SFS 1980:354

800354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:354 Lag

Utkom från trycket

den lOjuni 19 80

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 22 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs all 3 kap. 12 § studiestödslagen

. 349)'' skall ha ned an angivna lydelse.

578

;Prop. 1979/80:99. SfU 17 rskr300

Lagen omtryckt 1975:359.

¬

background image

ri I

3 kap-

SFS 1980:354

p §1 Aicrbetalningsplikliga studiemedel kan beviljas studerande som är

i behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bcstäm-
iriclser om studiehjälp.

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

beaktas

den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden, om

den studerande fyller högst 17 år under det kalenderår, då läsåret börjar.

2. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden, om

den studerande fyller lägst 18 år under det kalenderår, då läsåret börjar.
IKH inte har b iutit sambandet med föräldraekonomin.

3. den studerandes ekonomiska förhållanden, om den studerande fyller

lägst 18 år under det kalenderår, då läsåret börjar, och har brutit samban­
det m ed föräl draekonomin.

För studerande som avses i and ra stycket I och 2 och som är gift beaktas

hans makes ekonomiska förhållanden i stä llet för hans föräldrars.

Denna lag träd er i kr aft den I juli 1980.

Pä reger ingens vägnar

JAN-ERIK WI KSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

' Senaste lydelse 1979:443. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.