SFS 1980:282

800282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980; 282 Lag

Utkom frän trycket

den 28 maj 1980

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utfärdad den 24 april 1980.

Enligt riksdagens

beslut^ föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dds att 4 kap. 26, 38 och 39 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 7, 10 och 11 §§, 4 kap. 17, 19, 21, 23 och 24 §§, 5 kap. 4 5.

6 kap. 2 och 6 §§. 7 kap. 4, 18 och 20 §§, 8 kap. 4, 20, 56, 60 och 66 §§,9

kap. 2 § samt punkt 6 i ö vergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 2 a §, av nedan angiv­

na lydelse.

3 kap.

7

Inackorderingstillägg utgår med 315 kronor i månaden till studeran­

de som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till fria

hemresor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen el­

ler myndighet som regeringen utser.

110

Inkomstprövat tillägg utgår med högst 155 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av regering­

en.

Ill §' Behovsprövat tillägg utgår med högst 215 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering­

en.

440

4 kap.

17 §

Utöver vad som följer av 16 § minskas det belopp som enligt 1 3 §

orsta stycket och 14 § utg år till heltidsstuderande för varje hel, samman­

hangande tidsperiod om 15 dagar med en fyrtiofemtedel av den del av den

erandes förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet.

derfal

^^'^'^sstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalcn-

r en igt 13 § första stycket och 14 § för varje hel, sammanhängan-

' ^8en2!5cku975^

P- F 3, F 4 och P 5), SfU 12, rskr 1 99.

Senaste lydelse av

4 kap. 26 § 1975:1186

^4 kap. 39 § 1976:174

^ Senaste lydelse 1979:206.

Senaste lydelse 1979:206

Senaste lydelse 1979:206

Senaste lydelse lOVQ-ont"

^pphävs.

⬢ � ndringen innebär bl. a. att andra och tre dje

Senaste lydelse 19 77 i^/: ⬢⬢

upphävs.

⬢ "'ö- Andringen innebär bl. a. att tredje och fjärde stycken^

¬

background image

rfe licisperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes

ikonist under kalenderhalvåret som överstiger 140 procent av basbelop-

in

pel

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som enligt

13 § första stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje hel sam-

.v�

,

w

lui vdijc iici 5>am-

nianhängande tidsperiod om 30 dagar med två fyrtiofemtedclar av den del

av den studerandes förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet.

21 § " Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och

19 §§ rä knas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta under

kalenderhalvåret. Värdet av naturaförmåner fastställs av regeringen. Dok­
torandstipendium, statskommunalt bostadsbidrag, allmänt barnbidrag och

annat studiestöd enligt denna lag än timstudiestöd, inkomstbidrag och vux-

enstudicbidrag räknas icke som inkomst.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet enligt

lagen (1947:.377) om statlig förmö genhetsskatt.

23 § Vid beräkn ing enligt 13 och 14 §§ av studiemedel tillämpas det bas­
belopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen

är avsedda.

Vid be räkning enligt 16, 17 och 19 §§ av studiemedel tillämpas det bas­

belopp som gäller en månad före ingången av det kalenderhalvår för vilket

studiemedlen är avsedda.

24

I studiemedel ingår studiebidrag. Barntillägg utgår dock endast i

form av återbetalningspliktiga studiemedel.

För varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstude­

rande och om 3 0 dagar för deltidsstuderande utgör studiebidraget 121 kro­
nor. O m studiemedlen för denna tidsperiod enligt 10, 13, 16, 17, 19 och
21-23 §§ utgår med lägre belopp än 7,78 procent av basbeloppet utgör stu­

diebidraget dock endast så stor del av 121 krono r som svarar mot förhål­

landet me llan det belopp som utgår och 7,78 procent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i först a hand stud iebidrag. �&terstoden ut­

gör återbetalningspliktiga studiemedel.

5 kap.

^

Timstudiestöd utgör 33 kronor för studietimme enligt 3 § första

stycket I och för timme enligt 3 § första styck et 2.

6 kap.

^ §" Dagstudiestöd utgår i form av inkomstbidrag och intematbidrag.

Dagstudiestöd utgår inte till studerande som uppenbart inte är i ekono-

"tiskt behov av stödet.

Inkomstbidrag kan endast utgå till studerande som är ar betstagare.

® Senaste lydelse 1976: 445. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

, Senaste lydel.se 1976:174.

Senaste lydelse 1979:206.

Senaste lydelse 1976:174.

SFS 1980:282

441

¬

background image

SFS 1980:282

.

«.= Inkomstbidrag utgör 198 kronor för varje dygn.

' Lter^bidrag utgör 165 kronor for varje dygn.

7 kap.
4 § Särskilt vuxenst udiestöd utgår i form av vuxenstudiebidrag, återb»
talningspiiktiga studiemedel och resekostnadsersättning.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår inte till studerande som uppenbaninieär

i ekonomiskt behov av stödet.

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 37 , 41 och 43 §§ skall tillämpas på särskilt
vuxenstudiestöd.

Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall tillämpas en­

dast om äkte nskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret nä rmast före
det för v ilket särskilt vuxenstudiestöd skall utgå.

Bestämmelse i de tta kapitel som gäller studerande som är gift. til ämpas

också på de n som utan att vara gift lever tillsammans med annan person,

med v ilken han tidigare varit gift eller med vilken han gem ensamt har el er
har haft barn.

20 § Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid for vilken
den studerande redan har uppburit studiemedel enligt 4 kap. gäller bestäm­

melserna i andra�fjärde styckena.

Det belopp som den studerande uppburit i studiemedel a vräknas från de

belopp som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen sker från

de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag, återbetalningspliktiga studie­

medel och resekostnadsersättning i nu nämnd ordning.

Avräknat belopp skall jämställas med vuxenstudiebidrag, återbetal­

ningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning i den omfattning

som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.

Belopp som ej kan avräknas skall återkrävas. Därvid tillämpas 9 kap. 21

fjärde stycket.

8 kap.

4 § �&terbetalningstiden enligt 3 § förlänges, om

^^"47 §§ föreskrivits att slutlig avgift ej skall utgå el er

ne sattas till lägre belopp än som avses i 42 § första sty cket,

avnlf,

för visst år ej erlägger avgift eller del av

enligt 66 g

avgiften på grund därav förfaller helt eller delvis

gift i ställo'ir^^!i

^"tal år som fordras för debitering av nyav

För såd:,

^^8ift som avses i första stycket.

"nder vilke"

T

^ '"^,-,1

ningsskyldigheten

442

Scna.stc lydelse 1979:206.

¬

background image

.J

20 § ⬢' �&terbclalningsbeloppel utgör vid utgången av avgiftsår summan

av följande två tal. nämligen

I. produkten av

a) åtcrbetainingsbeloppet vid utgång en av närmast föregående år, mins­

kat m ed dels summan av de preliminära och kvarstå ende avgifter som un­

der året debiterats den återbetalningsskyldige, dels belopp som den återbe­
talningsskyldige under året å terbetalt frivilligt jämte sådan förhöjning som

avses i 57 §. dels belopp i fråga om vilket återbetalningsskyldighet har

bortfallit enligt 4 § sista stycket, dels belopp i fråga om vilket beslut om be­

frielse enligt 60 § meddelats under året. dels belopp i fråga om vilket beslut
om återkrav enligt 9 kap. 2 § meddelat s under året, och

b) regleringstalet för året,

2. produkten av

a) de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyldige

uppburit under året och

b) ett jämk at regleringstal.
Vid faststä llande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf äger

bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§ samt 19 §

andra stycket motsvarande tillämpning.

56 § '^ �&terbetalning enligt 53 § andra stycket I under ett avgiftsår skall
avse återbetalningsbeloppet vid närmast före gående års utgång

1. minskat med dels belopp som debiterats den återbetalningsskyldige

till be talning av preliminära och kvarstående avgifter under året, dels be­
lopp som den åt erbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt jämte

förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket återbetalnings­
skyldighet har bortfallit enligt 4 § sist a stycket, dels belopp i fråga om vil­

ket beslut om befrielse enligt 60 § meddelats under året. dels belopp i fråga

om vilket beslut om åter krav enligt 9 kap. 2 § meddelats under året,

2. ökat med dels avgift ell er del av avgift som den återbetalningsskyldi­

ge erlagt under tidigare avgiftsår och som han under året återfått enligt 74 §

första eller andra stycket eller enligt 75 §, dels avgift eller del av avgift i

fråga om vilken beslut om d ebitering under året förfallit enligt 66 §.

3. ökat med produk ten av det belopp varmed återbetalningspliktiga stu­

diemedel utg ått under året och ett jämkat regleringstal.

Från beloppe t enligt första stycket avdrages det belopp som mots varar

förhöjning enligt 57 §.

Vid beräkning enligt förs ta stycket äger följande bestämmelser motsva­

rande tillämpning, nämligen i fråga om

'⬢ första stycket I, bestämmelserna i 19 § andra stycket,

3- första stycket 2. bestämmelserna i 21 § och 49 § andra stycket,
3. förs ta stycket 3, bestämmelserna i 16 § andra sty cket, 17 § och 55 §

sista stycket.

^

�r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga på grund av

Sjukdom eller annan jämförlig orsak varaktigt nedsatt, får han befrias från

'Närstående återbetalningsskyldighet.

13

Senaste lydelse 1975:118 6.

enastcjydclsc 1975:1186.

lenaste lydelse 1979:206.

SFS 1980:282

¬

background image

SF« 1980:282

Den som under ett eller fiera avgiftsår har uppburit eller uppbär vårdbi

drag enligt 9 kap. 4 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller motsva,

rande och på grund av vårde n av handikappat barn inte kan förvärvsarbe

ta får befri as från återbetalningss kyldighet såvitt avser ett belopp son,
motsvarar det eller de årsbelopp som hänför sig till samma avgjftsär.

Föreligger eljest synnerliga skäl färden återbetalningsskyldige även i an-

nat fall befrias från kvarstående återbetalningsskyldighet eller del därav.

Befrielse från del av återbetalningsskyldigheten kan des sutom medges j

fråga om återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyldi­
ge uppburit för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för sådan an­

nan gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola som den återbe­

talningsskyldige gått igeno m vid vuxen ålder (befrielsegrundande utblid-
ning). Som villkor för sådan befrielse gäller att

1. den åtcr betalningsskyldige under minst fyra terminer stu derat vid lä-

roanstalt eller utb ildningslinje som omfattas av förordnande enligt 4 kap.

I § och för denna tid uppbu rit återbetalningspiiktiga studiemedel,

2. den befrielsegrundande utbildningen avser studier som den återbetal­

ningsskyldige behövt för att kunna vinna tillträde till den lä roanstalt el er
utbildningslinje som avses under 1,

3. den återbetalningsskyldige varit yrkesverk sam på heltid under minst

fyra år, innan han uppburit studiemedel för studier vid läro anstalt eller ut­

bildningslinje som avses under 1,

4. det med hänsyn till den återbetalningspliktiges ekonomiska förhållan­

den är skäligt att han be frias från del av återbetalningsskyldighéten.

Med yrke sverksamhet enligt fjärde stycket jämställs vård av egnabam.

vård av föräldrar och annan liknande verksamhet. Befrielse får beviljas den

återbetalningsskyldige även om han ej är eller varit underhållsskyldig gent­

emot annan.

Befrielse enligt Qärde stycket fär avse högst 1 900 kronor for vaije års­

kurs enligt läroplanen för den befrielsegrundande utbi ldning som den åter­
betalningsskyldige gått igenom. Befrielsen får sammanlagt avse högst 5700
kronor. Befrielsen får ej överstiga hälften av det belopp som den återbetal­
ningsskyldige sammanlagt uppburit för den befrielsegrundande utbildning­

en.

^ §'® Beslut om deb itering av preliminär avgift eller kvar stående avgift
forfaller, i de n mån av giften ej erlagts före utgången av november månad

tredje året efter avgiftsåret.

Första stycket gälle r inte preliminär avgift eller kvarstående avgift f ör

vgittsår efter det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller 62 år el-

or e tre sista avgiftsåren före det år under vilket han avlidit.

444

9 kap.

DD nf-tit!^ "^8on uppburit studiestöd obehörigen eller med f� r h ögt be

»st återkräva^

mycket utgått ge-

" ScnastI lydels?i?79.'^"2^"

stycket upphävs.

i

¬

background image

Avbryter nfigon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrotte t på

sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3

SFS 1980:282

kap.

jjv"-

�

^ rvaj.».

,3_I9 §§. 4 kap. 28-35 §§ eller 7 kap. 17 § o ch de bestämmelser som an­

ges där ej återkräv as. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avs es i 7
kap. 17 3 it.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

(ill sådan studerande, som vid utbetalningstillfallet var omyndig pä grund

av ålder, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omynd iges för­
myndare.

På studiem edel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7

kap. som återkräves enligt förs ta eller andra stycket utgår ränta från den

dag när medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt m ed två

procent överstiger normalräntan för lån från st atens utlåningsfonder. Om

särskilda skäl föreligger, kan återbetalningsskyldig befrias helt eller delvis
från skyldighet att erlägga rän tan.

2 a § Fordran, som har uppkommit på grund av att studiestöd har åter­
krävts och som utes tår oreglerad, bevakas till och med det år under vilket

gäldcnären fyller 65 år. Därefter avskrivs fordringen.

Avlider gäldenären och svarar ej dödsbodelägare för fordringen, av­

skrivs fordr ingen om den inte kan betalas med döds boets tillgångar eller

med anlitande av säkerhet som har ställts för fordringen.

�ven eljest avskrivs fordringen om indrivninge n skulle vålla mer arbete

eller kostnad än som ä r skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän
synpunkt.

6. Bestämmelserna i 22 §. 23 § andra och tredje s tyckena samt 24 § stu-

dichjälpsreglementet (1964 : 402) äger fortfarande tillämpning med av seen­
de på studielån som beviljats enligt studiehjälpsreglementet, om ej låntaga­

ren be gär sådan förändring av återbetalningsvillkoren som avses i and ra

stycket.

Begär låntagare förändring av återbetalningsvillkoren för studielån enligt

studiehjäipsreglementet (1964:402). skall lånet jämte ränta återbetalas som
om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt denna lag i dess

lydelse enligt lagen (1974:483) om ändring i studiestödslagen samt punk-

icma 6 ä�6 e.

Den. som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag en­

ligt 9 kap. 4 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller motsvarande och
P'* grund av vården av handikappat barn inte kan fö rvärvsarbeta, får be-
Was från betalningsskyldigh et .såvitt avser ett belopp som motsvarar sum-
tiiän av amortering, ränteannuitel och årsränta för samma år.

Föreligger synnerliga skäl få r låntagare befrias från honom åvilande be-

l^lningsskyldighet även i annat fall än som avs es i tredje styck et eller 24 §

äodra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

¬

background image

SFS 1980:282

�vergänRsbestämmelser

1. Denna lag t räder i kra ft, såvitt avser 8 kap. 4, 20 och 56 §§ den i ja­

nuari 198! och i övrigt den i juli 1980.

2. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser. I fråga om dagstu dicstöd och särskilt vuxenstudiestöd
som har beviljats före ikraftträdandet gäller 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § i de­

ras äldre lydelse.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 8 gäller fortfarande i fråga om stu­

diehjälp som har betalats ut före utgången av juni 1980.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

För

0

Sp«'

utfäi

R

(197

dan

D

om

rart
198

F

son
anf

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.