.

Intematbidrag utgör 150 kronor för vaije dygn.

7 § Dagstudiestöd för deltagande i kurs som avses i 1 § utgår ej till stu­

derande som uppbär annat studiestöd enligt denna lag för den tidsperiod
som infal ler från kursens början till dess slut. Att den studerande uppbär
timstudiestöd enligt 5 kap. utgör dock ej hinder för dagstudiestöd.

Senaste lydelse 1978:220.

" Senaste lydelse 1978: 220.

Senaste lydelse 1978:220

" Senaste lydelse 1978:220.

463

¬

background image

SFS 1979:206

Dagstudiestöd för deltagande i kurs som avses i 1 § utgår ej heller till

studerande som uppbär utbildningsbidrag för den tidsperiod som infaller

från kursens början till dess slut.

Bekostas den studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten

eller kommun utgår ej dagstudiestöd till honom, om ej annat följer av be­
stämmelse som regeringen meddelar.

7 kap,

5 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst

15 dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar
under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxen­

studiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd äger 4 kap. 6-9 §§ motsvarande till-

lämpning.

5 a § Särskilt vuxenstudiestöd utgår för vaije kalenderdag under sådan

del av läsår under vilken den studerande bedriver studier.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår enligt bestämmelserna i 17 § även för tid

under vilken den studerande är sjuk.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår dessutom vid uppehåll i studierna för jul­

ferie enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer. Under sådan julferie utgår det sär­

skilda vuxenstudiestödet med samma belopp för kalenderdag som under
studietiden.

464

7 § För varje tidsperiod om 15 kalenderdagar utgår till heltidsstuderande

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande

skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpenning

och stimulansbidrag, för heltidsstudier under en lika lång sammanhängan­

de tidsperiod, om han kunnat fä sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 eft er avdrag för preliminär

A-skatt.

b) vuxenstudiebidraget enligt i e fter avdrag för preliminär A-skatt.

För lidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar utgår för varje kalender­

dag vuxenstudiebidrag och återbetalningsplikliga studiemedel till heltids­

studerande med en femtonde! av de i för sta stycket angivna beloppen.

8 § För varje tidsperiod om 30 kalenderdagar utgår till deltidsstuderande

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande

skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpenning

och stimulansbidrag, för heltidsstudier under en sammanhängande tidspe­

riod av 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följande tvä tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under I e fter avdrag för preliminär

A-skalt.

b) vuxenstudiebidraget enligt I eft er avdrag för preliminär A-skalt.

¬

background image

För tidsperiod som omfattar mindre än 30 dagar utgår för varje kalender-

SFS 1979:206

dag vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel till deltids­

studerande med en trettiondel av de i första stycket angivna beloppen.

8 kap.

60 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga på grund av sjuk­
dom eller annan jämförlig orsak varaktigt nedsatt, får han befrias från

kvarstående återbetalningsskyldighet. Föreligger eljest synne rliga skäl får

den återbetalningsskyldige även i annat fall befrias från kvarstående åter­

betalningsskyldighet eller del dära v.

Befrielse från del av åter betalningsskyldigheten kan dessutom medges i

fråga om återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyldi­
ge uppburit för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för sådan an­
nan gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola som den återbe­
talningsskyldige gått igenom vid vuxen ålder (befrielsegrundande utbild­
ning). Som villkor för sådan befrielse gäller att

1. den återbetalningsskyldige under minst fyra terminer studerat vid lä­

roanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 4 kap.

1 § och för denna tid uppburit återbetalningspliktiga studiemedel.

2. den befrielsegrundande utbildningen avse r studier som den återbetal­

ningsskyldige behövt för att kunna vinna tillträde till den läroanstalt eller

utbildningslinje som avses under 1,

3. den återbetalningsskyldige varit yrkesverksam på heltid under minst

fyra år, innan han u ppburit studiemedel för studier vid läroanstalt eller ut­

bildningslinje som avses under I,

4. det med hänsyn till den återbetalningspliktiges ekonomiska förhållan­

den är skäligt att han befrias från del av återbetalningsskyldigheten.

Med yrkesverksamhet enligt andra sty cket jämställes vård av egna barn,

vård av föräldrar och annan liknande verksamhet. Befrielse får beviljas den

återbetalningsskyldige även om han ej är eller varit underhållsskyldig gent­
emot annan.

Befrielse enligt andra stycket får avse högst 1 900 kronor för varje års­

kurs enligt läroplanen för den befrielsegrundande utbildning som den åter-

bctalningsskyldige gått igenom. Befrielsen får sammanlagt avse högst 5 700
kronor. Befrielsen får ej överstiga hälften av det belopp som den återbetal­
ningsskyldige sammanlagt uppburit för den befrielsegrundande utbildning­

en.

62 § Preliminär avgift skall erläggas under a vgiftsåret och om avgiften

1. överstiger 200 kronor med en tredjedel senast vid vart och ett av tre

betalningstillfällen,

2. överstiger 100 men icke 200 kro nor med hälften sena st vid vartdera

av två betalningstillfällen,

3. uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast vid ett betalningstillfäl­

le.

Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret och

med hä lften senast vid vartde ra av två betalningstillfällen.

Skall preliminär eller kvarstående avgift enligt första elle r andra stycket

fördelas på två eller tre betalningstillfällen, avrundas det belopp som skall

465

30-SFS 1979

/

¬

background image

SFS 1979:206

erläggas vid anna t tillfälle än det sista uppåt till helt krontal. �resbelopp
varmed avrundning skett, skall avräknas vid det sista betalningstillfället.

Centrala studiestödsnämnden bestämmer tidpunkten för varje betal­

ningstillfälle.

79 § Har studerande för sådan dag under en sjukperiod som infaller efter

karenstiden enligt 78 § första stycket uppburit sjukpenning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller enligt lagen (1976:380) om arbets­
skadeförsäkring och överstiger denna sjukpenning 25 kronor, skall vid t ill-
lämpning av bestämme lse i detta kapitel om återbetalningsbelopp eller fri­

villig återbetalning medräknas endast den del av de återbetalningspliktiga

studiemedlen för samma dag som motsvarar det belopp varmed sjukpen­

ningen överstiger 25 kronor. Vad som sagts nu gäller också om den stude­
rande med anledning av sin sjukdom får er sättning enligt annan författning

eller pä grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk lagstiftn ing
om arbetsskadeförsäkring.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 62 § den I januari 19 80 och i

övrigt den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

i'

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.